Mededelingen/bekendmakingen week 36 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Graanmarkt/Stationsstraat ongenummerd, het plaatsen van Sterren, 14-1176WB, 28-08 (WB02)
6211 AX, Boschstraat 24, het intern verbouwen van het pand voor de herbestemming, 14-0955WB, 26-08 (WB03)
6211 CK, Markt 39, het vervangen en versterken van slechte onderdelen in de kapconstructie en het aanbrengen van folie onder de pannen kap, 14-1055WB, 22-08 (WB02)
6211 CV, Grote Staat 53, het realiseren van reclame uitingen, 14-1216WB, 27-08 (WB01)
6211 EP, Mariastraat 8, het plaatsen van een nieuw kozijn in originele staat, 14-0783WB, 25-08 (WB03)
6211 EZ, Het Bat 14, het plaatsen van een dakkapel en het onderhoud aan de houten gevelkozijnen, 14-1022WB, 27-08 (WB03)
6211 GT, Sint Amorsplein 8, het samenvoegen van twee panden middels een doorbraak, 14-1148WB, 22-08 (WB02)
6211 JD, Tafelstraat 28, het uibreiden van de horecafunctie met een lunchzaak, 14-1207WB, 21-08 (WB01)
6211 TB, Statenstraat 4, het wijzigen bestemming begane grond van kantoor naar restaurant, 13-1026WB, 26-08 (WB02)
6212 AA, Prins Bisschopsingel 3, het kappen van een zieke kastanjeboom in de achtertuin, 14-1205WB, 22-08 (WB01)
6212 GW, Kalfstraat 34, het verbouwen van het woonhuis, 14-1208WB, 22-08 (WB01)
6213 CC, Athoslaan 107, het kappen van een boom, 14-1046WB, 27-08 (WB08)
6213 GA, Tongerseweg 57, het reshuffelen van de winkels, vernieuwen entree en deels renoveren van het complex Carré, 14-0968WB, 26-08 (WB03)
6213 JX, Sluizerbank 24, het plaatsen van een raam in de badkamer, gelegen in een buitenmuur aan de zijkant van het huis, 14-1220WB, 28-08 (WB01)
6216 CA, Dokter Bakstraat 1 A-11H / Via Regia ongenummerd, het kappen van een boom, 14-1201WB, 21-08 (WB01)
6216 PK, Kroesmeestersdreef 3 D, het aanbrengen van een latei in de muur van de woonkamer, 14-1221WB, 28-08 (WB01)
6218 BS, Penningruwe 17, het realiseren van een afdak aan de achterzijde van woonhuis, 14-1206WB, 22-08 (WB01)
6218 NA, Brusselseweg 621, het wijzigen van de bestemming in spa/recreatie met horecavoorziening, 14-0927WB, 26-08 (WB04)
6221 BM, Stationsstraat 1-3/Stationsplein1ABC/Spoorweglaan, aanvraag gebruiksvergunning voor een budgethotel, 14-0307WB, 26-08 (WB07)
6221 BS, Spoorweglaan 13, het herinrichten van de verdiepingen, 14-0882WB, 25-08 (WB03)
6222 EB, Dolmansstraat 51, het aanpassen van de omgevingsvergunning mbt het brandveilig gebruik, 14-1217WB, 28-08 (WB01)
6224 LT, Heerderdwarsstraat 27, het bedrijfsmatig gebruik maken van de keuken voor het traiteur- en cateringsbedrijf, 14-0779WB, 26-08 (WB02)
6225 XS, Geusseltweg 3 B, het plaatsen van drie tourniquets en een luifel en het wijzigen van de indeling van de begane grond, 14-1044WB, 28-08 (WB03)
6227 AW, Mathijs Heugenstraat 34, het plaatsen van een blokhut in achtertuin, 14-1214WB, 27-08 (WB01)
6228  D, Roserije 410, het plaatsen van een fietsenstalling bij buurtcentrum De Boeckel, 14-1202WB, 21-08 (WB01)
6229 AT, Heugemerstraat 116A01, het brandveilig gebruik van een gebouw, 14-0412WB, (WB05)
6229 VN, Gronsvelderweg 83, het aanbrengen van reclamepanelen voor  de aanwezige Beautysalon, 14-1204WB, 22-08 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB04  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB07  Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.


Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.


Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.


Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).