Mededelingen/bekendmakingen week 42 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AZ, Boschstraat 104-106, oprichten Hotel Beez, 15-2011WB, 23-9 (23)

6211 EN, Kesselskade 40, plaatsen een nieuwe handelsreclame, 15-2469WB, 30-9 (WB01)

6211 GT, Sint Amorsplein 17, aanpassen interieur voor gebruik een nieuwe winkel, 15-2483WB, 2-10 (WB01)

6211 JL, Kleine Looiersstraat 22A, inpandig verbouwen ( kantoorruimte naar woonruimte) gebouw, 15-2073WB, 2-10 (WB02)

6211 LC, Vrijthof 10, vernieuwen dak, 15-1940WB, 23-9 (WB02)

6211 LS, Abtstraat 13, realiseren nieuwe gasmeteropstelling, 15-2507WB, 6-10 (WB01)

6211 RA, Herbenusstraat 5, renoveren gevel, 15-2476WB, 1-10 (WB01)

6211 TA, Helmstraat 5D04, vervangen de bestaande kapconstructie, 15-2480WB, 1-10 (WB01)

6212 AT, Sint Lambertuslaan 28, vervangen ramen op de tweede verdieping, 15-2466WB, 30-9 (WB01)

6213 BK, Cannerweg 160, kappen boom, 15-2452WB, 5-10 (WB02)

6213 CW, Castelmorelaan 36, kappen walnotenboom, 15-2504WB, 6-10 (WB01)

6214 BE, Tongerseweg 252, reinigen gevel, 15-2211WB, 5-10 (WB02)

6214 BH, Tongerseplein 7, wijzigen bestemmingsplan, 15-1706WB, 1-10 (WB08)

6214 TX, Fatimaplein 94, plaatsen vlaggen aan gevel, 15-2202WB, 6-10 (WB03)

6214 XZ, Javastraat 35, bouwen garage, 15-2090WB, 6-10 (WB02)

6215 **, Hermesweg, aanplanten hoogstam fruitbomen op agrarisch perceel, 15-2487WB, 2-10 (WB01)

6215 **, hoek Hermesweg en Lammergierweg ongenummerd, plaatsen tijdelijke paardenstallen, 15-2471WB, 30-9 (WB01)

6215 BV, Penatenhof 90, wijzigen bestaand raam in voorgevel, 15-1811WB, 17-8 (WB02)

6215 VM, Jupiterhof 67, kappen boom, 15-2309WB, 30-9 (WB02)

6216 PS, Ebenistendreef 100, brandveilig gebruik bouwwerk, 15-2470WB, 30-9 (WB01)

6216 TS, Klokbekerstraat 84, kappen boom, 15-2226WB, 27-8 (WB02)

6217 GW, Brusselseweg 313, wijzigen bestemming in kamerverhuur, 15-2509WB, 6-10 (WB01)

6217 GX, Brusselseweg 371, omzetten kamergewijze verhuur naar zelfstandige wooneenheden (appartementen), 15-2485WB, 2-10 (WB01)

6217 JD, Bilserbaan 5A-5B, splitsen woningen, 15-2506WB, 6-10 (WB01)

6217 JE, Bilserbaan 47, VK wijzigen bestemming in kamergewijze verhuur, 15-2490WB, 2-10 (WB01)

6217 KB, Sint Annalaan 38, wijzigen gebruik naar wonen voor studenten, 15-1956WB, 6-10 (WB03)

6217 KW, Joseph Hollmanstraat 23A02, legaliseren splitsing bovenwoning, 15-2062WB, 30-9 (WB02)

6217 LR, Menno van Coehoornstraat 25, wijzigen bestemming in kamerverhuur, 15-2508WB, 6-10 (WB01)

6217**, Kastanjelaan ongenummerd, realiseren tijdelijk antenne opstelpunt, 15-2012WB, 6-10 (WB03)

6218 AA, Symphoniesingel 132, oprichten garagebedrijf, 15-2320WB, 24-9 (23)

6218 GV, Pergamijndonk 32, kappen catalpaboom in achtertuin, 15-2300WB, 2-10 (WB02)

6218 HB, Pandectendonk 38, kappen dennenboom, 15-2375WB, 2-10 (WB02)

6218 SC, Leugaruwe 10, kappen boom, 15-2311WB, 30-9 (WB02)

6221 AR, Turennestraat 35B, wijzigen bestemming in kamergewijze verhuur, 15-2474WB, 1-10 (WB01)

6221 BL, Wilhelminasingel 92 - Wycker Grachtstraat 32, oprichten restaurant, 15-2071WB, 17-9 (23)

6221 BT, Stationsplein 29, wijzigen onderhoudsbedrijf hal C, 15-2027WB, 28-8 (WB02)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 30 en 28, herinrichten panden voor detailhandel, 15-2493WB, 5-10 (WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 32, herinrichten pand en wijzigen bestemming in horecafunctie, 15-1846WB, 31-8 (WB03)

6221 EB, Wycker Brugstraat 45-47, vervangen winkelpuien, 15-2492WB, 5-10 (WB01)

6221 EB, Wycker Brugstraat 49, splitsen woning, 15-2496WB, 5-10 (WB01)

6221 KN, Bellefroidlunet 4A-4B, samenvoegen twee woningen en realiseren doorbraak/koppeling tussen twee appartementen, 15-2473WB, 1-10 (WB01)

6221 VA, Duitse Poort 24-28, kappen een boom, 15-2329WB, 1-10 (WB02)

6221 VW, Monseigneur Schrijnenstraat 9, kappen boom, 15-2169WB, 1-10 (WB02)

6222 CG, Galileastraat 9, wijzigen bestemming in kamergewijze verhuur, 15-2479WB, 1-10 (WB01)

6222 NH, Karveelweg 8, herbouwen bedrijfspand, 15-2118WB, 22-9 (WB02)

6222 PC, Klipperweg 12, plaatsen logo Maasstaal op gevel nieuwe loods, 15-2486WB, 2-10 (WB01)

6223 GG, Op de Graaf 7, kappen twee dennenbomen, 15-2467WB, 30-9 (WB01)

6224 AL, Meerssenerweg 358, veranderen inrichting, 15-2161WB, 28-9 (23)

6224AL, Meerssenerweg 358, het wijzigen van een gasontvangststation, 15-2159WB, 5-10 (WB02)
6224 KC, Nassaulaan 18 C, splitsen appartement in drie studentenkamers, 15-2182WB, 6-10 (WB02)
6224 XA, Schepen Roosenstraat 4, bouwen garage met erfafscheiding, 15-2084WB, 30-9 (WB02)
6225 XP, Discusworp 4, installeren gesloten bodemenergiesysteem, 15-2179WB, 2-10 (23)

6225 XS, Geusseltweg 11, realiseren bufferkelder voor beregeningsinstallatie, 15-1854WB, 30-9 (WB02)

6226 **, Adelbert van Scharnlaan F1 tot en met F75, kappen veertien bomen, 15-2328WB, 2-10 (WB02)

6226 AE, Koning Clovisstraat 61A, intern verbouwen zeven kamers naar negen kamers voor kamerverhuur, 15-2186 WB, 6-10 (WB02)

6227 **, Wethouder Vranckenstraat, kappen twee bomen, 15-2398WB, 2-10 (WB02)

6227 SH, Bronweg 5, het kappen hemelboom, 15-2250WB, 2-9 (WB02)

6229 PB, Molensingel 7-9, vervangen bestaande handelsreclame, 15-2477WB, 1-10 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.