Mededelingen/bekendmakingen week 49 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CK, Markt 33, herstellen schoorstenen op zadeldak voorzijde pand, 14-1627WB, 25-11 (WB02)
6211 CV, Grote Staat 57, schilderen pui, 14-1569WB, 25-11 (WB02)
6211 ES, Maastrichter Brugstraat 23-25, verbouwen pand en aanbrengen gevelreclame, 14-1688WB, 24-11 (WB01)
6211 GM, Wolfstraat 9, wijzigen gevelpui en inpassen lift, 14-1678WB, 21-11 (WB01)
6211 GN, Wolfstraat 4, vervangen bestaande handelsreclame, 14-1712WB, 24-11 (WB01)
6211 GX, Minckelersstraat 26 B en 26 C, verbouwen twee woningen tot drie woningen, 14-1714WB, 26-11 (WB01)
6211 JN, Sint Pieterstraat 22, plaatsen markies zijgevel, 14-1477WB, 25-11 (WB08)
6211 KD, Tapijnkazerne 21, verbouwen pand, 14-1684WB, 20-11 (WB01)
6211 ME, Tapijnkazerne 23, wijzigen functie militaire doeleinden naar onderwijs/kantoorfunctie, 14-1706WB, 25-11 (WB01)
6211 TB, Statenstraat 4A01 - 4C12, planologische functiewijziging van woonfunctie naar hotel- en/of logiefunctie, 14-1682WB, 24-11 (WB01)
6212 CB, Sint Willibrordusstraat 14, verbouwen woonhuis, 14-1680WB, 20-11 (WB01)
6212 CX, Bergweg 50, intern verbouwen basisschool, 14-1070WB, 25-11 (WB02)
6212 ND, Ganzendries ongenummerd, herbouwen bestaande stal, 14-1694WB, 25-11 (WB01)
6213 GX, Loupiaclaan 3, vervangen en verbreden bestaande dakkapel, 14-1689WB, 24-11 (WB01)
6214 TX, Fatimaplein 94, vestigen sportcentrum in voormalige Fatimakerk, 14-1411WB, 14-11 (WB02)
6216 PV, Vleeshouwersdreef 42, kappen boom in voortuin, 14-1683WB, 24-11 (WB01)
6217 BW, Cantecleerstraat 119, vergroten garage, 14-1465WB, 25-11 (WB03)
6217 NH, Frans van de Laarplein 30, vernieuwen bestaande hekwerk, 14-1379WB, 21-11 (WB02)
6218 GJ, Velijndonk 19, kappen boom, 14-1713WB, 25-11 (WB01)
6221 CN, Hoogbrugstraat 17, renoveren gebouw, 14-1294WB, 26-11 (WB02)
6221 EN, Oeverwal 10, 11 en 12, vervangen huidige kozijnen, 14-1701WB, 25-11 (WB01)
6222 BW, Judeaweg, herinrichten Kanjelzone met paden en bruggen, 14-1328WB, 21-11 (WB02)
6223 CH, Hertog van Brabantlaan 69, bouwen carport, 14-1681WB, 20-11 (WB01)
6223 HG, Kapelaanstraat 90, verbouwen en uitbreiden bestaand pand, 14-1677WB, 20-11 (WB01)
6224 AJ, Meerssenerweg 319, het kappen van twee bomen, 14-1602WB, 25-11 (WB02)
6224 AP, Old Hickoryplein ongenummerd kappen 13 bomen en herplant van 29 bomen, 14-1609WB, 25-11 (WB02)
6224 CE, Professor Pieter Willemsstraat 48, kappen twee bomen, 14-1601WB, 25-11 (WB02)
6224 GC, Marconistraat 5-7, vestigen centrum voor jeugd en gezin, 14-1708WB, 25-11 (WB01)
6224 HW, Eburonenweg 4, maken doorgang tussen keuken en woonkamer, 14-1697WB, 25-11 (WB01)
6225 **, Hazelaarhoven/Vlierhoven ongenummerd, bouwen acht woningen, 14-1695WB, 21-11 (WB01)
6225 **, Molenweg ongenummerd kavel M3, bouwen woonhuis, 14-1422WB, 25-11 (WB02)
6226 BS, Wethouder van Caldenborghlaan 45, plaatsen bewegwijzeringsbord binnenterrein, 14-1284WB, 25-11 (WB08)
6227 AT, Demerthof ongenummerd, bouwen negen sociale huurwoningen en negen bergingen, 14-1647WB, 26-11 (WB02)
6227 BP, Dorpstraat 72-74, verbouwen en splitsen van bestaande twee wooneenheden naar drie wooneenheden, 14-1690WB, 21-11 (WB01)
6227 CS, De Mandel 7-01, plaatsen dooslettertekst Primera, 14-1462WB, 21-11 (WB02)
6227 CT, De Leim 8, aanbrengen reclame, 14-1692WB, 21-11 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).