Mededelingen/bekendmakingen week 34 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Van Heylerhofflaan/Sint Pieterskade, het kappen van vier monumentale bomen, 14-0932WB, 07-08 (WB03)

6211 CB, Kleine Gracht 26, het realiseren van zeven appartementen (legalisatie), 14-0489WB, 14-08 (WB02)

6211 CE, Gubbelstraat 36, het vernieuwen van de kozijnen van staal naar hout, 14-0724WB, 05-08 (WB02)

6211 CT, Grote Staat 45, het reinigen van de gevel, 14-1162WB, 24-06 (WB01)

6211 CV, Grote Staat 53, het realiseren van reclame-uitingen, 14-1161WB, 11-08 (WB01)

6211 CV, Grote Staat 59, de casco-restauratie van het pand, 14-1142WB, 01-08 (WB01)

6211 EG, Muntstraat 11, het verbouwen van de bovenwoning en het achterhuis tot acht wooneenheden, 14-0648WB, 08-08 (WB08)

6211 EG, Muntstraat 19, het aanpassen van de pui en het aanbrengen van reclame, 14-1173WB, 14-08 (WB01)

6211 GT, Sint Amorsplein 8, het samenvoegen van twee panden via een doorbraak, 14-1148WB, 04-08 (WB01)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 30B, het legaliseren van de bestaande zonwering, 14-0006WB, 05-08 (WB02)

6211 HP, Stenenbrug 4A, het vervangen van de bestaande buitenberging door een nieuwe slaap/tuinkamer, 14-1067WB, 05-08 (WB02)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 24, het realiseren van een tuinpaviljoen voor sportactiviteit voor de bewoners van de appartementen, 14-0864WB, 06-08 (WB03)

6211 KV, Kapoenstraat 27, het aanbrengen van een brandscheidende wand, 14-1137WB, 11-08 (WB02)

6211 LD, Vrijthof 15, een nieuwe no-panic voordeur, 14-0966WB, 05-08 (WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne 15, het wijzigen van de bestemming naar bijeenkomstfunctie, Gebouw M, 14-0899WB, 11-08 (WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne 24 en 25, de functiewijziging van loods W van de voormalige Tapijnkazerne, 14-0888WB, 07-08 (WB02)

6213 AD, Trocaderostraat 10, het kappen van een boom, 14-1150WB, 06-08 (WB01)

6214 SC, Min. Goeman Borgesiusplantsoen 14, het kappen van twee bomen, 14-1086WB, 05-08 (WB02)

6217 HB, Brusselseweg 150, het kappen van bomen, 14-1164WB, 11-08 (WB01)

6217 NH, Frans van de Laarplein 3, een gebruiksvergunning (06-0054G), 14-0528WB, 05-08 (WB07)

6218 HG, Rogneursdonk 16, het kappen van een berkenboom, 14-1146WB, 05-08 (WB01)

6219 AR, Voedingskanaalweg 10A, het verbouwen van de winkel tot woonruimte, 14-1144WB, 04-08 (WB01)

6221 **, Turennestraat, Coclersstraat en Sterreplein, het vervangen van de kozijnen, 14-0935WB, 08-08 (WB02)

6221 AX, Sint Maartenslaan 14 A01, het verbouwen van kantoor naar woning, 14-0982WB, 11-08 (WB02)

6221 AX, Sint Maartenslaan 6, het vervangen van het voegwerk, 14-1145WB, 04-08 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 25, het maken van een aanbouw aan de achterzijde van de winkel, 14-0957WB, 11-08 (WB02)

6221 SX, Kardinaal van Rossumplein 54, het realiseren van vier studio-appartementen, 14-1167WB, 11-08 (WB01)

6221 XW, Albertiplein 9, het kappen van een spar-pinus, 14-1156WB, 08-08 (WB01)

6222 **, Maastricht algemeen, het kappen van bomen parkgebied Bethlehem, 14-1132WB, 12-08 (WB02)

6222 BM, Bethlehemweg 2, het kappen van bomen, 14-1165WB, 11-08 (WB01)

6222 PH, Project A2 - V-2530 Wbs 2.1.6.76 natuurcompensatie, de aanplant van bomen voor natuurcompensatie fase 4, 14-0972WB, 14-08 (WB03)

6223 CJ, Hertog van Brabantlaan 40, het realiseren van een aanbouw en carport, 14-1147WB, 05-08 (WB01)

6225 GP, Ahornhoven 17, het kappen van negen bomen, 14-1032WB, 07-08 (WB02)

6226 HB, Bemelerweg 76, het kappen van twee bomen, 14-1116WB, 07-08 (WB02)

6226 VV, Pastoor Jacobsweg 1, het kappen van een boom, 14-1118WB, 05-08 (WB02)

6227 CL, Steegstraat 4, het splitsen van een woning, 14-0815WB, 12-08 (WB03)

6227 CL, Steegstraat 8, het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel, 14-1141WB, 01-08 (WB01)

6227 CT, De Leim 9, het plaatsen van een nieuwe gevelreclame op de voorgevel HEMA filiaal W.C. De Leim 10, 14-1171WB, 13-08 (WB01)

6227 TP, Sint Servatiusweg 25, het maken van een raam in de linkerzijgevel en het overkappen van het bordes aan de achterzijde, 14-1169WB, 12-08 (WB01)

6229 HD, Sorbonnelaan 195, een vergunning voor het brandveilig gebruik van het pand, 14-0722WB, 05-08 (WB07) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren 

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.