Mededelingen/bekendmakingen week 39 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CP, Spilstraat 6, het plaatsen van zonwering, 14-1306WB, 11-09 (WB01)

6211 CV, Grote Staat 59, de casco-restauratie van het pand, 14-1142WB, 15-09 (WB02)

6211 ED, Kleine Staat 21, het plaatsen van zonwering, 14-1305WB, 11-09 (WB01)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 24, het realiseren van een tuinpaviljoen voor sportactiviteiten van de bewoners van de appartementen, 14-0864WB, 12-09 (WB02)

6211 NP, Sint Nicolaasstraat 58, het verhuren van kamers aan studenten, 14-1326WB, 17-09 (WB01)

6211 NR, Jekerstraat 7, het bouwen van twee garages en vijf bergingen, 14-1107WB, 15-09 (WB03)

6211 RN, Capucijnenstraat 21, het oprichten van een horeca-inrichting, 14-1298WB, 18-09 (23)

6211 SX, Grote Gracht 56, het in gebruik nemen van het pand als hotel met 26 kamers, 14-0761WB, 16-09 (WB07)

6212 EM, Mosasaurusweg 60, het kappen van een beukenboom in de achtertuin, 14-1303WB, 13-09 (WB01)

6212 GW, Kalfstraat 34, het verbouwen van het woonhuis, 14-1208WB, 12-09 (WB02)

6213 CG, Sint Theresiaplein 18, het realiseren van een entree, 14-1297WB, 11-09 (WB01)

6213 JX, Sluizerbank 24, het plaatsen van een raam in de badkamer, gelegen in een buitenmuur aan de zijkant van het huis, 14-1220WB, 12-09 (WB02)

6214 AN, Volksplein 42, het muteren van de informatie inzake de afgeweken maatvoering van de reeds gerealiseerde bewaarplaatsen, 14-1296WB, 18-09 (23)

6215 AC, Tongerseweg 292, het bouwen van een overkapping en plaatsen van bestaand kunstwerk bij de centrale afscheidsplaats, 14-1115WB, 15-09 (WB04)

6216 GC, Dousbergweg ongenummerd, het kappen van ongeveer 97 bomen, 14-1258WB, 18-09 (WB02)

6218 AV, Malbergsingel 64 tot en met 70, het verschuiven van de gebruiksfuncties en verplaatsen van scheidingen brandcompartimentering, 14-0938WB, 16-09 (WB07)

6218 CN, Reaalruwe 42, het kappen van twee bomen in de voortuin, 14-1304WB, 13-09 (WB01)

6221 AB, François de Veijestraat 3, het plaatsen van reclame voor de nieuwe Aldi, 14-1321WB, 16-09 (WB01)

6221 AB, François de Veijestraat 3, het verbouwen van het winkelpand, 14-1232WB, 16-09 (WB03)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 42, het verbouwen van een café naar een appartement en zeven kamers, 14-1076WB, 16-09 (WB02)

6221 AX, Sint Maartenslaan 16 A, het vervangen van twee kozijnen, 14-0866WB, 16-09 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 31, de ontwikkeling van een commerciële ruimte met drie appartementen, 14-1318WB, 16-09 (WB01)

6221 CN, Hoogbrugstraat 17, het renoveren van het gebouw, 14-1294WB, 12-09 (WB01)

6221 EW, Ruiterij 3 B, het verbouwen en uitbreiden van de woning, 14-1327WB, 17-09 (WB01)

6221 SX, Kardinaal van Rossumplein 57, het uitbreiden van het bestaande café, 14-1241WB, 18-09 (WB02)

6222 **, Balijeweg 17, het bouwen van een constructiewerkplaats inclusief kantoorruimtes, 14-1084WB, 15-09 (WB02)

6222 BA, Kasteel Liebeekstraat 19, het realiseren van een overdekt terras met dakterras, 14-1112WB, 12-09 (WB02)

6222 NA, Willem Alexanderweg 21, het vestigen van een asielzoekerscentrum, 14-1279WB, 18-09 (WB02)

6224 CP, President Rooseveltlaan 219, het bouwen van een nieuwe 10kV-schakelruimte met bedieningsruimte en het slopen van het monumentale schakelstation, 14-0263WB, 18-09 (WB07)

6224 KV, Oranjeplein 97, het aanbrengen van diverse reclames, 14-1313WB, 15-09 (WB01)

6225 GN, Acaciahoven 10, het bouwen van een garage met opbouw voor een extra kamer, 14-1325WB, 17-09 (WB01)

6226 GP, Burgemeester Cortenstraat 14, het wijzigen van de voorgevel van de woning, 14-1052WB, 12-09 (WB02)

6226 GT, Burgemeester Cortenstraat 165, het legaliseren van zelfstandig woonruimtes/toekennen huisnummers, 14-1323WB, 15-09 (WB01)

6226 XW, Keerderstraat 244, het uitbreiden van de eerste verdieping op de bestaande garage, 14-1056WB, 18-09 (WB02)

6227 BL, Dorpstraat 77, het vervangen van een bestaande garage/buitenberging, 14-0939WB, 12-09 (WB03)

6227 BR, Dorpstraat 102, het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis, 14-1179WB, 18-09 (WB02)

6227 CL, Steegstraat 4, het splitsen van een woning, 14-0815WB, 18-09 (WB02)

6227 CT, De Leim 5, het vervangen van de bestaande handelsreclame, 14-1314WB, 16-09 (WB01)

6229 AJ, Heugemer Kerkstraat 14, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een uitbouw aan de achterzijde, 14-1231WB, 12-09 (WB02)

6229 HR, Praaglaan 117, het kappen van een blauwspar, 14-1301WB, 12-09 (WB01)

6229 HX, P. Debyelaan 25, het verbouwen van het bestaande energiegebouw, 14-1042WB, 12-09 (WB02)

6229 RB, Rekoutweg 10, het oprichten van een inrichting voor de op- en overslag van medicinale zuurstof, 14-1299WB, 18-09 (23) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB04   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).