Mededelingen/bekendmakingen week 37 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Van Heylerhofflaan/Sint Pieterskade, het kappen van vier monumentale bomen, 14-0932WB, 02-09 (WB02)

6211 CE, Gubbelstraat 38, het realiseren van winkels op de begane grond en twee appartementen op de verdieping, 14-0425WB, 02-09 (WB08)

6211 CK, Markt 37, het wijzigen van schilderwerken, zonneluifel, heaters en terrasschermen, 14-1255WB, 03-09 (WB01)

6211 CX, Grote Staat 42, het plaatsen van reclame op de voorgevel, 14-1234WB, 28-08 (WB01)

6211 GX, Minckelersstraat 4, het verbouwen van een winkel met bovenliggende woonruimte, 14-0676WB, 29-08 (WB08)

6211 JE, Sint Hilariusstraat 10, het uitbreiden van de woning met een dakkapel en een dakterras, 14-0993WB, 29-08 (WB02)

6211 LW, Tongerseplein 19A, het kappen van een boom, 14-1256WB, 04-09 (WB01)

6211 LX, Polvertorenstraat, het nieuw bouwen van een verpleeghuis, 14-1253WB, 03-09 (WB01)

6215 BH, Herculeshof 37, het uitbreiden van de bestaande supermarkt, 14-0989WB, 02-09 (WB02)

6216 EP, Röntgenstraat 15, het verlagen van de stoeprand voor een uitrit, 14-1247WB, 01-09 (WB01)

6216 GC, Dousbergweg ongenummerd, het kappen van circa 97 bomen, 14-1258WB, 03-09 (WB01)

6216 PK, Kroesmeestersdreef 3D, het aanbrengen van een latei in de muur van de woonkamer, 14-1221WB, 02-09 (WB02)

6217 HB, Brusselseweg 150, het kappen en snoeien van diverse bomen, 14-1164WB, 04-09 (WB02)

6217 KD, Statensingel 2, het kappen van het groen aan de achterzijde van het kantoor, 14-1235WB, 26-08 (WB01)

6218 NB, Kantoorweg 4, het verwijderen van een es, 14-1245WB, 01-09 (WB01)

6221 **, Oeverwal, Wycker Heidenstraat, Wycker Pastoorstraat, het slopen van een gedeelte van de voormalige Ridderbrouwerij, 14-1224WB, 28-08 (WB01)

6221 AB, Francois de Veijestraat 3, het verbouwen van het winkelpand, 14-1232WB, 22-07 (WB01)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 42, het reinigen van de gevel, 14-1243WB, 01-09 (WB01)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 42, het verbouwen van een café naar een appartement en zeven kamers, 14-1076WB, 04-09 (WB03)

6221 EG, Rechtstraat 37, het vestigen van een restaurant, 14-0772WB, 03-09 (WB02)

6221 SX, Kardinaal van Rossumplein 57, het uitbreiden van het bestaande café, 14-1241WB, 29-08 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 275, een revisievergunning door de gewijzigde terreinindeling, 14-0545WB, 02-09 (WB07)

6223 BG, Schoolstraat 54, het kappen van een boom in de achtertuin, 14-1239WB, 31-08 (WB01)

6225 BH, Hélène Schoenmaeckersstraat 7, het ombouwen van een huis tot kamerverhuur voor vier studenten, 14-1240WB, 29-08 (WB01)

6225 DL, Baanderthoeve 1C, het realiseren van een mortuarium in een voormalige rooms-katholieke kapel, 14-1069WB, 04-09 (WB03)

6226 CH, Gerechtigheidslaan 18, het wijzigen van de bestemming, 14-1249WB, 02-09 (WB01)

6226 XV, Oude Molenweg achter 25B, het kappen van een boom, 14-1229WB, 29-08 (WB01)

6226 XW, Keerderstraat 244, het uitbreiden van de eerste verdieping op de bestaande garage, 14-1056WB, 02-09 (WB03)

6228 BN, Chorisborg 12-14, het kappen van een boom, 14-1227WB, 29-08 (WB01)

6228 BR, Eykelborg 45, het aanleggen van een parkeerplaats voor het huis en het maken van een inrit, 14-0933WB, 02-09 (WB02)

6228 GT, Bombeydaal 3 tot en met 10, het kappen van bomen, 14-1226WB, 29-08 (WB01)

6229 AJ, Heugemer Kerkstraat 14, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een uitbouw aan de achterzijde, 14-1231WB, 29-08 (WB01)

6229 TM, Papaverweerd naast nummer 26, het kappen van een boom, 14-1228WB, 29-08 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.