Mededelingen/bekendmakingen week 46 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AN, Hoogbeeltplein 141, maken trapgat in zoldervloer en plaatsen twee dakramen, 14-1573WB, 03-11 (WB01)
6211 CB, Kleine Gracht 28-30, verbouwen winkelruimte, 14-1289WB, 31-10 (WB03)
6211 CT, Grote Staat 45, reinigen gevel, 14-1563WB, 30-10 (WB01)
6211 CV, Grote Staat 57, schilderen  pui, 14-1569WB, 30-10 (WB01)
6211 CW, Grote Staat 16, restaureren natuurstenen gevel, 14-1562WB, 29-10 (WB01)
6211 DS, Mosae Forum 46, maken doorbraak op eerste verdieping winkelpand, 14-1585WB, 04-11 (WB01)
6211 EG, Muntstraat 19, aanpassen pui en aanbrengen enkel- en dubbelzijdige reclame, 14-1355WB, 27-10 (WB08)
6211 EH, Muntstraat 27, herstellen bovendakse tussenmuur, 14-1393WB, 06-11 (WB02)
6211 EZ, Het Bat 14, plaatsen dakkapel en onderhoud houten gevelkozijnen, 14-1022WB, 06-11 (WB02)
6211 GM, Wolfstraat 7, vervangen bestaande reclame, 14-1597WB, 05-11 (WB01)
6211 GX, Minckelersstraat 4, verbouwen winkelruimte en realiseren entree bovenliggende woning, 14-1577WB, 03-11 (WB01)
6211 KG, Nieuwenhofstraat ongenummerd (plein nabij nummer 2), kappen van plataan, 14-1565WB, 31-10 (WB01)
6211 KV, Kapoenstraat 23, wijzigen bestemming verdiepingen in zorgfunctie (eerste) en kantoorfunctie (tweede), 14-1568WB, 31-10 (WB01)
6211 LL, Tongersestraat 5, herinrichten pand, vergroten trapgat en wijzigen schilderwerk voorgevel, 14-1260WB, 04-11 (WB02)
6211 ME, Tapijnkazerne 20, verbouwen en wijzigen bestemming gebouw T, 14-1575WB, 01-11 (WB01)
6211 NW, Kruisherengang 12, herstellen schoorstenen, 14-1421WB, 04-11 (WB02)
6211 PL, Statensingel 11, kappen boom, 14-1512WB, 04-11 (WB02)
6211 RN, Capucijnenstraat 21 C12, organiseren wekenlijkse zondagsmarkt in De Brandweer, 14-1479WB, 06-11 (WB02)
6211 RP, Capucijnenstraat 69A, realiseren appartement op verdieping, 14-1566WB, 29-10 (WB01)
6211 SL, Uitbelderstraat 21 tot en met 29, kappen boom, 14-1587WB, 05-11 (WB01)
6211 SM, Bogaardenstraat 1, kappen en herplanten coniferen, 14-1589WB, 05-11 (WB01)
6212 GA, Jekerweg 61, gevelopening maken en buitentrap, uitdiepen kruipruimte en aanpassen balk onder vloer begane grond, 14-1133WB, 04-11 (WB02)
6213 CK, d'Artagnanlaan 42, kappen twee cipressen, 14-1572WB, 01-11 (WB01)
6213 CK, d'Artagnanlaan 42, kappen twee cipressen, 14-1572WB, 06-11 (WB02)
6215 EV, Muzenhof 23, plaatsen dakkapel voorzijde woning, 14-1592WB, 05-11 (WB01)
6215 SK, Romeinsebaan 200, bouwen bijenpaviljoen en legaliseren diverse opstallen bij kinderboerderij Daalhoeve, 14-1571WB, 01-11 (WB01)
6217 JC, Sint Lucassingel 70, realiseren aanbouw  huidige hoofdgebouw, 14-1561WB, 30-10 (WB01)
6217 LE, Orleansstraat 32, kappen es en den, 14-1528WB, 06-11 (WB02)
6217 SC, Cabergerweg 10, splitsen pand, 14-1268WB, 03-11 (WB02)
6218 **, Bunderruwe/Morgenruwe (achter nummer 52), kappen twee bomen, 14-1504WB, 06-11 (WB02)
