Mededelingen/bekendmakingen week 43 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 24, verbouwen van een voormalig kantoorpand  naar onderwijsgebouw, 14-0955WB, 15-10 (WB02)

6211 AX, Boschstraat 76, kappen van acht bomen, 14-1469WB, 14-10 (WB01)

6211 EM, Hoenderstraat 32, verbouwen van het pand en wijzigen van de bestaande winkelfunctie naar een droge horecafunctie cat. II, 14-1463WB, 10-10 (WB01)

6211 JN, Sint Pieterstraat 22, plaatsen van een markies aan de zijgevel, 14-1477WB, 15-10 (WB01)

6211 LE, Vrijthof 45, wijzigen van logo boven entree, 14-1455WB, 10-10 (WB01)

6211 LW, Tongerseplein 19 A, kappen van een boom, 14-1256WB, 15-10 (WB02)

6212 CX, Bergweg 50, intern verbouwen van de basisschool, 14-1070WB, 10-10 (WB03)

6212 EP, Observantenweg 55, kappen van een Acacia, 14-1437WB, 13-10 (WB02)

6212 GA, Jekerweg 61, gevelopening maken en buitentrap, uitdiepen kruipruimte en aanpassen balk onder bgg vloer, 14-1133WB, 13-10 (WB03)

6217 BW, Cantecleerstraat 119, vergroten van de garage, 14-1465WB, 09-10 (WB01)

6217 SC, Cabergerweg 50, intrekken van de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu als gevolg van het niet meer opslaan en afleveren van LPG, 14-1451WB,  (WB05)

6218 BV, Carolijnruwe 11, kappen van een boom in voortuin, 14-1460WB, 13-10 (WB01)

6221 **, Oeverwal, Wycker Heidenstraat, Wycker Pastoorstraat, slopen van een gedeelte van de voormalige Ridder-brouwerij, 14-1224WB, 13-10 (WB03)

6221 AJ, Griend 1, intrekken van de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor het slopen van het gehele tankstation, 14-1453WB,  (WB05)

6221 AJ, Griend 1, intrekken van de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor het slopen van het hele tankstation, 14-1453WB, 08-10 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 19, plaatsen van nieuwe handelsreclame, 14-1461WB, 10-10 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 33 C06, plaatsen van handelsreclame aan de gevel,  14-1473WB, 14-10 (WB01)

6221 BX, Bourgognestraat 20C en 22B01, het bouwen van twee dakterrassen en het toevoegen van een raamkozijn/deurkozijn, 14-1396WB, 14-10 (WB02)

6221 KV, Avenue Ceramique 27, bouwen van een luifel, vervangen van een entreepui, vervangen van puien aan de achterzijde en opdelen van twee bouwlagen., 14-1466WB, 13-10 (WB01)

6222 BM, Bethlehemweg 2, interne verbouwing van een onderwijsgebouw, 14-1459WB, 10-10 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 111, aanpassen van de huidige verladingsvloer voor vrachtwagens met vloeibare xyleen, 14-0833WB, 15-10 (WB07)

6222 VD, Kemenadeplein 29, wijzigen van de bestemming van detailhandel naar droge horeca, 14-1476WB, 14-10 (WB01)

6223 **, Kruisweg ongenummerd, het verbranden van afvalstoffen, 2014-40045, 20-10 (WB 38 en WB 39)

6223 HA, Pasestraat 47, kappen van een notenboom, 14-1470WB, 14-10 (WB01)

6224 EL, Voltastraat 2, wijzigen van een pui, 14-1351WB, 14-10 (WB02)

6225 **, Molenweg kavel M9, nieuw bouwen van een vrijstaand woonhuis met garage, 14-1109WB, 14-10 (WB02)

6225 GS, Larixhoven 31, bouwen van een carport, 14-1464WB, 13-10 (WB01)

6226 WD, Meidoorn 126, plaatsen van een dakkapel aan voorzijde en interne wijziging op begane grond, 14-1281WB, 14-10 (WB02)

6226 WR, Gaspeldoorn 24, aanbouwen van een garage, 14-1456WB, 10-10 (WB01)

6227 CS, De Mandel 7-01, plaatsen van dooslettertekst ‘Primera’, 14-1462WB, 13-10 (WB01)

6229 GA, Limburglaan 10, rooien van een boom, 14-1474WB, 15-10 (WB01)

6229 HJ, Praaglaan naast 77, kappen van een boom, 14-1376WB, 14-10 (WB02)

6229 PA, Graanmolen 22, kappen van twee bomen en snoeien van tien bomen, 14-1412WB, 14-10 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

38        Besluit tot het verlenen van een permanente stookontheffing

39        Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf <datum begin ter inzage> zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Categorie 38: Tegen dit besluit kan binnen zes weken schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Hiertoe dient degene, die bezwaar heeft gemaakt, ook de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening te verzoeken bij de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. 

Categorie 39: Tegen dit besluit kan binnen zes weken schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 1992,  6201 BZ Maastricht. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Hiertoe dient degene, die bezwaar heeft gemaakt, ook de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening te verzoeken bij de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.  

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.