Mededelingen/bekendmakingen week 32 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CK, Markt 32, het plaatsen van pleinterrasschotten, 15-1660WB, 28-7 (WB02)

6211 CK, Markt 35, het plaatsen van pleinterrasschotten aan weerszijde van het pleinterras, 15-1603WB, 28-7 (WB02)

6211 CP, Spilstraat 10, het realiseren van een nieuwe winkelpui, 15-1793WB, 27-7 (WB02)

6211 EG, Muntstraat 11, het vervangen van een bestaande winkelpui, 15-2059WB, 27-7 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 49, het monteren van een schaararmscherm aan de voorgevel, 15-2028WB, 22-7 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 62, het vervangen van het huidig zonnescherm door een nieuw zonnescherm, 15-1510WB, 27-7 (WB02)

6211 KL, Bonnefantenstraat 2, het plaatsen van zonnepanelen op het achterdakvlak van het Bonnefantenklooster, 15-2035WB, 23-7 (WB01)

6211 LC, Vrijthof 8, een vergunning brandveilig gebruik, 15-2044WB, 24-7 (WB01)

6211 LC, Vrijthof 8, het plaatsen van een tochtsluis, 15-2061WB, 28-7 (WB01)

6212 **, Zonnebergweg 10, het wijzigen van de bestemming naar woonhuis, 15-2049WB, 27-7 (WB01)

6212 AA, Prins Bisschopsingel 1A 02, het kappen van drie bomen, 15-2045WB, 24-7 (WB01)

6212 AR, Sint Lambertuslaan 19, het renoveren van de woning, 15-1438WB, 24-7 (WB03)

6213 GA, Tongerseweg 57, het realiseren van een woonfunctie voor de doelgroep studenten op de eerste en tweede verdieping van het Carrégebouw., 14-1139WB (WB05)

6213 GA, Tongerseweg 57E, het oprichten van een supermarkt, 15-1885WB, 22-7 (23)

6214 BC, Tongerseweg 106, het splitsen van een woning naar een studentenhuis met vijf studentenkamers, 15-2040WB, 24-7 (WB01)

6214 PA, Sint Annadal 12B, het legaliseren van kamerverhuur, 15-2060WB, 28-7 (WB01)

6217 GX, Brusselseweg 391, het aanbrengen van brandveiligheidsvoorzieningen (legaliseren van kamerverhuur), 15-2067WB, 28-7 (WB01)

6217 KW, Joseph Hollmanstraat 23A02, het legaliseren van de splitsing van de bovenwoning, 15-2062 WB, 28-7 (WB01)

6218 HP, Van Akenweg 86, het kappen van een boom (berk), 15-2052WB, 27-7 (WB01)

6219 **, Bosscherweg ongenummerd, het kappen van 106 houtopstanden, 15-2063WB, 28-7 (WB01)

6219 PC, Lage Frontweg 9, het plaatsen van tijdelijke deuren, 15-1875WB, 24-7 (WB02)

6219 PD, Lage Frontweg 2B, het in werking hebben van een mobiele puinbreker, 15-1979WB, 23-7 (23)

6219 PE, Cabergerweg 1C, het intrekken van de omgevingsvergunning met activiteit milieu, 15-1216 WB, 22-7 (WB07)

6221 AK, Louis Loyensstraat 1, het kappen van een boom, 15-1924WB, 23-7 (WB02)

6221 BT, Stationsplein 29, het wijzigen van het onderhoudsbedrijf hal C, 15-2027WB, 22-7 (WB01)

6221 CK, Lage Barakken 22, het wijzigen en uitbreiden van het bestaande pand naar twee woningen, 15-1778WB, 27-7 (WB03)

6221 ED, Wycker Brugstraat 24, het restaureren van de erker, 15-1449WB, 24-7 (WB02)

6221 EH, Rechtstraat 71-73, het vervangen van de dakpannen en het schilderen van de voorgevel, 15-2029WB, 22-7 (WB01)

6221 VA, Duitsepoort 20, het verbouwen van een eengezinswoning naar kamergewijze verhuur (4 kamers), 15-2036WB, 23-7 (WB01)

6221 XJ, Sint Antoniuslaan 37, het plaatsen van een magazijnstelling in een bestaand magazijn, 15-2066WB, 28-7 (WB01)

6221 XK, Gebroeders Hermansstraat 11, het tijdelijk wijzigen van de bestemming, 15-2021WB, 22-7 (WB01)

6222 **, Keerschutsluis Limmel, het aanleggen van een tijdelijke fietsbrug voor het verbeteren van de verkeerssituatie tijdens de bouw van de nieuwe keersluis Limmel, 15-1716WB, 27-7 (WB03)

6222 **, Keersluis Limmel/Borgharenweg, het bouwen van een nieuwe keersluis, 15-1951WB, 22-7 (23)

6222 NL, Ankerkade 71, het plaatsen van een overkapping boven kraan op de loskade, 15-2065WB, 28-7 (WB01)

6222 NM, Ankerkade 150, het aanleggen van een dubbelsporige spooraansluiting, het kappen van twee bomen en het verkleinen van een inrit, 15-2058WB, 27-7 (WB01)

6222 SH, Kasteel Neubourgweg 74, het kappen van een boom, 15-2056WB, 27-7 (WB01)

6222 TP, Kasteel Schaloenstraat 8, het verwijderen van een wand op de eerste verdieping en het plaatsen van een stalen spant, 15-1988WB, 22-7 (WB02)

6223 GM, Pater Alexanderstraat 24, het kappen van drie bomen, 15-2050WB, 27-7 (WB01)

6224 JL, Heerder Groenweg 27, het verbouwen van het woonhuis, 15-1599WB, 28-7 (WB02)

6225 KJ, Karposthegge 36, het plaatsen van een buitenunit van een airco, 15-2024WB, 22-7 (WB01)

6225 XS, Geusseltweg 11, het realiseren van een bufferkelder voor de beregeningsinstallatie, 15-1854WB, 27-7 (WB03)

6226 **, Akersteenweg (ter hoogte van nummer 218), het bevestigen van een bewegwijzering op een bestaande paal, 15-2034WB, 23-7 (WB01)

6226 GG, Pelikaanstraat 14, het plaatsen van een dakkapel, 15-2038WB, 24-7 (WB01)

6226 XZ, Aartshertogenplein 1, het slopen van het kerkgebouw met sacristie, 15-2026WB, 22-7 (WB01)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, een gebruiksvergunning voor het hotel, 15-1271WB, 24-7 (WB07)

6227 BZ, Einsteinstraat links naast nummer 32, het bouwen van een gezondheidscentrum, 14-1898WB, 28-7 (WB07)

6229 **, P. Debyelaan ongenummerd, het verbouwen van de OK/Recovery-Holding/CSA azM, 15-2048WB, 27-7 (WB01)

6229 HX, P Debyelaan 25, het verplaatsen van de huidige CO2-tank, 15-1679WB, 23-7 (WB02)

6229 VR, Kapittellaan 112, het uitbreiden van de bestaande garage, 15-2002WB, 22-7 (WB02)

WB01 02 03 05 07 23 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 7 augustus 2015 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ aastricht.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.