Mededelingen/bekendmakingen week 38 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AK, Bassin 98, een ligplaats voor Hotel Yacht Miró, 15-2319WB, 8-9 (WB01)

6211 CX, Grote Staat 38, het veranderen van de handelsreclame, 15-2150WB, 7-9 (WB02)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 18D, het plaatsen van een terras op het platdak, 15-2301WB, 4-9 (WB01)

6211 JK, Looiersgracht 7B, melding schilderwerk Looiergracht 7B, 15-2322WB, 8-9 (WB01)

6211 KP, Lenculenstraat 27, het opnieuw verven in de oorspronkelijke kleuren van de voorgevel, 15-2290WB, 3-9 (WB01)

6211 LM, Tongersestraat 53, het vervangen van de beglazing van de tuingevel, 15-1842WB, 8-9 (WB03)

6212 XC, Mergelweg 133, het verbouwen van de woning, 15-1933WB, 8-9 (WB02)

6212 XN, Parkweg 3E, het realiseren van een doorbraak in een dragende muur, 15-1997WB, 4-9 (WB02)

6213 CR, Porthoslaan 28, het realiseren van een uitrit voor parkeerplaats voor de camper, 15-2323WB, 8-9 (WB01)

6214 AP, Volksbondweg 11, het wijzigen van het bestemmingsplan voor splitsing van de woning, 15-2286WB, 3-9 (WB01)

6214 AJ, Brandenburgerweg 37, het verhogen van de verdiepingshoogte op de bovenste verdieping, 15-1998WB, 1-9 (WB02)

6214 SV, Ruttensingel 156 B, het verhuren van studentenkamers, 15-2282WB, 2-9 (WB01)

6215 JB, Hazendansplein 24A tot en met 26H, het kandelaberen van drie sequoia’s, 15-2163WB, 4-9 (WB08)

6215 TV, Planetenhof 145, aanvraag omgevingsvergunning voor een woningsplitsing., 15-2308WB, 4-9 (WB01)

6215 VM, Jupiterhof 67, het kappen van een boom, 15-2309WB, 7-9 (WB01)

6217 KT, Franquinetstraat 7, VK een studentenhuis met vier kamers en een studio, 15-2288WB, 3-9 (WB01)

6217 KV, Franquinetstraat 6, het pand gebruiken voor kamerverhuur, 15-2287WB, 3-9 (WB01)

6217 LB, Orleansplein 16, het wijzigen van de bestemming en verbouwen van bedrijfsruimte in woonruimte, 15-1717WB, 3-9 (WB02)

6217 PH, diverse locaties in postcodegebied 6217 en 6218, het kappen van negen bomen, 15-2009WB, 4-9 (WB02)

6217 SC, Cabergerweg 10, het splitsen van het pand, 15-2314WB, 7-9 (WB01)

6218 GV, Pergamijndonk 32, het kappen van een catalpaboom in de achtertuin, 15-2300WB, 4-9 (WB01)

6218 SC, Leugaruwe 10, het kappen van een boom, 15-2311WB, 7-9 (WB01)

6221 **, Wyck, Duitsepoort, Spoorweglaan, het kappen van bomen, 15-2299WB, 4-9 (WB01)

6221 BT, Stationsplein 29, het wijzigen van het onderhoudsbedrijf hal C, 15-2027WB, 28-8 (WB02)

6221 CR, Hoogbrugstraat 18, het plaatsen van een platformlift, 15-2303WB, 4-9 (WB01)

6221 EZ, Cörversplein 9 TR, het reinigen van de gevel(s) en het schilderen van deuren en blinden, 15-2289WB, 3-9 (WB01)

6221 VA, Duitsepoort 20, het verbouwen van een eengezinswoning naar kamergewijze verhuur (vier kamers), 15-2036WB, 2-9 (WB02)

6221 XJ, Sint Antoniuslaan 37, het plaatsen van een magazijnstelling in een bestaand magazijn, 15-2066WB, 2-9 (WB02)

6222 **, Keerschutsluis Limmel, het aanleggen van een tijdelijke fietsbrug voor het verbeteren van de verkeerssituatie tijdens de bouw van de nieuwe keersluis Limmel, 15-1716WB, 2-9 (WB02)

6222 CD, Jerichostraat 49, het wijzigen van de functie van woning naar kamerverhuur, 15-2200WB, 2-9 (WB02)

6223 AK, Julianastraat 1, het plaatsen van een dakraam in de achterbouw en het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, 15-2310WB, 7-9 (WB01)

6224 LA, Heerderweg 41, ontheffing kamerverhuur en vergroten ruimte in het fietsenhok, 15-2318WB, 8-9 (WB01)

6225 XP, Discusworp 4, het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem, 15-2313WB, 7-9 (WB01)

6226 TA, Esdoorn 18, het kappen van een boom in de voortuin, 15-2267WB, 4-9 (WB02)

6229 AK, Heugemer Molenstraat 15, het splitsen van de woning in een onderwoning en een bovenwoning en het vestigen van drie studentenkamers in de bovenwoning, 15-2324WB, 8-9 (WB01)

6229 VJ, Hubert van Doornelaan 63, het plaatsen van schutterwanden en glazen schuifdeurensysteem onder de overkapping, 15-2312WB, 7-9 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.