Mededelingen/bekendmakingen week 48 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AN, Hoogbeeltplein 141, maken trapgat in zoldervloer en plaatsen twee dakramen achterzijde, 14-1573WB, 19-11 (WB02)

6211 CD, Van Hasseltkade 23, vervangen kozijnen voorgevel, 14-1673WB, 19-11 (WB01)

6211 CV, Grote Staat 53, realiseren reclame-uitingen, 14-1216WB, 17-11 (WB02)

6211 EB, Sporenstraat 22, plaatsen lichtreclame aan gevel, 14-1670WB, 19-11 (WB01)

6211 HN, Ridderstraat 2 A, wijzigen bestemming voor realiseren van vakantieverblijf, 14-1666WB, 18-11 (WB01)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 16-18, verbouwen, uitbreiden en realiseren appartementen, 14-1645WB, 12-11 (WB01)

6211 NX, Kommel 5, vervangen ramen en deuren, 14-1486WB, 17-11 (WB02)

6211 RN, Capucijnenstraat 21C12, organiseren wekelijkse zaterdagmarkt in De Brandweer, 14-1644WB, 12-11 (WB01)

6211 SN, Bogaardenstraat 41A, vestigen foodatelier/kookstudio, 14-1655WB, 15-11 (WB01)

6211 TB, Statenstraat 4A01–4C12, een planologische functiewijziging van woonfunctie naar hotel- en/of logiesfunctie, 14-1682WB (WB05)

6211 TC, Keizer Karelplein 13, brandveilig gebruik gebouw, 14-1500WB (WB05)

6212 CT, Burgemeester Ceulenstraat 80, renoveren monumentale hoeve, 14-1104WB, 19-11 (WB02)

6212 XN, Parkweg 20, vellen Alnus in de achtertuin, 14-1659WB, 17-11 (WB01)

6214 TX, Fatimaplein 94, vestigen sportcentrum in voormalige Fatimakerk, 14-1411WB, 18-11 (WB03)

6215 ED, Horatiushof 10, 12, 14 en 16, kappen en vervangen drie bomen, 14-1514WB, 17-11 (WB08)

6217 KZ, Joseph Hollmanstraat 20, realiseren doorgang tussen keuken en woonkamer, 14-1637WB, 19-11 (WB02)

6219 ND, Bosscherweg 13, het realiseren van een uitbouw aan de achtergevel, 14-1434WB, 20-11 (WB03)

6221 BN, Stationsstraat 19, plaatsen twee dubbelzijdige haakse reclames onverlicht en vinyl tekst, 14-1663WB, 18-11 (WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 26A, herbestemmen en verbouwen bestaand pand, 14-1652WB, 14-11 (WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 26A, realiseren proeflokaal, 14-1654WB, 14-11 (WB01)

6221 JD, Sphinxlunet 1, wijzigen bestemming van kantoor- naar winkelfunctie en aanbrengen reclame, 14-1429WB, 18-11 (WB03)

6221 KV, Avenue Ceramique 27, bouwen luifel, vervangen entreepui, vervangen puien achterzijde en opdelen twee bouwlagen, 14-1466WB, 19-11 (WB02)

6222 NG, Jeruzalemweg 2, restaureren kopgevel/dakaansluiting, 14-1391WB, 04-11 (WB02)

6222 VD, Kemenadeplein 29, wijzigen bestemming detailhandel naar droge horeca, 14-1476WB, 17-11 (WB02)

6223 GZ, Putsteeg 9, bestaande garage afbreken vernieuwen, 14-1656WB, 16-11 (WB01)

6225 ND, Bodemsweg 3, maken vier nieuwe dubbele deuren en raam, 14-1648WB, 14-11 (WB01)

6226 **, Bergerstraat ongenummerd, bouwen woning en aanpassen bestaande in- en uitrit, 14-1661WB, 17-11 (WB01)

6226 DR, Gerbergaplantsoen 17, uitbreiding woning tweede verdieping, 14-1657WB, 16-11 (WB01)

6227 **, Demerthof ongenummerd, bouwen negen sociale huurwoningen en negen bergingen, 14-1647WB, 12-11 (WB01)

6227 BH, Onder de Kerk 10A, verzoek ontheffing bestemmingsplan en plaatsen twee poorten, 14-1653WB, 15-11 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf <datum begin ter inzage> zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).