Mededelingen/bekendmakingen week 40 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Maastricht algemeen, vervangen twee bestaande bruggen, brug Nieuwenhof en brug Molenhof, 14-1338WB, 18-09 (WB01)

6211 AW, Boschstraat 105A, aanbrengen drie gasheaters tegen voorgevel, 14-1195WB, 25-09 (WB02)

6211 AX, Boschstraat 30A, aanbrengen uiting aan bestaande bouw, 14-1336WB, 22-09 (WB01)

6211 DS, Mosae Forum 46, verbouwen winkelpand en plaatsen overkapping, 14-0669WB, 22-09 (WB02)

6211 EG, Muntstraat 19, aanpassen pui en aanbrengen reclame, 14-1355WB, 23-09 (WB01)

6211 GN, Wolfstraat 16, aanbrengen lichtreclame, 14-1329WB, 19-09 (WB01)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 1, vernieuwen winkelpui, 14-0892WB, 24-09 (WB02)

6211 GS, Achter het Vleeshuis 26, aanbrengen kerstverlichting voorgevel, 14-1349WB, 18-09 (WB01)

6211 LX, Polvertorenstraat, nieuw bouwen verpleeghuis, 14-1253WB, 19-09 (WB02)

6212 AA, Prins Bisschopsingel 3, kappen zieke kastanjeboom achtertuin, 14-1205WB, 23-09 (WB02)

6212 XV, Sint Pietersluisweg 46, kappen boom achtertuin, 14-1333WB, 20-09 (WB01)

6215 AC, Tongerseweg 330, aanbrengen drie dakkapellen en zonnepanelen, 14-0774WB, 19-09 (WB02)

6217 HZ, Weustenraadstraat 24, aanleggen nieuwe in- en uitrit naar nieuwe parkeervoorziening, 14-1347WB, 22-09 (WB01)

6217 JC, Sint Lucassingel 70, aanleggen in- en uitrit naar nieuwe parkeervoorziening, 14-1348WB, 22-09 (WB01)

6218 HP, Van Akenweg 66, verbouwen en uitbreiden bestaande woning, 14-0904WB, 25-09 (WB02)

6221 AK, Louis Loyensstraat 1, intern moderniseren pand door vergroten keuken, badkamer,  aanleggen vloerverwarming en plaatsen alarminstallatie, 14-1358WB, 22-09 (WB01)

6221 BB, Parallelweg 4, verwijderen boom, 14-1359WB, 23-09 (WB01)

6221 EH, Rechtstraat 79/Wycker Grachtstraat 32,32A, verbouwen panden, 14-0825WB, 23-09 (WB02)

6222 BW, Judeaweg, herinrichten Kanjelzone, 14-1328WB, 18-09 (WB01)

6223 BG, Schoolstraat 54, kappen boom achtertuin, 14-1239WB, 23-09 (WB02)

6223 GM, Pater Alexanderstraat 14, kappen vier bomen, 14-1290WB, 22-09 (WB02)

6224 EL, Voltastraat 2, wijzigen pui, 14-1351WB, 23-09 (WB01)

6224 JH, Scharnerweg 64B, herinrichten en uitbreiden verdiepingen, 14-1341WB, 19-09 (WB01)

6225 DA, Zilvermeeuwstraat 15, plaatsen twee dakkapellen, 14-1280WB, 23-09 (WB02)

6225 EA, Ambyerstraat Noord 5A, plaatsen reclame, 14-1191WB, 23-09 (WB02)

6226 HR, Akersteenweg/De Mandel, realiseren nieuwe luifels, verbouwing deel winkelcentrum en terreininrichting, 14-1126WB, 25-09 (WB02)

6227 BL, Dorpstraat 77, vervangen bestaande garage/buitenberging, 14-0939WB, 25-09 (WB08)

6227 CL, Steegstraat 4, splitsen woning, 14-0815WB, 18-09 (WB02)

6227 RS, Ridder van Heerstraat 7, uitbreiden woonhuis, 14-1331WB, 19-09 (WB01)

6228 CM, Hogeborg 30, aanleggen in- en uitrit inclusief parkeerplaats, 14-1045WB, 25-09 (WB03)

6228 HK, Smissenhaag 130, plaatsen dakkapel en dakraam voorzijde woning, 14-1263WB, 25-09 (WB02)

6229 RB, Rekoutweg 10, opslag medicinale zuurstof, 14-1346WB, 18-09 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.