Mededelingen/bekendmakingen week 35 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Graanmarkt/Stationsstraat ongenummerd, het plaatsen van sterren, 14-1176WB, 15-08 (WB01)

6211 AW, Boschstraat 105A, het aanbrengen van drie gasheaters tegen de voorgevel, 14-1195WB, 20-08 (WB01)

6211 CB, Kleine Gracht 34, het aan de achterzijde uitbreiden van restaurant Matuchi, 14-0862WB, 19-08 (WB02)

6211 CV, Grote Staat 57, het onderhouden en schilderen van het pand, 14-1184WB, 19-08 (WB01)

6211 JE, Sint Hilariusstraat 10, het uitbreiden van de woning met een dakkapel en een dakterras, 14-0993WB, 21-08 (WB03)

6211 KD, Tapijnkazerne 21, de functiewijziging van gebouw Z van de Tapijnkazerne, 14-0744WB, 15-08 (WB02)

6211 LC, Vrijthof 11, de interne verbouwing van een bestaande horeca-inrichting, 14-0876WB, 21-08 (WB02)

6211 PG, Brusselsestraat 38, een gebruiksvergunning, 13-0886WB (WB05)

6211 PL, Statensingel 15, een aanvraag revisie omgevingsvergunning, 14-1200WB, 20-08 (WB01)

6212 CG, Papenweg 40, het kappen van een den en een struik en het maken van een inrit, 14-1186WB, 18-08 (WB01)

6213 AD, Trocaderostraat 10, het kappen van een boom, 14-1150WB, 19-08 (WB02)

6213 BJ, Cannerweg 126, het kappen van een boom, 14-1177WB, 16-08 (WB01)

6216 BP, Porseleinstraat 1A, het realiseren van een kozijn in de zijgevel, 14-0956WB, 21-08 (WB02)

6218 HB, Pandectendonk 18, het kappen van een spar in de voortuin, 14-1182WB, 18-08 (WB01)

6218 HN, Van Akenweg 56A, het verbouwen van een bestaande winkel en woning tot twee woningen, 14-1083WB, 20-08 (WB02)

6221 AX, Sint Maartenslaan 6, het vervangen van het voegwerk, 14-1145WB, 20-08 (WB02)

6221 EG, Rechtstraat 33, het plaatsen van een afzuiginstallatie op het plat dak en het plaatsen van een reclamebord, 14-0983WB, 15-08 (WB03)

6221 EH, Rechtstraat 79/Wycker Grachtstraat 32, 32A, het herinrichten van de panden, 14-0825WB, 20-08 (WB03)

6221 JD, Sphinxlunet 1, het wijzigen van het bestemmingsplan voor het exploiteren van een showroom voor de verkoop van fietsen, 14-1194WB, 19-08 (WB01)

6221 XW, Albertiplein 9, het kappen van een boom, 14-1026WB, 19-08 (WB02)

6225 EA, Ambyerstraat Noord 5 A, het plaatsen van reclame, 14-1191WB, 19-08 (WB01)

6225 KB, Appelhegge 24, het vergroten van de toegang van de berging, 14-1190WB, 19-08 (WB01)

6226 NE, Bemelerweg 92, het plaatsen van tijdelijke kleedlokaalunits, 14-0609WB, 19-08 (WB07)

6227 BR, Dorpstraat 102, het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis, 14-1179WB, 17-08 (WB01)

6227 EA, Ellecuylgaard 4, het kappen van een boom, 14-1199WB, 20-08 (WB01)

6227 EC, Ellecuylgaard 110, het kappen van vier bomen, 14-1198WB, 20-08 (WB01)

6227 RN, Haspengouw 12, het verbouwen van een bestaand pand tot twee grondgebonden woningen, 14-1180WB, 18-08 (WB01)

6227 XH, Bloemendaelhofstraat 4B, het plaatsen van een wegschuifbare balkonbeglazing, 14-1113WB, 21-08 (WB02)

6228 XW, Oude Molenweg 130, het oprichten van een tijdelijke huisvesting bestaande uit een overblijfruimte met vier leslokalen, 14-1079WB (WB05) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf maandag 1 september 2014 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.