Mededelingen/bekendmakingen week 30 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CK, Markt 39, het vervangen en versterken van slechte onderdelen in de kapconstructie en het aanbrengen van folie onder de pannen kap, 14-1025WB, 14-07 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 62, het vervangen van het oude knikarmscherm door een nieuw schuifarmscherm met gelijke afmetingen, 14-0482WB, 11-07 (WB02)

6211 EZ, Het Bat 14, het plaatsen van een dakkapel en het onderhoud aan de houten gevelkozijnen, 14-1022WB, 11-07 (WB01)

6211 JH, Grote Looiersstraat 7, het leveren en monteren van een (intrekbare) markies aan de voorgevel, 14-0895WB, 11-07 (WB02)

6211 LC, Vrijthof 11, het overnemen van de bestaande horeca inrichting die nu met een nieuwe restaurant-formule geëxploiteerd gaat worden, 14-0986WB, 17-07 (23)

6211 PH, Brusselsestraat 114 A02, het slopen van een loods, 14-1033WB, 14-07 (WB01)

6212 AG, Lage Kanaaldijk 30, het kappen van een kersenboom, 14-1024WB, 14-07 (WB01)

6213 GJ, Sancerrelaan 10, het kappen van een boom, 14-1019WB, 13-07 (WB01)

6213 GJ, Sancerrelaan 10, het kappen van een boom, 14-1019WB, 16-07 (WB02)

6213 NE, Susserweg 201, het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot, 14-1018WB, 10-07 (WB01)

6214 AG, Hertogsingel 98, het realiseren van een aanbouw, 14-0921WB, 11-07 (WB02)

6215 GC, Valeriushof 19 A, het plaatsen van een overkapping, 14-0816WB, 15-07 (WB02)

6215 JK, Rekemstraat 22, het uitbreiden van de woning met een tweede verdieping, 14-0942WB, 11-07 (WB02)

6216 ED, Keurmeestersdreef 129, het plaatsen van een noodunit, 14-1041WB, 16-07 (WB01)

6217 LA, Orleansplein 14B, het aanbrengen van een nieuw zonnescherm aan de gevel, 14-1037WB, 16-07 (WB01)

6218 AV, Malbergsingel 64 t/m 70, het verschuiven van de gebruiksfuncties en verplaatsen van scheidingen brandcompartimentering, 14-0938WB, (WB05)

6219 NW, Sandersweg 200, het intrekken van diverse omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu, 14-0311WB, 17-07 (WB07)

6221 EC, Wycker Brugstraat 2, het plaatsen van een nieuwe rookgasafvoer langs de achtergevel, 14-0709WB, 15-07 (WB02)

6221 ED, Wycker Brugstraat 46, het vervangen van het voegwerk in de voorgevel, 14-0894WB, 15-07 (WB02)

6221 EG, Rechtstraat 37, het oprichten van een eetgelegenheid, 14-0990WB, 17-07 (23)

6221 KV, Avenue Ceramique 95, het aanpassen van de entree en het plaatsen van lichtreclame, 14-0756WB, 11-07 (WB02)

6221 XW, Albertiplein 9, het kappen van twee bomen, 14-1026WB, 15-07 (WB01)

6222 **, Balijeweg ongenummerd, het oprichten van een constructiebedrijf, 14-0987WB, 17-07 (23)

6222 BM, Bethlehemweg 2, een interne verbouwing, 14-1036WB, 15-07 (WB01)

6222 NC, Willem Alexanderweg 80, het plaatsen van twee kunstwerken, 14-0751WB, 11-07 (WB02)

6222 NZ, Fregatweg 42, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de Beatrixhaven, 14-0952WB, 14-07 (WB02)

6222 PH, Kruisdonk ong., het oprichten van een tijdelijk depot voor de opslag van puingranulaat, 14-0988WB, 17-07 (23)

6224 CB, Thorbeckeplantsoen 4, het plaatsen van een (groter) dakraam aan de achterzijde van het huis en het isoleren van de zolder, 14-1039WB, 16-07 (WB01)

6224 CP, President Rooseveltlaan 219, het bouwen van een nieuwe 10kV schakelruimte met bedieningsruimte, en het slopen van het monumentale schakelstation., 14-0263WB, (WB05)

6225 EE, Ambyerstraat Noord, het rooien van bomen voor de herinrichting van de straat, 14-0943WB, 15-07 (WB02)

6225 GP, Ahornhoven 17, het kappen van negen bomen, 14-1032WB, 15-07 (WB01)

6227 BP, Dorpstraat 50A t/m 52F, het vervangen van het houten kozijn in het trappenhuis van het appartementencomplex door een kunststof kozijn, 14-1017WB, 11-07 (WB01)

6227 SN, Sint Josephstraat 52, het vervangen van het bestaande glas door geluidreducerend dubbel glas, 14-0789WB, 11-07 (WB08)

6229 AJ, Heugemer Kerkstraat 14, het kappen van een boom, 14-1010WB, 09-07 (WB01)

6229 GW, Endepolsdomein 5, het kappen van vier bomen voor een terreinaanpassing, 14-1021WB, 11-07 (WB01)

6229 RC, Habitatsingel 29, het nieuw bouwen van een industriehal met kantoor, 14-0855WB, 16-07 (WB02)

6229 VT, Termileslaan 107, het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel, 14-1027WB, 14-07 (WB01)  

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren 

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf maandag 28 juli 2014 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket