Mededelingen/bekendmakingen week 30 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Tongerseplein richting Prins Bisschopsingel, het versmallen van het voetpad en het verleggen van het fietspad, 15-1606WB, 8-7 (WB03)

6211 AA, Biesenweg, het kappen van een lindeboom, 15-1963WB, 14-7 (WB01)

6211 AX, Boschstraat 24, het inrichten van de openbare ruimte met verharding, straatmeubilair en groen, 15-1366WB, 8-7 (WB02)

6211 AZ, Boschstraat 104-106, het plaatsen van reclame, 15-1938WB, 9-7 (WB01)

6211 CH, Markt 6, het verbouwen van het pand, 15-1950WB, 10-7 (WB01)

6211 CK, Markt 32, het plaatsen van terrasschotten, 15-1660WB, 10-7 (WB03)

6211 CK, Markt 35, het plaatsen van vier terrasschotten aan weerzijde van het pleinterras, 15-1603WB, 10-7 (WB03)

6211 EL, Hoenderstraat 13A, het veranderen van het Sushi Centre, 15-1863WB, 13-7 (23)

6211 EV, Vissersmaas 4, het aanbrengen van handelsreclame, 15-1961WB, 14-7 (WB01)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 22, het uitbreiden van een kantoorpand met extra sanitaire voorzieningen, 15-1604WB, 9-7 (WB02)

6211 KD, Sint Hubertuslaan 6, het kappen van een boom, 15-1715WB, 13-7 (WB08)

6211 LA, Sint Jacobstraat 5, het wijzigen van de bestemming, 15-1939WB, 9-7 (WB01)

6211 LC, Vrijthof 10, het vernieuwen van het dak, 15-1940WB, 9-7 (WB01)

6211 PS, Zakstraat 9, het uitbreiden van de bakkerij voor opslagruimte, 15-0015WB, 16-07 (WB12)

6211 SW, Grote Gracht 24, het splitsen van een eengezinswoning tot vier wooneenheden, 15-1965WB, 14-7 (WB01)

6212 XC, Mergelweg 133, het verbouwen van de woning, 15-1933WB, 9-7 (WB01)

6214 AG, Hertogsingel 84, het kappen van een boom, 15-1809WB, 10-7 (WB02)

6214 AJ, Brandenburgerweg 37, het verhogen van de verdiepingshoogte, 15-1400WB, 8-7 (WB08)

6214 AP, Volksbondweg 7, het wijzigen van de indeling van het pand voor kamerverhuur, 15-1563WB, 14-7 (WB03)

6214 BC, Tongerseweg 82A, het aanbrengen van reclame aan de voorgevel, 15-1686WB, 10-7 (WB08)

6216 CW, Eenhoornsingel 30, het vervangen van een bestaande praktijkaanduiding, 15-1239WB, 9-7 (WB08)

6216 ET, Hoffmansstraat 10, het uitbreiden van de garage aan de voorzijde voor berging/hobbyruimte, 15-1594WB, 8-7 (WB02)

6217 GW, Brusselseweg 313, het plaatsen van brandblussers en rookmelders, 15-1942WB, 9-7 (WB01)

6217 KB, Sint Annalaan 38, het wijzigen van het gebruik naar wonen voor studenten, 15-1956WB, 13-7 (WB01)

6218 HP, van Akenweg 86, het aanbrengen van dubbele beglazing op de begane grond en het renoveren van keuken, wc en badkamer, 15-1595WB, 10-7 (WB02)

6218 HW, Brusselseweg naast 509, het bouwen van een woning, 15-1460WB, 14-7 (WB02)

6219 **, Lage Frontweg ongenummerd, het plegen van onderhoud aan S-8911/S-3047 Lage Frontweg, 15-1601WB, 14-7 (WB02)

6221 BS, Spoorweglaan 1, het aanpassen van het horecapand, 15-1949WB, 10-7 (WB01)

6221 GE, Heugemerweg 43A tot en met C, het splitsen van de woning in drie appartementen, 15-1359WB, 8-7 (WB08)

6222 BJ, Balijeweg 101, het bouwen van primair onderwijs, kinderopvang, sportzaal en bibliotheek, 14-1749WB, 03-07 (WB07)

6222 NM, Ankerkade 118, de toepassing van specifieke afvalstoffen als grondstof in het productieproces van betonwaren, 15-1691WB, 9-7 (WB02)

6222 NM, Ankerkade 118, de toepassing van specifieke afvalstoffen als grondstof in het productieproces van betonwaren, 15-1707WB, 9-7 (23)

6222 PG, Weert 9, het restaureren-vervangen van de bestaande hardstenen afscheidingspalen, 15-1756WB, 8-7 (WB02)

6222 TG, Miradorplein 60B, het kappen van een boom, 15-1944WB, 9-7 (WB01)

6223 AX, Bosveldweg 9, het verbranden van onbehandeld hout (kerstbomen), 2015.23647, 13-07 (39)

6223 HV, Hartelstein 204, de bestaande opslagruimtes gebruiken als horecaruimte, 15-1337WB, 14-7 (WB02)

6224 **, Adelbert van Scharnlaan ongenummerd, het kappen van een boom, 15-1877WB, 8-7 (WB02)

6225 AN, Longinastraat 113, het kappen van twee dennenbomen, 15-1896WB, 13-7 (WB02)

6225 GZ, Peppelhoven 30, het wijzigen van de bestemming voor het uitoefenen van een pedicurepraktijk aan huis, 15-1735WB, 14-7 (WB02)

6226 **, Bergstraat ongenummerd, het bouwen van een woning en aanpassen bestaande in- en uitrit, 14-1661WB (WB05)

6226 AG, Koning Clovisstraat 77, het realiseren van zeven zelfstandige studio's - appartementen, 15-1955WB, 13-7 (WB01)

6226 GL, Dampstraat 82, het kappen van twee zieke bomen, 15-1853WB, 14-7 (WB02)

6228 SB, Savelsbosch ongenummerd, het realiseren van twee gebouwen met daarin achttien appartementen, 15-1967WB, 14-7 (WB01)

6229 GV, Forum 100, het vernieuwen en vergroten van de verbinding tussen de Zuidhal en de Expofoyer, 15-1621WB, 14-7 (WB02) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB12   Omgevingsvergunning reguliere procedure van rechtswege

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

39        Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 24 juli 2015 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Categorie WB12: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Indien tijdig een bezwaarschrift wordt ingediend, treedt deze van rechtswege verleende vergunning niet eerder in werking dan nadat op het bezwaarschrift is beslist. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum tussen haakjes. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.