Mededelingen/bekendmakingen week 45 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CL, Markt 60, aanbrengen zonwering, 15-2394WB, 27-10 (WB02)
6211 EN, Kesselskade 40, aanbrengen gevelreclame, 15-2638WB, 23-10 (WB01)
6211 EN, Kesselskade 49, monteren twee schaararmschermen aan voorgevel, 15-2028WB, 23-10 (WB02)
6211 GD, Stokstraat 6, wijzigen begane grond, 15-2634WB, 22-10 (WB01)
6211 GT, Sint Amorsplein 17, aanbrengen brandwerende afwerking rondom staalconstructie en aanbrengen voorzetwanden op begane grond, 15-2611WB, 21-10 (WB01)
6211 GT, Sint Amorsplein 7, wijzigen reclame en voorgevelpui en plaatsen van warmtepompunit op het dak en plaatsen zonnepanelen, 15-2156WB, 19-10 (WB02)
6211 NK, Calvariestraat 40, verhogen afzuigbuis, 15-2625WB, 22-10 (WB01)
6211 PC, Brusselsestraat 57, wijzigen bestemming begane grond in wonen, 15-2445WB, 26-10 (WB02)
6211 PH, Brusselsestraat 90, wijzigen bestemming voor woningsplitsing, 15-2637WB, 22-10 (WB01)
6211 SE, Batterijstraat 21D, wijzigen bestemming in kamerverhuur, 15-2659WB, 27-10 (WB01)
6212AB, Prins Bisschopsingel 53, revitaliseren parkeerplaats, 15-1613WB, 23-10 (WB08)
6212CM, Sint Amandusstraat 14, uitbreiden woonhuis, 15-1973WB, 27-10 (WB02)
6213 **, Bieslanderweg, kappen boom tussen Jeker en Bieslanderweg, 15-2642WB, 23-10 (WB01)
6214 AA, Sint Annalaan 15, legaliseren kamergewijze verhuur, 15-2644WB, 23-10 (WB01)
6214 AD, Hertogsingel 38, opsplitsen drie bestaande zelfstandige appartementen in vier zelfstandige gemoderniseerde appartementen, 15-1911WB, 27-10 (WB08)
6214 AP, Volksbondweg 7, wijzigen indeling pand voor kamerverhuur, 15-1563WB, 23-10 (WB08)
6214 BD, Tongerseweg 132, legaliseren kamergewijze verhuur, 15-2643WB, 23-10 (WB01)
6214 SV, Ruttensingel 158, wijzigen bestemming in kapsalon en splitsen woning in twee zelfstandige wooneenheden, 15-2658WB, 27-10 (WB01)
6214XZ, Javastraat, Molukkenstraat, Balistraat, kappen bomen, 15-2617WB, 21-10 (WB01)
6215 EG, Drusushof 25, kappen twaalf bomen, 15-2655WB, 26-10 (WB01)
6216 BT, Via Regia 131C, wijzigen woonappartement in kamerverhuur, 15-2639WB, 23-10 (WB01)
6216 GC, Dousbergweg 4, kappen vijf bomen en snoeien acht bomen, 15-2536WB, 21-10 (WB02)
6217 BW, Cantecleerstraat 119, uitbreiden hoekpand, 15-1883WB, 26-10 (WB02)
6217 HD, Brusselseweg 436 BCD t/m 443 ABCD, plaatsen balkonondersteuningen, 15-2432WB, 23-10 (WB02)
6217 JG, Bilserbaan 40, VK vestigen kamergewijze verhuur, 15-2173WB, 21-10 (WB02)
6217 KT, Franquinetstraat 7, VK vestigen kamergewijze verhuur, 15-2288WB, 22-10 (WB02)
6217 NS, Henri Jonaslaan 138, legaliseren kamergewijze verhuur en verbouwen magazijn naar wooneenheid, 15-2219WB, 26-10 (WB02)
6218 AA, Symphoniesingel 132, maken inrit, 15-2657WB, 27-10 (WB01)
6218 HB, Pandectendonk 2, aanpassen woning, 15-2515WB, 27-10 (WB02)
