Mededelingen/bekendmakingen week 41 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Koninging Emmaplein ongenummerd, kappen bomen, 15-2465WB, 29-9 (WB01)

6211 CD, van Hasseltkade 23, plaatsen twee nieuwe dakkapellen aan voorzijde, 15-2266WB, 28-9 (WB08)

6211 CL, Markt 61, aanbrengen handelsreclame, 15-1760WB, 24-9 (WB02)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 13, aanbrengen gevelbord met bedrijfsnaam inclusief twee lampen, 15-2458WB, 29-9 (WB01)

6211 GT, Sint Amorsplein 17, plaatsen nieuwe trap, 15-2208WB, 25-9 (WB02)

6211 HD, Onze Lieve Vrouweplein 1, aanbrengen brandscheiding, 15-2414WB, 24-9 (WB01)

6211 JN. Sint Pieterstraat 22, plaatsen markies aan zijgevel, 14-1477WB, 28-9 (WB02)

6211 KP, Lenculenstraat 27, opnieuw verven in oorspronkelijke kleuren voorgevel, 15-2290WB, 25-9 (WB02)

6211 KP, Lenculenstraat 5A, aanvraag voor project veilige kamers/woningsplitsing, 15-2448WB, 28-9 (WB01)

6211 KP, Lenculenstraat 7A, 7B, 7C, 7D, aanvraag voor project veilige kamers/woningsplitsing, 15-2454WB, 28-9 (WB01)

6211 KW, Kapoenstraat 26-28, aanvraag voor project veilige kamers, 15-2447WB, 28-9 (WB01)

6211 LA, Sint Jacobstraat 7B, maken drie studio's op verdiepingen, 15-2136WB, 29-9 (WB03)

6211 LC, Vrijthof 11, plaatsen reclame, 15-1814WB, 23-9 (WB08)

6211 LE, Vrijthof 23, interne verbouwing (scheidingswandje), 15-2276WB, 25-9 (WB02)

6211 LE, Vrijthof 34-35, verbouwen café, 15-2249WB, 29-9 (WB02)

6211 LN, Tongersestraat 20, verbouwen kantoorfunctie naar woonfunctie (twee appartementen), 15-2439WB, 28-9 (WB01)

6211 NT, Jekerstraat 36, wijzigen bestemming bedrijfsgebouw naar wonen, 15-1879WB, 29-9 (WB03)

6211 PC, Brusselsestraat 57, splitsen woning, 15-2445WB, 28-9 (WB01)

6211 RT, Capucijnenstraat 106-118, vergunning brandveilig gebruik voor kinderdagverblijf, 15-2119WB, 8-10-2015 (WB05)

6211 SV, Grote Gracht 85, verbouwen pand tot zelfstandige studentenhuisvesting, 15-2436WB, 28-9 (WB01)

6211 TE, Sint Servaasklooster 22, onderhoud aan voegwerk, 15-2149WB, 29-9 (WB02)

6212 CD, Papenweg 53, splitsen woning voor kamerverhuur drie kamers, 15-2191WB, 28-9 (WB03)

6212 NA, Lage Kanaaldijk 115, verzoek tot milieuneutrale wijziging, 15-2425WB, 25-9 (WB01)

6213 BD, Cannerweg 173, vergroten dakkapel, 15-2337WB, 29-9 (WB02)

6213 BK, Cannerweg 160, kappen boom, 15-2452WB, 28-9 (WB01)

6214 AD, Hertogsingel 28, wijzigen hotelbestemming naar zes onafhankelijke woningen, 15-2453WB, 28-9 (WB01)

6214 AD, Hertogsingel 32, ontheffing bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 15-2422WB, 24-9 (WB01)

6214 AD, Hertogsingel 4, ontheffing bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 15-2416WB, 24-9 (WB01)

6214 AM, Volksplein 32B, kamergewijze verhuur woning, 15-2435WB, 28-9 (WB01)

6214 BC, Tongerseweg 96, maken aanbouw aan achtergevel, 15-1983WB, 29-9 (WB08)

6214 BD, Tongerseweg 134, wijzigen bestemming naar kamergewijze verhuur, 15-2426WB, 25-9 (WB01)

6214 SV, Ruttensingel 152A en 152B, legalisatie splitsing twee woningen in zes appartementen, 15-2457WB, 29-9 (WB01)

6216 XB, Silexstraat 41, vervangen bestaande school door nieuwbouw, 15-2449WB, 28-9 (WB01)

6217 HD, Brusselseweg 436 BCD tot en met 443 ABCD, plaatsen balkonondersteuningen, 15-2432WB, 25-9 (WB01)

6217 KT, Franquinetstraat 35, wijzigen bestemming in kamergewijze verhuur, 15-2446WB, 28-9 (WB01)

6217 KW, Joseph Hollmanstraat 23A02, legaliseren splitsing bovenwoning, 15-2062WB, 23-9 (WB03)

6217 LD, Orleansstraat 43A en 43B, ontheffing bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 15-2420WB, 24-9 (WB01)

6217 LZ, Ravelijnstraat 134, wijzigen bestemming in beneden- en bovenwoning, 15-2441WB, 28-9 (WB01)

6221 BT, Stationsplein 27, renoveren en onderhoud perronkap in Station Maastricht, 15-2408WB, 24-9 (WB01)

6221 CM, Hoge Barakken 22, wijzigen bestemming naar kamergewijze verhuur, 15-2413WB, 24-9 (WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 28A, 28B, 28C, verzoek tot woningsplitsing, 15-2412WB, 24-9 (WB01)

6221 KV, Avenue Céramique 27-33, plaatsen ombouw voor airco units, 15-2178WB, 25-9 (WB02)

6222 NS, Galjoenweg 39, plaatsen reclamezuil, 15-2428WB, 25-9 (WB01)

6222 VV, Kasteel Cortenbachlaan 55, plaatsen poort op oprit, 15-2440WB, 28-9 (WB01)

6224 **, Sibemaweg, kappen drie bomen, 15-2415WB, 24-9 (WB01)

6225 **, Olympiaweg - Stadionweg, nieuwbouw sporthal de Geusselt, 15-2437WB, 28-9 (WB01)

6225 AN, Longinastraat 83, realiseren twee dakkapellen aan voorzijde huis, 15-2444WB, 28-9 (WB01)

6225 AP, Longinastraat 61, uitbreiden woning op begane grond aan achterzijde, 15-2417WB, 24-9 (WB01)

6225 BM, van Slijpestraat 4, 4A, aanleggen inrit, 15-2427WB, 25-9 (WB01)

6226 WC, Meidoorn 62, kappen boom, 15-2410WB, 24-9 (WB01)

6229 PA, Graanmolen 9-11, bouwen vloeistofdichte betonvloer met olieafscheiding, 15-2430WB, 25-9 (WB01)

6229 RB, Rekoutweg 1, bouwen tijdelijke huisvesting met kantoorfunctie, 15-2220WB, 25-9 (WB02) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf vrijdag 9 oktober 2015 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.