Mededelingen/bekendmakingen week 38 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, diverse locaties Maastricht, het plaatsen en vervangen van 142 abri's, 14-1100WB, 05-09 (WB02)
6211 **, diverse locaties Maastricht, het vervangen en plaatsen van 110 mupi's, 14-1099WB, 05-09 (WB02)
6211 AT, Boschstraat 67, het wijzigen van de bestemming van detailhandel naar droge horeca, 14-1066WB, 10-09 (WB03)
6211 CB, Kleine Gracht 28-30, het verbouwen van de winkelruimte, 14-1289WB, 10-09 (WB01)
6211 CL, Markt 65, het vervangen van de bestaande reclame en het plaatsen van een zonnescherm, 14-0998WB, 11-09 (WB08)
6211 EP, Mariastraat 8, het plaatsen van een nieuw kozijn in originele staat, 14-0783WB, 11-09 (WB02)
6211 GV, Platielstraat 17-19, het verplaatsen van een deur tussen keuken en zaal, 14-1136WB, 04-09 (WB02)
6211 HC, Bredestraat 8-10 en Heggenstraat 13, het verbouwen van het pand tot winkel met appartementen, 14-0685WB (WB05)
6211 KV, Kapoenstraat 23, het verbouwen van de begane grond tot huisartsenpraktijk, inclusief nieuwe ontsluiting van de eerste en tweede verdieping, 14-1277WB, 09-09 (WB01)
6211 LL, Tongersestraat 5, het herinrichten van het pand, vergroten van het trapgat en het wijzigen van het schilderwerk aan de voorgevel, 14-1260WB, 05-09 (WB01)
6211 RN, Capucijnenstraat 21, het opleggen van maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid, 14-0004mV, 10-09 (28)
6213 BJ, Cannerweg 126, het kappen van een boom, 14-1177WB, 10-09 (WB02)
6216 CA, Dokter Bakstraat 1A-11H / Via Regia ongenummerd, het kappen van een boom, 14-1201WB, 10-09 (WB02)
6217 HZ, Weustenraadstraat 24, het wijzigen van de bestemming, 14-1273WB, 08-09 (WB01)
6217 SC, Cabergerweg 10, het splitsen van het pand, 14-1268WB, 05-09 (WB01)
6218 HB, Pandectendonk 18, het kappen van een spar in de voortuin, 14-1182WB, 10-09 (WB02)
6218 HG, Rogneurdonk 16, het kappen van een berkenboom, 14-1146WB, 10-09 (WB02)
6221 AX, Sint Maartenslaan 16 A, het vervangen van twee kozijnen, 14-0866WB, 08-09 (WB03)
6221 CB, Alexander Battalaan 55, het plaatsen van zonnepanelen op achterzijde van hellend dak en op het plat dak van bijbouw, 14-1058WB, 11-09 (WB03)
6221 EG, Rechtstraat 33, het plaatsen van een afzuiginstallatie op het platdak, 14-0983WB, 09-09 (WB02)
6222 **, Balijeweg ongenummerd, het bouwen van een constructiewerkplaats inclusief kantoorruimtes, 14-1084WB, 10-09 (WB03)
6222 BM, Bethlehemweg 2, het kappen van drie en knotten van vijftien bomen, 14-1165WB, 10-09 (WB02)
6222 EL, Sionsweg 72, het legaliseren van kamerverhuur, 14-1088WB, 08-09 (WB03)
6222 NA, Willem Alexanderweg 21, het vestigen van een asielzoekerscentrum, 14-1279WB, 10-09 (WB01)
6222 PH, Project A2 - V-2530 Wbs 2.1.6.76 natuurcompensatie, de aanplant van bomen voor natuurcompensatie fase 4, 14-0972WB, 11-09 (WB02)
6223 GM, Pater Alexanderstraat 14, het kappen van vier bomen, 14-1290WB, 11-09 (WB01)
6224 KV, Oranjeplein 96, een gebruiksvergunning, 13-1760WB, 09-09 (WB07)
6225 **, Hagerhof kavel M7, het bouwen van een eengezinswoning met garage, 14-1286WB, 10-09 (WB01)
6225 DA, Zilvermeeuwstraat 15, het plaatsen van twee dakkapellen, 14-1280WB, 10-09 (WB01)
6225 DL, Baanderthoeve 1C, het realiseren van een mortuarium in een voormalige rooms-katholieke kapel, 14-1069WB, 11-09 (WB02)
6226 BS, Wethouder van Caldenborghlaan 45, het plaatsen van een bewegwijzeringsbord op het binnenterrein, 14-1284WB, 10-09 (WB01)
6226 HR, Akersteenweg/De Mandel, het realiseren van nieuwe luifels, verbouwing van een deel van het winkelcentrum en terreininrichting, 14-1126WB, 11-09 (WB03)
6226 WD, Meidoorn 126, het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde en een interne wijziging op de begane grond, 14-1281WB, 10-09 (WB01)
6226 XV, Oude Molenweg achter 25 B, het kappen van een boom, 14-1229WB, 10-09 (WB02)
6227 CS, De Mandel 7-02, het plaatsen van een nieuwe handelsreclame, 14-0869WB, 09-09 (WB08)
6227 CT, De Leim 9, het plaatsen van een nieuwe gevelreclame op de voorgevel HEMA-filiaal winkelcentrum De Leim 10, 14-1171WB, 05-09 (WB02)
6227 EA, Ellecuylgaard 4, het kappen van een boom, 14-1199WB, 09-09 (WB02)
6227 EC, Ellecuylgaard 110, het kappen van vier bomen, 14-1198WB, 09-09 (WB02)
6227 TZ, Désiré Leesensstraat 52, het verlagen van de trottoirband om toegang tot de uitrit te krijgen, 14-1285WB, 10-09 (WB01)
6228 BN, Chorisborg 12-14, het kappen van een boom, 14-1227WB, 09-09 (WB02)
6228 GT, Bombeydaal 3 tot en met 10, het kappen van bomen, 14-1226WB, 09-09 (WB02)
6228 HK, Smissenhaag 130, het plaatsen van een dakkapel en -raam aan voorzijde van woning, 14-1263WB, 05-09 (WB01)
6229 **, Kleine Weerd ongenummerd het realiseren van een nevengeul en het bouwen van een brug, 14-1117WB, 09-09 (WB03)
6229 TM, Papaverweerd naast nummer 26, het kappen van een boom, 14-1228WB, 11-09 (WB08)
6229 XT, Maasvelderweg 1, het realiseren van twee verpleeg- en verzorgingshuiszorgwoningen (V&V-woningen, blok 10 en 11, fase 3B), 14-1119WB, 08-09 (WB04)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB04  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB07  Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
28 Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf maandag 22 september 2014 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie 28: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.