Mededelingen/bekendmakingen week 3 2016

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CV, Grote Staat 61, het aanbrengen van zonwering, 16-0056WB, 8-1 (WB01)

6211 CX, Grote Staat 50, het wijzigen van de lichtreclame, 16-0070WB, 12-1 (WB01)

6211 EL, Hoenderstraat 13A, het wijzigen van de bestemming detailhandel naar droge horeca, 15-3057WB, 8-1 (WB02)

6211 GL, Maastrichter Smedenstraat 4, het splitsen van de woning in drie woningen, het plaatsen van een nieuwe dakkapel en het aanpassen van de pui op de begane grond, 15-2952WB, 11-1 (WB02)

6211 HB, Bredestraat 41, het oprichten van een hotel, 15-3164WB, 11-1 (23)

6211 HG, Graanmarkt 3, het plaatsen van parasolvoeten, 16-0035WB, 6-1 (WB01)

6211 JK, Looiersgracht 8, het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van het pand, 16-0053WB, 8-1 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 16E, het herinrichten van de horecagelegenheid, 15-2997WB, 11-1 (WB02)

6211 ST, Grote Gracht 31, het oprichten van een soepbar voor de verkoop van soepen, salades, sappen en smoothies, 15-2593WB, 11-1 (23)

6211 SZ, Grote Gracht 74, het plaatsen van gevelreclame met verlichting, 15-2873WB, 11-1 (WB03)

6212 AH, Lage Kanaaldijk 62, het kappen van vijftien beukenbomen, 16-0059WB, 11-1 (WB01)

6212 CM, Sint Amandusstraat 12, het kappen van een boom (lijsterbes), 16-0069WB, 12-1 (WB01)

6213 GN, Winterslag 10, het plaatsen van een dakkapel, 16-0064WB, 11-1 (WB01)

6214 BD, Tongerseweg 132, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 15-2643WB, 8-1 (WB02)

6214 BD, Tongerseweg 142, het wijzigen van de bestemming in kamergewijze verhuur aan zes eenheden, 15-3130WB, 11-1 (WB02)

6214 BH, Tongerseplein 7, het wijzigen van het bestemmingsplan, het aanpassen van de parkeerberekening, 16-0058WB, 11-1 (WB01)

6214 SV, Ruttensingel 158, het wijzigen van de bestemming in kapsalon en het splitsen van de woning in twee zelfstandige wooneenheden, 15-2658WB, 11-1 (WB03)

6215 GE, Ovidiushof 13 B, het legaliseren van kamergewijze verhuur en het plaatsen van twee ramen in de loggia, 15-2821WB, 8-1 (WB02)

6217 **, Hoge Fronten, het restaureren en consolideren van een deel van de vestingwerken Hoge Fronten, 16-0054WB, 8-1 (WB01)

6217 GW, Brusselseweg 313, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 15-3054WB, 7-1 (WB02)

6217 JD, Bilserbaan 23, het legaliseren van vijf kamers in een woning, 15-2980WB, 8-1 (WB02)

6217 LD, Orleansstraat 3, het legaliseren van de kamerverhuur, 15-3044WB, 8-1 (WB02)

6217 LR, Menno van Coehoornstraat 3 B, het legaliseren van kamerverhuur - woningomzetting, 15-3039WB, 8-1 (WB02)

6217 SC, Cabergerweg 10, het splitsen van het pand, 16-0044WB, 7-1 (WB01)

6219 **, Sandersweg ongenummerd, het bouwen van een bouwmarkt-tuincentrum, 15-2860WB, 31-12-2015 (WB03)

6221 BV, Bourgognestraat 5, het splitsen van het woonhuis in appartementen en het uitbreiden van de begane grond, 16-0071WB, 12-1 (WB01)

6221 CC, Alexander Battalaan 81, het wijzigen van de bestemming naar kamergewijze verhuur, 16-0052WB, 8-1 (WB01)

6221 CM, Hoge Barakken 22, het wijzigen van de bestemming naar kamergewijze verhuur, 15-2413WB, 6-1 (WB02)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 28 en 30, het herinrichten van de panden voor detailhandel, 15-2493WB, 7-1 (WB02)

6221 XE, Coclersstraat 4, het uitbreiden van de bestaande woning, 16-0074WB, 12-1 (WB01)

6221 XE, Coclersstraat 6A, het opsplitsen en uitbreiden van de woning, 16-0073WB, 12-1 (WB01)

6222 NK, Sleperweg 9, het realiseren van een tweede in- en uitrit, 15-3161WB, 8-1 (WB02)

6222 NL, Ankerkade 19, het vervangen van handelsreclame en bestaande reclame wijzigen, 16-0033WB, 6-1 (WB01)

6223 GT, Geneinde 46, het realiseren van een oprit, 16-0043WB, 7-1 (WB01)

6224 JB, Scharnerweg 61, het opstellen van maatwerkvoorschriften voor vetafscheider-slibvangput, 15-3064WB, 8-1 (28)

6224 LH, Heerderweg 120, het legaliseren van een dakterras, 15-2993WB, 6-1 (WB03)

6224 XM, Kolonel Millerstraat 65, het uitbreiden van de opvangcapaciteit, 16-0055WB, 21-1 (WB05)

6224 XM, Kolonel Millerstraat 65, het uitbreiden van de opvangcapaciteit, 16-0055WB, 8-1 (WB01)

6225 **, Molenweg bouwkavel 10, het bouwen van een vrijstaand woonhuis, 15-2647WB, 08-1 (WB02)

6225 BM, van Slijpestraat 2N, het wijzigen van kantoorfunctie naar studentenkamers, 16-0036WB, 6-1 (WB01)

6225 EA, Ambyerstraat-Noord 3A01 en 3A02, het plaatsen van een deur om de appartementen met elkaar te verbinden, 16-0047WB, 7-1 (WB01)

6225 GX, Peppelhoven 25, het kappen van een boom, 15-2926WB, 7-1 (WB02)

6226 AG, Koning Clovisstraat 69, het legaliseren van de woningsplitsing, 15-2727WB, 11-1 (WB03)

6226 NE, Bemelerweg 92, het realiseren van een tribune via betonelementen, 15-2685WB, 8-1 (WB03)

6227 BL, Dorpstraat 103, het wijzigen van de bestemming in guesthouse/bed and breakfast, 15-2916WB, 30-12-2015 (WB02)

 6228 **, Oeslingerbaan achterzijde Bogaartsborg 18, het kappen van een boom, 16-0067WB, 11-1 (WB01)

6229 AV, de Beente 86, het uitbreiden van het magazijn en de winkel, 15-3190WB, 7-1 (23)

6229 EA, Jac Thijssedomein 26, het wijzigen van het gebruik naar kamergewijze verhuur, 16-0034WB, 6-1 (WB01)

6229 VW, Termileslaan 96, het verbouwen van het pand tot woonhuis, 16-0068WB, 11-1 (WB01)

6229 WE, Malvabeemd 6, het kappen van een kersenboom in een privé-tuin, 16-0037WB, 6-1 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 22 januari 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.