6219 ND, Bosscherweg 13, legaliseren kamerverhuur, 15-2651WB, 26-10 (WB01)
6221 **, Wyck, Duitsepoort, Spoorweglaan, kappen bomen, 15-2299WB, 27-10 (WB02)
6221 AA, Nieuweweg 45, verplaatsen aanwezige in- en uitrit voor nieuwe parkeerplaatsindeling, 15-2662 WB, 27-10 (WB01)
6221 AR, Turennestraat 35B, wijzigen bestemming in kamergewijze verhuur, 15-2474WB, 22-10 (WB02)
6221 BL, Wilhelminasingel 100, restauratie pand, 15-2088WB, 27-10 (WB02)
6221 EB, Wycker Brugstraat 45-47, vergen winkelpuien, 15-2492WB, 22-10 (WB02)
6221 EB, Wycker Brugstraat 53, vernieuwing winkelpui en groot onderhoud gevels, 15-2612WB, 21-10 (WB01)
6221 EH, Rechtstraat 71-73, vervangen dakpannen en schilderen voorgevel, 15-2029WB, 21-10 (WB04)
6222 CP, Populierweg 81-111, Balijeweg 20-114 en Emmausstraat 57-59, renoveren 66 woningen, 15-2264WB, 21-10 (WB03)
6222 EJ, Sionsweg 59, wijzigen bestemming in studentenhuisvesting met vier bewoners, 15-2661WB, 27-10 (WB01)
6222 NL, Ankerkade 81, vervaardigen stalen drums, 15-2613WB, 21-10 (WB01)
6223 **, Itteren kadastraal I 3415 en I 3416, kappen elf houtopstanden (kadastraal Maastricht I 3415 en 3416), 15-2521WB, 23-10 (WB02)
6223 AE, Grotedries 16-18, realiseren twee grondgebonden wooneenheden, 15-2663WB, 27-10 (WB01)
6223 AK, Julianastraat 1, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, 15-2310WB, 23-10 (WB02)
6223**, Kruisweg ongenummerd, organiseren vreugdevuur, 15-2656WB, 20-10 (39)
6224 JB, Scharnerweg 91, plaatsen houtgestookte pizza-oven in horecaonderneming, 15-2544WB, 22-10 (23 )
6225 GX, Peppelhoven 31, kappen boom, 15-2654WB, 26-10 (WB01)
6226 **, Molenweg bouwkavel M10, bouwen vrijstaand woonhuis (kavel M10), 15-2647WB, 26-10 (WB01)
6226 BR, Wethouder Caldenborghlaan 25, wijzigen bestemming naar studentenverhuur, 15-2631WB, 22-10 (WB01)
6226 EA, Kapelstraat 7, starten schoonheidssalon aan huis, 15-2641WB, 23-10 (WB01)
6226 HR, Akersteenweg 17, wijzigen bestemming naar studentenverhuur, 15-2629WB, 22-10 (WB01)
6226 HR, Akersteenweg 21, legaliseren kamergewijze verhuur, 15-2620WB, 21-10 (WB01)
6228 EM, Gerckenshaag 26-28, kappen boom, 15-2576WB, 26-10 (WB02)
6228 SB, Savelsbosch ongenummerd, realiseren twee woongebouwen met parkeergarages, 15-1967WB, 26-10 (WB02)
6229 **, P. Debyelaan ongenummerd, verbouwen OK/Recovery-Holding/CSA, aanbouwen lift en plaatsen techniek op dak, 15-2048WB, 26-10 (WB02)
6229 AK, Heugemer Molenstraat 15, splitsen woning in onderwoning en bovenwoning en vestigen drie studentenkamers in bovenwoning, 15-2324WB, 26-10 (WB03)
6229 PB, Molensingel 19, wijzigen bestemming, 15-2548WB, 21-10 (WB02)
6229 XW, Oosterweg 61, plaatsen dakkapel aan voorgevel, 15-2246WB, 21-10 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB04  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer
39 Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.