Mededelingen/bekendmakingen week 42 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 30 A, het aanbrengen van uiting aan bestaande bouw, 14-1336WB, 09-10 (WB02)

6211 CJ, Markt 11-13, wijzigen van de indeling en interieur, 14-1425WB, 05-10 (WB01)

6211 EB, Sporenstraat 22, plaatsen van handelsreclame, 14-1413WB, 02-10 (WB01)

6211 HC, Bredestraat 28, intern verbouwen van het pand, 14-1424WB, 02-10 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 15 A, plaatsen van terrasschermen en van een tweede parasol met parasolvoet, 14-1431WB, 06-10 (WB01)

6211 NW, Kruisherengang 12, herstellen van de schoorstenen, 14-1421WB, 03-10 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 114 A02, slopen van een loods, 14-1033WB, 09-10 (WB02)

6212 CG, Papenweg 40, kappen van een den en struik en het maken van een inrit, 14-1186WB, 07-10 (WB03)

6212 EP, Observantenweg 55, kappen van een Acacia, 14-1437WB, 08-10 (WB01)

6212 XV, Sint Pietersluisweg 46, kappen van een boom in de achtertuin, 14-1333WB, 06-10 (WB02)

6213 CA, Athoslaan 5, kappen van een Servische spar, 14-1387WB, 09-10 (WB02)

6213 GA, Tongerseweg 57, reshuffelen van de winkels, vernieuwen entree en deels renoveren van het complex Carré, 14-0968WB, 07-10 (WB02)

6213 GK, Chablislaan (achter nummer 4), kappen van twee bomen, 14-1444WB, 07-10 (WB01)

6214 TX, Fatimaplein 94, vestigen van een sportcentrum in de voormalige Fatimakerk, 14-1411WB, 02-10 (WB01)

6214 XZ, Javastraat 11,  nieuw oprichten van twee woningen onder een kap en het aanleggen van twee inritten, 14-1428WB, 07-10 (WB01)

6216 EP, Röntgenstraat 15, verlagen van de stoeprand voor een uitrit, 14-1247WB, 03-10 (WB02)

6217 KD, Statensingel 2, kappen van groen aan de achterzijde van het kantoor, 14-1235WB, 03-10 (WB02)

6218 CN, Reaalruwe 42, kappen van een boom in de voortuin, 14-1304WB, 03-10 (WB08)

6218 NB, Kantoorweg 4, verwijderen van een es, 14-1245WB, 03-10 (WB08)

6219 ND, Bosscherweg 13, realiseren van een uitbouw aan de achtergevel, 14-1434WB, 07-10 (WB01)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 42-42C, plaatsen van nieuwe kozijnen en deuren, 14-0573WB, 07-10 (WB02)

6221 BS, Spoorweglaan 13, herinrichten van de verdiepingen, 14-0882WB, 03-10 (WB02)

6221 CV, Wycker Grachtstraat 21-23, wit schilderen van de gevel, 14-1417WB, 03-10 (WB01)

6221 JD, Sphinxlunet 1, wijzigen van de bestemming van kantoor- naar winkelfunctie en het aanbrengen van reclame, 14-1429WB, 06-10 (WB01)

6222 AE, Meerssenerweg 15, plaatsen van een dakuitbouw, 14-1440WB, 08-10 (WB01)

6222 NS, Galjoenweg 47A, esthetisch verfraaien van de buitengevels, 14-1419WB, 03-10 (WB01)

6224 JL, Heerder Groenweg 22, wijzigen van het pand in verhuurbare wooneenheden, 14-1423WB, 03-10 (WB01)

6225 **, Molenweg ongenummerd kavel M3, bouwen van een woonhuis en maken inrit, 14-1422WB, 03-10 (WB01)

6226 BS, Wethouder van Caldenborghlaan 41, vervangen van een overkapping door een tuinkamer, 14-1420WB, 03-10 (WB01)

6227 BR, Dorpstraat 102, realiseren van een dakterras, 14-1433WB, 07-10 (WB01)

6227 GE, Drenckgaard (naast nummer 95), kappen van twee bomen, 14-1442WB, 07-10 (WB01)

6227 XP, Blanckenberghofstraat 40, kappen van een boom, 14-1390WB, 09-10 (WB08)

6228 BC, Cuyleborg, kappen van een boom, 14-1441WB, 07-10 (WB01)

6228 CV, Radeborg (naast nummer 32), kappen van een boom, 14-1443WB, 07-10 (WB01)

6229 PA, Graanmolen 22, kappen van twee bomen en het snoeien van tien bomen, 14-1412WB, 03-10 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.