Mededelingen/bekendmakingen week 50 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CB, Kleine Gracht 36, aanbrengen reclame, 14-1729WB, 26-11 (WB01)

6211 CT, Grote Staat 3, vernieuwen bestaande winkel, 14-1767WB, 02-12 (WB01)

6211 CT, Grote Staat 45, reinigen gevel, 14-1563WB, 01-12 (WB02)

6211 CW, Grote Staat 16, restaureren natuursteen gevel, 14-1562WB, 02-12 (WB02)

6211 CW, Grote Staat 26-28, verkleinen vide eerste verdieping en aanpassen wand trappenhuis, 14-1748WB, 28-11 (WB01)

6211 JH, Grote Looiersstraat 17, aanbrengen stalen buisleuning ter verhoging leuning voor veiligheid, 14-1630WB, 04-12 (WB02)

6211 LC, Vrijthof 11, plaatsen zonnescherm en heater gevel, 14-1775WB, 03-12 (WB01)

6211 LE, Vrijthof 50, plaatsen terrasschermen, 14-1632WB, 03-12 (WB02)

6211 LE, Vrijthof 52, plaatsen terrasschermen, 14-1633WB, 03-12 (WB02)

6211 NS, Jekerstraat 37 K, kappen boom, 14-1745WB, 01-12 (WB01)

6211 RP, Capucijnenstraat 75, vernieuwen dak, kozijnen en schilderwerk, 14-1719WB, 27-11 (WB01)

6211 SL, Uitbelderstraat 21 tot en met 29, kappen, 14-1587WB, 02-12 (WB08)

6211 SM, Bogaardenstraat 1, kappen en herplanten coniferen, 14-1589WB, 01-12 (WB02)

6211 SZ, Grote Gracht 80-82, verhogen trapleuningen voor veiligheid, 14-1628WB, 03-12 (WB02)

6211 SZ, Grote Gracht 90, stabiliseren en restaureren houten trap, 14-1629WB, 03-12 (WB02)

6212 AH, Lage Kanaaldijk 57, renoveren en uitbreiden woonhuis, 14-1716WB, 25-11 (WB01)

6212 EJ, Mosasaurusweg 17, kappen blauwspar, 14-1715WB, 25-11 (WB01)

6212 XN, Parkweg 20, vellen Alnus achtertuin, 14-1659WB, 01-12 (WB02)

6213 BV, Aramislaan 84, weghalen twee dennen voor veiligheid en tegen overlast, 14-1621WB, 02-12 (WB02)

6213 CW, Castelmorelaan 4, carport omvormen tot garage, 14-1722WB, 25-11 (WB01)

6214 AE, Hertogsingel 54, verrichten kleine bouwkundige werkzaamheden en verzoek ontheffing bestemmingsplan, 14-1730WB, 28-11 (WB01)

6214 VT, Trichterveld 14 won. (deel 2b) - Borneostraat 15, vervangende nieuwbouw veertien woningen op diverse locaties Trichterveld, 14-1739WB, 28-11 (WB01)

6214 VX, Trichterveld 15 soc. woningen - Timorstraat 11, vervangende nieuwbouw vijftien sociale woningen omgeving Timorstraat, 14-1740WB, 28-11 (WB01)

6214 XC, Trichterveld 2 won (deel 2a) - Archipelstraat 14, vervangende nieuwbouw twee woningen, 14-1736WB, 28-11 (WB01)

6215 EV, Muzenhof 23, plaatsen dakkapel voorzijde woning, 14-1592WB, 04-12 (WB08)

6216 **, Dousbergweg ongenummerd, plaatsen bouwbord, 14-1484WB, 01-12 (WB02)

6216 SB, Haammakersdreef 6, veranderen garage in schoonheidssalon, 14-1717WB, 25-11 (WB01)

6219 AX, Pastoor Moormanstraat 80, kappen twee bomen, 14-1760WB, 01-12 (WB01)

6219 PE, Cabergerweg 45, vrijmaken terrein voor aanleg nieuwe infrastructuur en behouden gebouw voor een nog te ontwikkelen bestemming/functie, 14-0820WB, 02-12 (WB07)

6221 **, Oeverwal, Wycker Heidenstraat, Wycker Pastoorstraat, slopen gedeelte voormalige Ridder-brouwerij, 14-1224WB, 03-12 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 33 A, wijzigen bestemming van winkelfunctie naar winkel- en horecafunctie, 14-1771WB, 02-12 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 33 C06, plaatsen handelsreclame gevel, 14-1473WB, 03-12 (WB03)

6221 BX, Bourgognestraat 22-22A, vervangen leien dakbedekking achterzijde van het pand, 14-1768WB, 02-12 (WB01)

6221 BZ, Bourgognestraat 60, herstellen voor- en achtergevel en tuinmuren, 14-1770WB, 04-12 (WB01)

6221 CA, Alexander Battalaan 33, vestigen yoga studio, 14-1721WB, 27-11 (WB01)

6221 EZ, Cörversplein 5, verbouwen pand, 14-1737WB, 28-11 (WB01)

6222 **, Balijeweg ongenummerd, bouwen primair onderwijs, kinderopvang, sportzaal en bibliotheek, 14-1749WB, 28-11 (WB01)

6222 AK, Meerssenerweg 126, in gebruik nemen pand als kamergewijze verhuur, 14-1774WB, 03-12 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 125 B, plaatsen reclame voorpui, 14-1764WB, 03-12 (WB01)

6222 NM, Ankerkade 162, verharden terrein en plaatsen Legioblocks, 14-1763WB, 02-12 (WB01)

6223 **, Geneinde ongenummerd, kappen drie bomen, 14-1728WB, 26-11 (WB01)

6226 AV, Ambyerstraat Zuid 23, slopen en opnieuw aanbouwen begane grond aan achtergevel, 14-1618WB, 01-12 (WB02)

6226 BC, Bergerstraat 133, kappen boom, 14-1733WB, 27-11 (WB01)

6226 WP, Haagdoorn 5, wijzigen dakhelling a voorzijde garage naar 60%, 14-1732WB, 28-11 (WB01)

6227 BH, Onder de Kerk 10 A, aanleggen in-uitrit bij pand, 14-1776WB, 03-12 (WB01)

6227 SX, Veldstraat 75, afbreken dak en opnieuw opbouwen inclusief nieuwe dakkapel, 14-1579WB, 02-12 (WB02)

6229 AH, Heugemer Kerkstraat 3, herinrichten en uitbreiden woonhuis, 14-1489WB, 02-12 (WB03)

6229 GA, Limburglaan 10, kappen boom, 14-1720WB, 03-12 (WB02)

6229 GA, Limburglaan 10, kappen boom, 14-1720WB, 27-11 (WB01)

6229 VE, Hubert van Doornelaan 3, nieuwbouw loods, 14-1554WB, 02-12 (WB02) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).