6218 HW, Brusselseweg 493 en 501, kappen twee bomen, 14-1515WB, 06-11 (WB02)
6219 **, Postbaan ongenummerd, realiseren zonnecentrale bestaande uit 13.200 panelen en vier transformatorhuisjes, 14-1578WB, 04-11 (WB01)
6219 AR, Voedingskanaalweg 10A, verbouwen winkel tot woonruimte, 14-1144WB, 06-11 (WB03)
6219 NT, Sortieweg 39, oprichtingsvergunning WABO voor opsplitsing bedrijven, 13-1090WB, 06-11 (WB07)
6219 NT, Sortieweg 39, oprichtingsvergunning WABO voor opsplitsing bedrijven, 13-1096WB, 06-11 (WB06)
6219 NT, Sortieweg 39, opsplitsen bedrijf in drie juridisch onafhankelijke bedrijven, 13-1074WB, 06-11 (WB07)
6221 AB, Francois de Veijestraat 3, plaatsen reclame voor nieuwe Aldi, 14-1321WB, 31-10 (WB03)
6221 AK, Louis Loyensstraat 1, intern moderniseren pand door vergroten keuken, badkamer, aanleggen vloerverwarming en plaatsen alarminstallatie, 14-1358WB, 03-11 (WB02)
6221 AN, Matthias Wijnandsstraat 4, vernieuwen kozijnen en dakbeschot, 14-1594WB, 05-11 (WB01)
6221 CE, Alexander Battalaan 54, plaatsen zonnepanelen achterzijde  dak, 14-1481WB, 04-11 (WB02)
6222 BM, Bethlehemweg 2, interne verbouwing onderwijsgebouw, 14-1459WB, 04-11 (WB02)
6222 BW, Judeaweg, herinrichten Kanjelzone met paden en bruggen, 14-1328WB, 03-11 (WB03)
6222 NS, Galjoenweg 47A, esthetisch verfraaien buitengevels, 14-1419WB, 31-10 (WB02)
6224 JD, Scharnerweg 147A en 147B, verbouwen en uitbreiden winkelruimte en bovenliggende woning tot acht studentenkamers, 14-1586WB, 05-11 (WB01)
6224 KV, Oranjeplein 97, aanbrengen diverse reclames, 14-1313WB, 31-10 (WB02)
6224 LT, Heerderdwarsstraat 26-28, wijzigen bestemming in sportschool, 14-1394WB, 06-11 (WB02)
6225 AW, Westrand 148, kappen conifeer, 14-1564WB, 30-10 (WB01)
6225 XX, Olympiaweg 21, bouwen overkapping, 14-1591WB, 05-11 (WB01)
6226 BS, Wethouder van Caldenborghlaan 45, plaatsen bewegwijzeringsbord op het binnenterrein, 14-1284WB, 06-11 (WB03)
6226 CH, Gerechtigheidslaan 18, wijzigen bestemming naar kamerverhuur, 14-1560WB, 28-10 (WB01)
6226 DR, Gerbergaplantsoen 16, bebouwen plattedak eerste verdieping achterzijde, 14-1576WB, 03-11 (WB01)
6227 CT, De Leim 5, vervangen handelsreclame, 14-1314WB, 31-10 (WB08)
6227 SB, Joseph Ramaekersstraat 11, kappen dennenboom, 14-1556WB, 06-11 (WB02)
6227 SX, Veldstraat 75, afbreken oude dak en nieuw opbouwen dak inclusief dakkapel, 14-1579WB, 03-11 (WB01)
6229 PN, Windmolen 4-6, uitbreiden bedrijfsactiviteiten bestaand afvalverwerkend bedrijf, 14-1574WB, 30-10 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB06 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB07  Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf maandag 17 november 2014 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door:  degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).