Mededelingen/bekendmakingen week 34 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 24, restaureren luifel aan oostzijde, 15-1810WB, 7-8 (WB02)

6211 AZ, Boschstraat 104-106, plaatsen reclame, 15-1938WB, 6-8 (WB02)

6211 CV, Grote Staat 59, renoveren pand, 15-2132WB, 5-8 (WB01)

6211 CX, Grote Staat 38, veranderen handelsreclame, 15-2150WB, 6-8 (WB01)

6211 EK, Muntstraat 24, uitvoeren herstelwerkzaamheden aan kapconstructie, 15-2144WB, 6-8 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 49, plaatsen parasols, 15-2147WB, 6-8 (WB01)

6211 EZ, Het Bat 23, wijzigen bestemming voor ondersteunen winkelfunctie met een aantal zitplaatsen, 15-2143WB, 6-8 (WB01)

6211 GT, Sint Amorsplein 17, aanbrengen  handelsreclame, 15-2133WB, 5-8 (WB01)

6211 GT, Sint Amorsplein 7, wijzigen reclame en voorgevelpui en plaatsen warmtepompunit op dak, 15-2156WB, 10-8 (WB01)

6211 HR, Koestraat 13, aanbrengen dubbelzijdige lichtbak en beplakken ramen, 15-1999WB, 7-8 (WB02)

6211 LA, Sint Jacobstraat 7B, maken van drie studio's op verdiepingen, 15-2136WB, 5-8 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 13, plaatsen parasol, 15-2162WB, 10-8 (WB01)

6211 PP, Statensingel 159 A, slopen gedeelte pand na brand, 15-2154WB, 7-8 (WB01)

6211 SL, Uitbelderstraat 8A en 10, nieuw bouwen van hotel met woning/appartement, 15-1078WB, 7-8 (WB07)

6211ST, Grote Gracht 31, het wijzigen van de bestemming, 15-1740WB (WB02)

6211 TE, Sint Servaasklooster 22, plegen onderhoud voegwerk, 15-2149WB, 6-8 (WB01)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, revitaliseren parkeerplaats, 15-1613WB, 11-8 (WB01)

6214 AG, Hertogsingel 82, vernieuwen bestaand dak, vergroten bestaande dakkapel achterzijde pand en aanbrengen tweetal nieuwe dakkapellen aan voorzijde, 15-1701WB, 11-8 (WB03)

6214 PW, Meester Ulrichweg 59A, kappen boom, 15-2097WB, 5-8 (WB02)

6215 GC, Valeriushof 17A, kappen twee bomen, 15-2102WB, 5-8 (WB02)

6215 GE, Ovidiushof 16, legaliseren kamerverhuur, 15-2157WB, 10-8 (WB01)

6215 JB, Hazendansplein 24A tot en met 26H, kandelaberen van drie sequoi'as, 15-2163WB, 11-8 (WB01)

6215 SJ, Cupidohof 66, plaatsen dakkapel voorzijde, 15-1790WB, 10-8 (WB02)

6217 **, Orleansplein 16, wijzigen bestemming en verbouwen bedrijfsruimte in woonruimte, 15-1717WB, 5-8 (WB03)

6217**, Symphoniesingel 132, bouwen garagebedrijf, 15-2165WB, 11-8 (WB01)

6218 RC, Klosruwe 2, verhogen erfafscheiding, 15-1912WB, 11-8 (WB02)

6219AC, Bosscherweg 26, het bouwen van een pergola, 15-1392WB (WB08)

6221 AB, Francois de Veijestraat 3, verbouwen winkelpand, 15-1791WB, 5-8 (WB03)

6221 EN, Oeverwal 12, vervangen kozijnen en schilderen/repareren achtergevel, 15-2137WB, 5-8 (WB01)

6222 CZ, Askalonstraat 50, legaliseren kamerverhuur, 15-2140WB, 6-8 (WB01)

6224 LV, Sint Gerardusweg 50, aanpassen gevels en reclamevoering, 15-2153WB, 7-8 (WB01)

6224AL, Meerssenerweg 358, wijzigen gasontvangststation, 15-2159WB, 10-8 (WB01)

6225 EA, Ambyerstraat Noord 1, kappen twee bomen, 15-1892WB, 7-8 (WB02)

6225 EA, Ambyerstraat Noord 25, plaatsen reclame, 15-1780WB, 10-8 (WB02)

6226 EA, Kapelstraat 19, kappen zeven bomen, 15-2148WB, 6-8 (WB01)

6227 AP, Demertstraat 133 en 135, verbouwen panden kamerverhuur, 15-1507WB, 5-8 (WB08)

6227 AW, Mathijs Heugenstraat 32, kappen denneboom, 15-2160WB, 10-8 (WB01)

6227 TS, Sint Servatiusweg 14, realiseren uitbouw achterzijde en garage aan linker zijde van woning, en wijzigingen aan voorgevel, 15-1905WB, 7-8 (WB03)

6228 EE, Camphaag 8, uitoefenen beroep aan huis, 15-2151WB, 6-8 (WB01)

6228 NB, Slakweg 5, plaatsen speel-/uitkijktoren, 15-2138WB, 6-8 (WB01)

6229 AH, Heugemer Kerkstraat 29, realiseren dubbellaagse uitbouw, 15-2135WB, 5-8 (WB01)

6229 BD, Oude Maasstraat 34, realiseren inrit, 15-2166WB, 11-8 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

32b      Besluit tot het verlenen van ontheffing van de normale sluitingstijden ingevolge de APV (bestaande nachtzaak) 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Categorie 32b: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.  Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum tussen haakjes. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.