Mededelingen/bekendmakingen week 29 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 LN, Tongersestraat 36, het wijzigen van de bestemming detailhandel naar droge horeca, 15-1922WB, 7-7 (WB01)
6214 AD, Hertogsingel 38, het opsplitsen van drie bestaande zelfstandige appartementen in vier zelfstandige gemoderniseerde appartementen, 15-1911WB, 3-7 (WB01)
6215 EZ, Claudiushof ter hoogte van huisnummer 24, het kappen van een boom, 15-1915WB, 3-7 (WB01)
6217 KL, Pastoor Habetsstraat 59-61, het wijzigen van de bestemming voor het wonen op de verdieping met een solitaire praktijkruimte op de begane grond, 15-1315WB, 3-7 (WB02)
6218 HP, van Akenweg 84, het kappen van zeven dennen, 15-1817WB, 3-7 (WB02)
6218 HP, van Akenweg 86, het aanbrengen van dubbele beglazing op de begane grond en het renoveren van keuken, wc en badkamer, 15-1595WB, 6-7 (WB03)
6218 RC, Klosruwe 2, het verhogen van de erfafscheiding, 15-1912WB, 3-7 (WB01)
6219 **, Lage Frontweg ongenummerd, het plegen van onderhoud aan S-8911/S-3047 Lage Frontweg, 15-1601WB, 6-7 (WB03)
6219 AC, Bosscherweg 26, het bouwen van een pergola, 15-1392WB, 3-7 (WB03)
6221 AK, Louis Loyensstraat 1, het kappen van een boom, 15-1924WB, 7-7 (WB01)
6221 KV, Avenue Céramique 125, het realiseren van kleine aanpassingen aan de dakconstructie van het atrium van gebouw Céramique, 15-1899WB, 7-7 (WB02)
6223 AH, Koningskampstraat 27, het veranderen van de dakkapel en twee ramen in verband met onderhoud, 15-1821WB, 7-7 (WB02)
6229 BC, Oude Maasstraat 33A en B, het uitbreiden van de begane grond en het verbeteren van de bestaande wooneenheden voor kamergewijze verhuur, 15-1917WB, 6-7 (WB01)
6229 WG, Melissabeemd 16, het maken van een uitbouw met platdak, 15-1921WB, 7-7 (WB01)
6229 XW, Oosterweg 61, het plaatsen van een dakkapel, 15-1906WB, 3-7 (WB01)
6229 ZD, Krokusbeemd 27, het uitbreiden van het woonhuis met twee slaapkamers, 15-1859WB, 6-7 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Als het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum tussen haakjes. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.