Mededelingen/bekendmakingen week 36 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Misericordeplein - Misericordestraat, het kappen van acht bomen, 15-2235WB, 25-08 (WB01)

6211 BS, Hochterpoort 38, handelen in strijd met de ruimtelijke ordening, 15-2232WB, 25-08 (WB01)

6211 CB, Kleine Gracht 6A, het legaliseren van de twee bestaande appartementen, 15-1700WB, 20-08 (WB02)

6211 CC, Van Hasseltkade 5-8, het brandveilig gebruik van een gebouw, 14-1398WB, 21-08 (WB07)

6211 CL, Markt 78, het maken van een proefopstelling van een van de gevelkozijnen van het Stadhuis, 15-1789WB, 25-08 (WB02)

6211 CV, Grote Staat 59, het renoveren van het pand, 15-2218WB, 20-08 (WB01)

6211 GT, Sint Amorsplein 17, het plaatsen van een nieuwe trap, 15-2208WB, 19-08 (WB01)

6211 HD, Onze Lieve Vrouweplein 3B, het aanbouwen van een wintertuin aan de achtergevel, 15-2199WB, 25-08 (WB02)

6211 KP, Lenculenstraat 27, het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de voorgevel, 15-2213WB, 19-08 (WB01)

6211 LS, Abtstraat 2A, het restaureren en uitbreiden van het Elisabethhuis, 15-1061WB, 20-08 (WB07)

6211 LX, Polvertorenstraat, het brandveilig gebruiken van het verpleeghuis, 13-0763WB, 21-08 (WB06)

6211 SW, Grote Gracht 24, het splitsen van een eengezinswoning tot vier wooneenheden, 15-1965WB, 20-08 (WB02)

6213 EW, Chambertinlaan 28, het kappen van twee thuja's in de achtertuin, 15-2227WB, 24-08 (WB01)

6214 BE, Tongerseweg 252, het reinigen van de gevel, 15-2211WB, 19-08 (WB01)

6214 BE, Tongerseweg 252, het rooien van een dennenboom, 15-2216WB, 20-08 (WB01)

6214 BE, Tongerseweg 252, het rooien van een dennenboom, 15-2216WB, 21-08 (WB02)

6214 BH, Tongerseplein 7, het wijzigen van het bestemmingsplan, 15-1706WB, 24-08 (WB03)

6216 NZ, Glazeniersdreef 56, het uitbreiden van de woning, 15-2236WB, 25-08 (WB01)

6216 PP, Ebenistendreef 91, het uitbreiden van de begane grond en het maken van een kelder en het kappen van zes houtopstanden, 15-2238WB, 25-08 (WB01)

6216 TS, Klokbekerstraat 84, het kappen van een boom, 15-2226WB, 24-08 (WB01)

6217 GV, Brusselseweg 243, het aanpassen van het pand voor kamerverhuur, 15-2206WB, 19-08 (WB01)

6217 JC, Sint Lucassingel 70, het realiseren van een aanbouw aan het huidige hoofdgebouw, 14-1561WB, 20-07 (WB06)

6217 LG, Holsteinbastion 15, het wijzigen van de bestemming in kamergewijze verhuur, 15-2233WB, 25-08 (WB01)

6217 NS, Henri Jonaslaan 138, het verbouwen van het magazijn naar wonen, 15-2219WB, 20-08 (WB01)

6217 VM, Gentelaan 1, het kappen van een conifeer, 15-1881WB, 19-08 (WB02)

6218 HP, van Akenweg 86, het kappen van een boom (berk), 15-2052WB, 19-08 (WB02)

6219 AC, Bosscherweg 34B, het vervangen van slecht en kapot voegwerk in verband met vochtdoorslag, 15-1978WB, 19-08 (WB02)

6221 CK, Lage Barakken 22, het wijzigen en uitbreiden van het bestaande pand naar twee woningen, 15-1778WB, 21-08 (WB02)

6222 CJ, Emmausstraat 24, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 15-2225WB, 24-08 (WB01)

6222 EB, Dolmansstraat 29A, een aanvraag ontheffing woningsplitsing, 15-2207WB, 19-08 (WB01)

6222 P*, Weert ongenummerd, het plaatsen van een bouwbord voor vijf jaar, 15-2223WB, 21-08 (WB01)

6223 GT, Geneinde 29, het kappen van een prunus, 15-2190WB, 24-08 (WB02)

6225 KJ, Karposthegge 36, het plaatsen van een aircobuitenunit, 15-2024WB, 21-08 (WB02)

6226 GG, Pelikaanstraat 14, het plaatsen van een dakkapel, 15-2038WB, 25-08 (WB02)

6226 GT, Burgemeester Cortenstraat 165, het legaliseren van aanpassingen voor het bouwbesluit en de brandveiligheid, 15-2209WB, 19-08 (WB01)

6227 TM, Lorentzstraat 50, het kappen van een boom, 15-2187WB, 21-08 (WB02)

6227 XE, Proost Banensstraat 17, het uitvoeren van dakwerkzaamheden, 15-2221WB, 20-08 (WB01)

6228 EM, Gerckenshaag 18, het kappen van een boom, 15-2170WB, 19-08 (WB02)

6229 BD, Oude Maasstraat 34, het realiseren van een inrit, 15-2166WB, 19-08 (WB02)

6229 HA, Peter Debyeplein 1, het kappen van een Japanse notenboom, 15-2185WB, 20-08 (WB02)

6229 RB, Rekoutweg 3, het bouwen van een tijdelijke huisvesting met kantoorfunctie, 15-2220WB, 20-08 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB06   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf 3 september 2015 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door:  degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum tussen haakjes. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.