Mededelingen/bekendmakingen week 47 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AT, Boschstraat 45, melding brandveilig gebruik, 14-1638WB, 12-11 (WB01)
6211 AX, Boschstraat 76, kappen acht bomen, 14-1469WB, 07-11 (WB02)
6211 CK, Markt 33, herstellen schoorstenen zadeldak aan voorzijde pand, 14-1627WB, 12-11 (WB01)
6211 DS, Mosae Forum 46, maken doorbraak eerste verdieping van winkelpand, 14-1619WB, 10-11 (WB01)
6211 ET, Maastrichter Brugstraat 28, plaatsen nieuwe handelsreclame, 14-1407WB, 07-11 (WB02)
6211 GX, Minckelersstraat 24, intern verbouwen pand, 14-0631WB (WB05)
6211 JD, Tafelstraat 28, uibreiden horecafunctie met lunchzaak, 14-1207WB, 10-11 (WB03)
6211 JH, Grote Looiersstraat 17, aanbrengen stalen buisleuning ter verhoging van leuning voor veiligheid, 14-1630WB, 11-11 (WB01)
6211 KV, Kapoenstraat 23, verbouwen begane grond tot huisartsenpraktijk, inclusief nieuwe ontsluiting eerste en tweede verdieping, 14-1277WB, 11-11 (WB02)
6211 LD, Vrijthof 15, plaatsen drie (nieuwe) parasols, 14-1611WB, 10-11 (WB01)
6211 LE, Vrijthof 50, plaatsen nieuwe terrasschermen, 14-1632WB, 12-11 (WB01)
6211 LE, Vrijthof 52, plaatsen nieuwe terrasschermen, 14-1633WB, 12-11 (WB01)
6211 NZ, Kommel 8, overnemen bestaande horeca-inrichting die nu met een nieuwe restaurant-formule geëxploiteerd gaat worden, 14-1607WB, 13-11 (23)
6211 SW, Grote Gracht 20, vernieuwen voorgevel, aanpassen achtergevel en interne verbouwing, 14-1635WB, 12-11 (WB01)
6211 SZ, Grote Gracht 80-82, verhogen trapleuningen voor veiligheid, 14-1628WB, 11-11 (WB01)
6211 SZ, Grote Gracht 90, stabiliseren en restaureren houten trap, 14-1629WB, 11-11 (WB01)
6212 NC, Ursulinenweg 1A, realiseren ondergrondse berging en ommegang in tuin van kasteel De Torentjes, 13-0661WB, 07-11 (WB07)
6213 BV, Aramislaan 84, weghalen twee grote dennen voor veiligheid en overlast, 14-1621WB, 10-11 (WB01)
6213 CH, d'Artagnanlaan 25, kappen twee bomen achtertuin, 14-1557WB, 07-11 (WB02)
6213 EJ, Médoclaan 225, rooien acacia achtertuin, 14-1530WB, 13-11 (WB02)
6213 GA, Tongerseweg 57, aanleggen in/uitrit en herinrichten parkeerterrein, 14-1624WB, 07-11 (WB01)
6213 GS, Dauphinélaan 17, aanbrengen extra raam in voorgevel begane grond conform bestaand raam, 14-1610WB, 07-11 (WB01)
6213 GS, Dauphinélaan 17, aanbrengen extra raam in voorgevel begane grond conform bestaand raam, 14-1610WB, 13-11 (WB02)
6215 AC, Tongerseweg 330, vernieuwen bestaand dak van deel boerderij, 14-1372WB, 07-11 (WB02)
6215 EZ, Claudiushof 1A, kappen boom, 14-1636WB, 11-11 (WB01)
6215 TT, Planetenhof 31, renoveren en uitbreiden bestaande paardenhouderij, 14-1606WB, 13-11 (23)
6215 VL, Jupiterhof 1 tot en met 7, kappen bomen, 14-1641WB, 12-11 (WB01)
6216 EM, Elisabeth Gruytersstraat 18 B, kappen boom, 14-1640WB, 12-11 (WB01)
6217 KZ, Joseph Hollmanstraat 20, realiseren doorgang tussen keuken en woonkamer, 14-1637WB, 11-11 (WB01)
6219 BJ, Meutestraat 23B, verwijderen boom, 14-1558WB, 10-11 (WB02)
6221 BN, Stationsstraat 31, ontwikkeling commerciële ruimte met drie appartementen, 14-1318WB, 10-11 (WB03)
6222 BD, Balijeweg 17, aanleggen nieuwe inrit, 14-1620WB, 10-11 (WB01)
6222 NL, Ankerkade 81, revisie milieuvergunning, 14-1622WB, 07-11 (WB01)
6223 HA, Pasestraat 47, kappen notenboom, 14-1470WB, 07-11 (WB08)
6224 AJ, Meerssenerweg 319, kappen twee bomen, 14-1602WB, 05-11 (WB01)
6224 AP, Old Hickoryplein ongenummerd, kappen dertien bomen en herplant 29 bomen, 14-1609WB, 07-11 (WB01)
6224 CE, Professor Pieter Willemsstraat 48, kappen twee bomen, 14-1601WB, 05-11 (WB01)
6225 **, Hagerhof M2, bouwen woning, 14-1617WB, 10-11 (WB01)
6225 AW, Westrand 148, kappen conifeer, 14-1564WB, 11-11 (WB02)
6225 EE, Ambyerstraat-Noord 46, inbouwen Domino's Pizza filiaal in bestaand gebouw, 14-1603WB, 06-11 (WB01)
6225 EE, Ambyerstraat-Noord 46, oprichten pizzeria, 14-1613WB, 13-11 (23)
6225 GS, Larixhoven 31, bouwen carport, 14-1464WB, 13-11 (WB02)
6225 XS, Geusseltweg 3B, plaatsen drie tourniquets en luifel en wijzigen indeling begane grond, 14-1044WB, 13-11 (WB02)
6226 AV, Ambyerstraat Zuid 23, slopen en opnieuw aanbouwen begane grond aan achtergevel, 14-1618WB, 07-11 (WB01)
6227 AW, Mathijs Heugenstraat 18, verbouwen haarstudio, 14-1599WB, 06-11 (WB01)
6228 CM, Hogeborg 78, ombouwen carport naar garage, 14-1615WB, 06-11 (WB01)
6229 GA, Limburglaan ongenummerd, plaatsen blauwe bord met een P met vol /vrij signalering, 14-1605WB, 07-11 (WB01)
6229 RB, Rekoutweg 10, opslag medicinale zuurstof, 14-1346WB, 07-11 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB07  Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf maandag 24 november 2014 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.