Mededelingen/bekendmakingen week 39 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6226 BA, Bergerstraat 29, bouwen van woning en aanpassen in- en uitrit, 14-1661WB, 09-09 (WB07)
6224 **, Adelbert van Scharnlaan F1 tm F75, kappen veertien bomen, 15-2328WB, 9-09(WB01)
6211 PE, Brusselsestraat 12, realiseren vijf  kamers in strijd met het bestemmingsplan, 15-2340WB, 11-09(WB01)
6211 **, Vrijthof - Grote Staat, aanbrengen informatiebordje, 15-2357WB, 14-09(WB01)
6211 EV, Maastrichter Brugstraat 3, aanbrengen handelsreclame, 15-1961WB, 14-09(WB02)
6211 HD, Onze Lieve Vrouweplein 1, wijzigen entreepui, plaatsen van een nieuwe handelsreclame,  aanbrengen zonwering en schilderen gevel, 15-2099WB, 10-09(WB02)
6211 LD, Vrijthof 15A, aanbrengen vier menuborden tegen buitengevel, 15-2331WB, 10-09(WB01)
6212 CM, Sint Amandusstraat 14, uitbreiden woonhuis, 15-1973WB, 14-09(WB03)
6212 XX, Blekerij 70A t/m 96H, vervangen vier draaideuren door 4 schuifdeuren, 15-2342WB, 11-09(WB01)
6213 CR, Porthoslaan 2, verbouwen en uitbreiden woonhuis, 15-2013WB, 11-09(WB02)
6214 BC, Tongerseweg 96, maken aanbouw aan achtergevel, 15-1983WB, 9-09(WB03)
6214 XN, Bankastraat 13, plaatsen terras en keermuur, 15-1736WB, 15-09(WB03)
6217 GX, Brusselseweg 391, legaliseren kamerverhuur, 15-2067WB, 14-09(WB02)
6221 VZ, Theodoor Schaepkensstr 34, plaatsen zonnepanelen op schuin dak en bevestigen grijs/blauwe sunscreen,
6222 TN, Kasteel Schaloenstraat 19, herindeling pand voor kamergewijze verhuur en woningsplitsing, 15-1771WB, 15-09(WB02)
6223 AE, Grotedries 8, terugsnoeien en deels knotten twee (lei)linden, 15-2327WB, 9-09(WB01)
6224 JP, Hunnenweg 4, verlagen stoepranden en aanleggen parkeerplaatsen, 15-2348WB, 14-09(WB01)
6226  XZ, Aartshertogenplein 1, slopen kerkgebouw met sacristie, 15-2026WB, 15-09(WB08)
6227 TS, Sint Servatiusweg 14, realiseren uitbouw aan achterzijde en een garage aan linker zijde van de woning, en wijzigingen aan voorgevel, 15-1905WB, 15-09(WB02)
6227 XB, Schepen de Wicstraat 16, legaliseren gebruik pand voor kamerverhuur, 15-2345WB, 11-09(WB01)
6229 **, P. Debyelaan ongenummerd, verbouwen OK/Recovery-Holding/CSA azM, 15-2048WB, 11-09(WB03)
6212 NE, Zonnebergweg 10, wijzigen bestemming naar woonhuis, 15-2049WB, 11-09(WB03)
6221 VA, Duitse Poort 24-28, kappen boom, 15-2329WB, 9-09(WB01)
6213 BD, Cannerweg 173, vergroten dakkapel, 15-2337WB, 10-09(WB01)
6211 PC, Brusselsestraat 57, splitsen woning, 15-2351WB, 14-09(WB01)
15-2346WB, 14-09(WB01)
6222 NL, Ankerkade 81, revisie milieuvergunning, 14-1622WB, 15-09 (WB07)
6213 AM, Bieslanderweg 108, verbouwen woonhuis, 15-2359WB, 15-09(WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB07  Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.