Mededelingen/bekendmakingen week 44 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CP, Spilstraat 21/Kleine Staat 6, plaatsen van zonwering, 14-1498WB, 21-10 (WB01)
6211 CV, Grote Staat 53, realiseren van reclame uitingen, 14-1216WB, 22-10 (WB03)
6211 EM, Hoenderstraat 32-34, verbouwen van  bestaande winkelfunctie naar een droge horecafunctie cat.II, 14-1492WB, 20-10 (WB01)
6211 LL, Tongersestraat 5, herinrichten  pand, vergroten  trapgat en  wijzigen van  schilderwerk  voorgevel, 14-1260WB, 21-10 (WB03)
6211 NX, Kommel 5, vervangen  ramen, en deuren en  wijzigen  indeling, 14-1486WB, 18-10 (WB01)
6211 PG, Brusselsestraat 38,  gebruiksvergunning, 13-0886WB, 22-10 (WB07)
6211 PH, Brusselsestraat 120 B, plaatsen  zonnepanelen, 14-1505WB, 21-10 (WB01)
6211 RN, Capucijnenstraat 21 C12, organiseren  wekenlijkse zondagsmarkt in De Brandweer, 14-1479WB, 15-10 (WB01)
6211 TC, Keizer Karelplein 13, brandveilig gebruik   gebouw, 14-1500WB, 21-10 (WB01)
6213 GK, Chablislaan (achter nummer 4), kappen  twee bomen, 14-1444WB, 17-10 (WB02)
6213 NE, Susserweg 201, verwijderen  asbesthoudend dakbeschot, 14-1018WB, 21-10 (WB02)
6215 TT, Planetenhof 31, kappen  boom, 14-1482WB, 17-10 (WB01)
6216 **, Dousbergweg ongenummerd, plaatsen  bouwbord, 14-1484WB, 17-10 (WB01)
6217 HZ, Weustenraadstraat 24, aanleggen  nieuwe in- en uitrit naar  nieuwe parkeervoorziening, 14-1347WB, 17-10 (WB02)
6217 HZ, Weustenraadstraat 24, wijzigen  bestemming, 14-1273WB, 21-10 (WB03)
6217 JC, Sint Lucassingel 70, aanleggen  in- en uitrit naar  nieuwe parkeervoorziening, 14-1348WB, 17-10 (WB02)
6217 KV, Franquinetstraat 38 A, veranderen  voorgevel, 14-1507WB, 20-10 (WB01)
6217 SC, Cabergerweg 10, splitsen  pand, 14-1268WB, 21-10 (WB03)
6218 **, Bunderruwe / Morgenruwe (achter nr:52), kappen  twee bomen, 14-1504WB, 21-10 (WB01)
6219 AA, Bosscherweg 161, plaatsen  reclamebord, 14-1378WB, 17-10 (WB08)
6219 NG, Bosscherweg ongenummerd, aanleg  camperplaats, 14-1480WB, 16-10 (WB01)
6221 **, Griend ongenummerd, afwerken  terrein, 14-1496WB, 17-10 (WB01)
6221 AB, Francois de Veijestraat 3, verbouwen  winkelpand, 14-1232WB, 22-10 (WB02)
6221 AH, Franciscus Romanusweg 42, reinigen  gevel, 14-1243WB, 21-10 (WB02)
6221 BN, Stationsstraat 33 A, aanbrengen  reclame in onderste deel  4 kozijnen en 1 sticker op 1 raam aan de binnenzijde, 14-1495WB, 17-10 (WB01)
6221 CE, Alexander Battalaan 54, plaatsen van zonnepanelen op de achterzijde van het dak, 14-1481WB, 17-10 (WB01)
6224 JB, Scharnerweg 71, opsplitsen  woning in drie appartementen, 14-1065WB, 22-10 (WB08)
6225 BH, Hélène Schoenmaeckersstraat 7, ombouwen  huis tot kamerverhuur voor vier studenten, 14-1240WB, 17-10 (WB03)
6225 GN, Acaciahoven 10,  bouwen  garage met opbouw voor  extra kamer, 14-1325WB, 17-10 (WB02)
6226 WR, Gaspeldoorn 24, aanbouw garage, 14-1456WB, 21-10 (WB02)
6227 RN, Haspengouw 12, verbouwen  bestaand pand tot twee grondgebonden woningen, 14-1180WB, 21-10 (WB08)
6227 TZ, Désiré Leesensstraat 52, verlagen  trottoirband om toegang tot  uitrit te krijgen, 14-1285WB, 21-10 (WB02)
6228  D, Roserije 410, plaatsen  fietsenstalling bij buurtcentrum De Boeckel, 14-1202WB, 17-10 (WB02)
6228 BC, Cuyleborg, kappen  boom, 14-1441WB, 17-10 (WB02)
6228 XW, Oude Molenweg 130, oprichten  tijdelijke huisvesting bestaande uit  overblijfruimte met vier leslokalen, 14-1079WB, 21-10 (WB07)
6229 AH, Heugemer Kerkstraat 3, herinrichten en uitbreiden  bestaande woonhuis, 14-1489WB, 20-10 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning
WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.