Mededelingen/bekendmakingen week 35 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 BJ, Hoograamstraat 131, plaatsen twee dakramen op zolderverdieping, 15-2188WB, 17-8 (WB01)
6211 BJ, Hoograamstraat 131, verbouwen woning voor kamerverhuur, 15-2197WB, 17-8 (WB01)
6211 CL, Markt 66, plaatsen nieuwe handelsreclame, 15-1685WB, 18-8 (WB02)
6211 DW, Mosae Forum 10, het aanpassen van de entree van de raadzaal aan de Gubbelstraatzijde, Mosae Forum, 15-1869WB, 17-8 (WB02)
6211 ED, Kleine Staat 7, aanpassen winkelpui, 15-1835WB, 14-8 (WB03)
6211 EH, Muntstraat 37, in ere herstellen penanten aan zijkanten voorgevel, 15-1498WB, 17-8 (WB08)
6211 EN, Kesselskade 62, aanbrengen heaters/terrasstralers, 15-2203WB, 18-8 (WB01)
6211 GT, Sint Amorsplein 7, wijzigen winkelruimte, 15-2158WB, 17-8 (23 )
6211 HD, Onze Lieve Vrouweplein 3B, aanbouwen wintertuin aan achtergevel, 15-2199WB, 17-8 (WB01)
6211 LC, Vrijthof 11, plaatsen reclame, 15-1814WB, 13-8 (WB03)
6211 LM, Tongersestraat 53, verwijderen en vervangen mergelmuurafdekkingen, 15-1845WB, 14-8 (WB03)
6211 RT, Capucijnenstraat 106-118, transformeren middelbare school naar integraal kindcentrum, 15-1746WB, 14-8 (WB03)
6212 AR, Sint Lambertuslaan 19, renoveren woning, 15-1438WB, 12-8 (WB02)
6212 CD, Papenweg 53, splitsen woning voor kamerverhuur, 15-2191WB, 17-8 (WB01)
6213 CR, Porthoslaan 2, kappen berkenboom, 15-2204WB, 18-8 (WB01)
6214 TX, Fatimaplein 94, plaatsen vlaggen aan gevel, 15-2202WB, 18-8 (WB01)
6216  VZ, Opalinestraat 40, slopen bestaande gebouwen, 15-1902WB, 17-8 (WB02)
6216 RA, Zeepziedersdreef 57, splitsen woning en omzetten naar kamerverhuur, 15-2201WB, 18-8 (WB01)
6217 JG, Bilserbaan 40, het wijzigen bestemmingsplan voor  kamerverhuur, 15-2173WB, 13-8 (WB01)
6217 KM, Pastoor Habetsstraat 48, wijzigen woning in vier appartementen, 15-2198WB, 17-8 (WB01)
6217 LG, Holsteinbastion 21, afwijken bestemmingsplan, 15-2171WB, 13-8 (WB01)
6219 **, Bosscherweg ongenummerd, kappen 106 houtopstanden, 15-2063WB, 17-8 (WB02)
6219 NP, Brusselseweg 484, kappen bomen voortuin, 15-2112WB, 17-8 (WB02)
6221 **, Avenue Ceramique 27-33, plaatsen ombouw airco units, 15-2178WB, 13-8 (WB01)
6221 BN, Stationsstraat 33, wijzigen bestemming van winkelfunctie naar winkel- en horecafunctie, 14-1771WB 10-7 (WB02)
6221 CK, Lage Barakken 18A tot en met C, herplaatsen twee dakkapellen, 15-2175WB, 13-8 (WB01)
6221 ED, Wycker Brugstraat 46, vervangen kozijn en raam voorgevel, 15-2001WB, 13-8 (WB02)
6221 ED, Wycker Brugstraat 52, realiseren vide in vloer eerste verdieping, 15-1785WB, 18-8 (WB02)
6221 GA, Stenenwal 27, vervangen dakpannen nieuwe dakpannen, 15-2194WB, 17-8 (WB01)
6221 VW, Mgr Schrijnenstraat 9, kappen boom, 15-2169WB, 12-8 (WB01)
6222 CD, Jerichostraat 49, wijzigen functie van woning naar kamerverhuur, 15-2200WB, 17-8 (WB01)
6222 CT, Populierweg 160, wijzigen bestemming in kamerverhuur, 15-1992WB, 12-8 (WB02)
6222 NL, Ankerkade 137 - 143, verleggen inpandige brandscheiding, 15-2196WB, 17-8 (WB01)
6222 TN, Kasteel Schaloenstraat 19, verplaatsen enkele niet dragende scheidingswanden voor herindeling kamergewijze verhuur, 15-1771WB, 14-8 (WB03)
6223 GT, Geneinde 29, kappen Prunus, 15-2190WB, 17-8 (WB01)
6224 CC, Professor Pieter Willemsstraat 21, verplaatsen bestaande bedrijf van vierde verdieping naar begane grond, 15-2104WB, 12-8 (23 )
6224 KC, Nassaulaan 18 c, plitsen appartement in drie studentenkamers, 15-2182WB, 14-8 (WB01)
6226 AE, Koning Clovisstraat 61A, intern verbouwen zeven naar 9 kamers voor kamerverhuur, 15-2186WB, 17-8 (WB01)
6226EA, Kapelstraat 19, kappen zeven bomen, 15-2148WB, 12-8 (WB02)
6227AW, Mathijs Heugenstraat 32, kappen denneboom, 15-2160WB, 13-8 (WB02)
6227CS, De Mandel 7 02, plaatsen handelsreclame, 15-2189WB, 17-8 (WB01)
6227TA, Gerard Walravenstraat 65, bouwen stallingsruimte, 15-1609WB, 18-8 (WB02)
6227TM, Lorentzstraat 50, kappen boom, 15-2187WB, 17-8 (WB01)
6228AZ, Cajersborg 18, bouwen / legaliseren van een dakkapel (achterzijde), 15-1671WB, 17-8 (WB02)
6228AZ, Cajersborg 18, legaliseren dakkapel voorzijde, 15-2121WB, 17-8 (WB08)
6228EM, Gerckenshaag 18, kappen boom, 15-2170WB, 12-8 (WB01)
6229HA, P Debyeplein 1, kappen Japanse notenboom, 15-2185WB, 14-8 (WB01)


Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum tussen haakjes. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.