Mededelingen/bekendmakingen week 45 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AT, Boschstraat 67, wijzigen bestemming detailhandel naar droge horeca, 14-1066WB, 27-10 (WB02)
6211 CB, Kleine Gracht 28-30, verbouwen winkelruimte, 14-1289WB, 31-10 (WB03)
6211 CJ, Markt 15, renoveren pand en splitsen kantoorruimte in drie urbanstudio's, 14-1552WB, 28-10 (WB01)
6211 CN, Spilstraat 21, aanbrengen reclame voorgevel, 14-0915WB, 17-10 (WB02)
6211 EG, Muntstraat 19, aanpassen pui en aanbrengen enkel- en dubbelzijdige reclame, 14-1355WB, 27-12 (WB08)
6211 EN, Kesselskade 59, aanbrengen reclame en zonwering, 14-1525WB, 22-10 (WB01)
6211 EP, Mariastraat 11A, plaatsen van zonneluifels aan etalageramen, 14-1540WB, 27-10 (WB01)
6211 GN, Wolfstraat 16, aanbrengen enkel- en dubbelzijdige lichtreclame, 14-1329WB, 27-10 (WB02)
6211 GS, Achter het Vleeshuis 26, aanbrengen van kerstverlichting voorgevel, 14-1349WB, 30-10 (WB02)
6211 HC, Bredestraat 28, oprichten horecainrichting, 14-1517WB, 30-10 (23)
6211 JD, Tafelstraat 28, uitbreiden horecafunctie met lunchzaak, 14-1516WB, 30-10 (23)
6211 JJ, Grote Looiersstraat 24, realiseren zeven appartementen, 14-0541WB (WB05)
6211 LC, Vrijthof 11, plaatsen parasol op terras, 14-1536WB, 24-10 (WB01)
6211 LC, Vrijthof 11, plaatsen zonnescherm en heater aan gevel, 14-1534WB, 24-10 (WB01)
6211 LD, Vrijthof 15 A, plaatsen terrasschermen en tweede parasol met voet, 14-1431WB, 24-10 (WB02)
6211 PD, Brusselsestraat 109, verbouwen pand naar vijf wooneenheden, 14-1510WB, 21-10 (WB01)
6211 PL, Statensingel 11, kappen boom, 14-1512WB, 21-10 (WB01)
6211 PL, Statensingel 15, aanvraag revisie omgevingsvergunning, 14-1200WB, 29-10 (WB03)
6212 CG, Papenweg 40, kappen den en struik en maken van inrit, 14-1186WB, 24-10 (WB02)
6212 XS, Hoge Kanaaldijk 21, het verzoek tot legaliseren van een serre aan de achterzijde van de woning, 14-1559WB, 29-10 (WB01)
6213 CG, Sint Theresiaplein 18, realiseren entree, 14-1297WB, 24-10 (WB03)
6213 CH, d'Artagnanlaan 25, het kappen van twee bomen in de achtertuin, 14-1557WB, 30-10 (WB01)
6213 EJ, Médoclaan 225, rooien acacia in achtertuin, 14-1530WB, 23-10 (WB01)
6213 GA, Tongerseweg 57, vervangen alle bestaande buitenkozijnen, 14-1130WB (WB05)
6214 XZ, Javastraat 11, nieuw oprichten twee woningen onder één kap en aanleggen van twee inritten, 14-1428WB, 24-10 (WB02)
6215 AC, Tongerseweg 344, laten kappen/rooien van vijf bomen, 14-1531WB, 26-10 (WB01)
6215 ED, Horatiushof 10, 12, 14 en 16, het kappen en vervangen van drie bomen, 14-1514WB, 21-10 (WB01)
6215 TT, Planetenhof 31, kappen boom, 14-1482WB, 24-10 (WB02)
6217 BW, Cantecleerstraat 119, het bouwen van een garage met carport, 14-1537WB, 24-10 (WB01)
6217 LE, Orleansstraat 32, het kappen van een es en den, 14-1528WB, 26-10 (WB01)
6218 BV, Carolijnruwe 11, kappen boom in voortuin, 14-1460WB, 29-10 (WB02)
6218 HW, Brusselseweg 493 en 501, het kappen van twee bomen, 14-1515WB, 21-10 (WB01)
6219 BJ, Meutestraat 23 B, verwijderen boom, 14-1558WB, 30-10 (WB01)
6219 NT, Sortieweg 65, bouwen nieuwe loods achter bestaande loods, 14-1508WB, 20-10 (WB01)
6221 CB, Alexander Battalaan 55, plaatsen zonnepanelen op achterzijde hellend dak en plat dak van bijbouw, 14-1058WB, 24-10 (WB02)
6222 EL, Sionsweg 72, legaliseren kamerverhuur, 14-1088WB, 27-10 (WB08)
6222 NA, Willem Alexanderweg 21, realiseren nieuwe entree voor voetgangers in bestaande muur, 14-1521WB, 20-10 (WB01)
6222 NA, Willem Alexanderweg 21, realiseren nieuwe entree voor voetgangers in bestaande muur, 14-1521WB, 30-10 (WB02)
6222 NK, Sleperweg 31, uitbreiden gebouw en herinrichten gloeiproces, 14-1546WB, 28-10 (WB01)
6224 JC, Scharnerweg 129, slopen van bouwwerk, 14-1522WB, 22-10 (WB01)
6224 JH, Scharnerweg 64 B, herinrichten en uitbreiden verdiepingen, 14-1341WB, 24-10 (WB02)
6224 JL, Heerder Groenweg 22, wijzigen pand in kamerverhuur, 14-1423WB, 30-10 (WB02)
6224 LT, Heerderdwarsstraat 26-28, oprichten sportschool, 14-1519WB, 30-10 (23)
6225 **, Hagerhof kavel M7, bouwen eengezinswoning met garage, 14-1286WB, 24-10 (WB03)
6225 ND, Bodemsweg 3, maken vier nieuwe dubbele deuren en nieuw raam, 14-1523WB, 21-10 (WB01)
6225 ND, Bodemsweg 3A, het plaatsen van een propaantank, 14-1520WB, 30-10 (23)
6227 CL, Steegstraat 8, verbouwen pand tot twee appartementen en een kamerverhuur, 14-1518WB, 22-10 (WB01)
6227 GE, Drenckgaard (naast nummer 95), kappen twee bomen, 14-1442WB, 29-10 (WB02)
6227 SB, Joseph Ramaekersstraat 11, kappen denneboom, 14-1556WB, 29-10 (WB01)
6228 CB, naast Haafkensborg 95, kappen boom, 14-1511WB, 21-10 (WB01)
6228 CB, naast Haafkensborg 95, kappen boom, 14-1511WB, 29-10 (WB02)
6228 CV, Radeborg (naast nr. 32), kappen boom, 14-1443WB, 24-10 (WB02)
6229 **, Hubert van Doornelaan ongenummerd, nieuwbouw loods, 14-1554WB, 29-10 (WB01)
6229 **, Kleine Weerd ongenummerd, realiseren nevengeul en bouwen brug, 14-1117WB, 30-10 (WB02)
6229 AB, Schorsmolen 9, verplaatsen woonwagen en uitbreiden berging, 14-1386WB, 24-10 (WB02)
6229 AT, Heugemerstraat 116A01, brandveilig gebruik van gebouw, 14-0412WB, 29-10 (WB07)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB07  Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 10 november 2014 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.