Mededelingen/bekendmakingen week 41 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, voormalig terrein Nutsbedrijven, het nieuw bouwen van vijf grondgebonden woningen, 14-0677WB, 02-10 (WB02)
6211 **, voormalig terrein Nutsbedrijven, het nieuw bouwen van vijf woningen (Herenhuizen), 14-0678WB, 02-10 (WB02)
6211 CC, Van Hasseltkade 5-8, brandveilig gebruik van een gebouw, 14-1398WB, 30-09 (WB01)
6211 EH, Muntstraat 27, herstellen van de bovendakse tussenmuur, 14-1393WB, 29-09 (WB01)
6211 ET, Maastrichter Brugstraat 28, plaatsen van nieuwe handelsreclame, 14-1407WB, 01-10 (WB01)
6211 HA, Bredestraat 23B, vervangen van vier kozijnen inclusief vleugels, 14-1384WB, 30-09 (WB01)
6211 LL, Tongersestraat 5, inpandig wijzigen van het bestaande restaurant, 14-1382WB, 02-10 (23)
6211 NR, Jekerstraat 7, bouwen van twee garages en vijf bergingen, 14-1107WB, 26-09 (WB02)
6211 NZ, Kommel 8, verplaatsen van een trap, 14-1403WB, 30-09 (WB01)
6211 PH, Brusselsestraat 114 A02, slopen van een loods, 14-1033WB, 30-09 (WB03)
6211 RT, Capucijnenstraat 98, een gebruiksmelding, 14-1389WB, 24-09 (WB01)
6212 CT, Burgemeester Ceulenstraat 80, renoveren van een monumentale hoeve, 14-1104WB, 01-10 (WB03)
6212 ND, Schutterijweg 1, aanleggen van een karrenspoor, 13-1774WB, 02-10 (WB06)
6213 CA, Athoslaan 5, kappen van een Servische spar, 14-1387WB, 27-09 (WB01)
6213 NE, Susserweg 201, verwijderen van asbesthoudend dakbeschot, 14-1018WB, 02-10 (WB03)
6215 AC, Tongerseweg 330, vernieuwen van bestaand dak van een deel van een boerderij, 14-1372WB, 25-09 (WB01)
6217 NH, Frans van de Laarplein 30, vernieuwen van bestaande hekwerk, 14-1379WB, 24-09 (WB01)
6218 TP, Musketruwe, het in werking hebben van een mobiele puinbreker, 14-1381WB, 30-09 (23)
6219 AA, Bosscherweg 161, plaatsen van een reclamebord, 14-1378WB, 23-09 (WB01)
6219 PE, Cabergerweg 45, het vrijmaken terrein voor aanleg nieuwe infrastructuur en het behouden van gebouw voor een nog te ontwikkelen bestemming/functie, 14-0820WB (WB05)
6221 BX, Bourgognestraat 20C en 22B01, bouwen van twee dakterrassen en toevoegen van een raamkozijn/deurkozijn, 14-1396WB, 26-09 (WB01)
6221 EW, Ruiterij 3 B, het verbouwen en uitbreiden van de woning, 14-1327WB, 26-09 (WB02)
6222 NG, Jeruzalemweg 2, restaureren van kopgevel/dakaansluiting, 14-1391WB, 29-09 (WB01)
6222 NL, Ankerkade 101, verplaatsen van de vullijn, 14-1038WB, 02-10 (WB02)
6224 **, Kolonel Millerstraat, het in werking hebben van een mobiele puinbreker, 14-1380WB, 30-09 (23)
6224 LT, Heerderdwarsstraat 26-28, wijzigen bestemming in sportschool, 14-1394WB, 30-09 (WB01)
6226 HG, Laan in den Drink 2, aanbrengen veldverlichting, 14-1377WB, 24-09 (WB01)
6227 RN, Haspengouw 12, verbouwen van een bestaand pand tot twee grondgebonden woningen, 14-1180WB, 26-09 (WB03)
6227 XP, Blanckenberghofstraat 40, kappen van een boom, 14-1390WB, 28-09 (WB01)
6228 CM, Hogeborg 30, aanleggen van een in- en uitrit inclusief parkeerplaats, 14-1045WB, 30-09 (WB08)
6229 AB, Schorsmolen 9, verplaatsen van de woonwagen en uitbreiden van de berging, 14-1386WB, 26-09 (WB01)
6229 HJ, Praaglaan naast 77, kappen van een boom, 14-1376WB, 24-09 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB06 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf maandag 13 oktober 2014 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf maandag 13 oktober 2014 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door:  degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.