Mededelingen/bekendmakingen week 51 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Maastricht algemeen, vervangen twee bestaande bruggen, Brug Nieuwenhof en Brug Molenhof, 14-1338WB, 08-12(WB03)

6211 CP, Spilstraat 21 / Kleine staat 6, plaatsen zonwering, 14-1498WB, 09-12(WB03)

6211 CW, Grote Staat 26-28, verkleinen vide eerste verdieping en aanpassen wand rondom trappenhuis, 14-1801WB, 09-12(WB01)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 23, intern verbouwen pand, 14-1792WB, 09-12(WB01)

6211 HA, Bredestraat 23 B, vervangen van vier kozijnen inclusief vleugels, 14-1384WB, 09-12(WB03)

6211 HC, Bredestraat 28, intern verbouwen pand, 14-1424WB, 09-12(WB02)

6211 HC, Bredestraat 8-10 en Heggenstraat 13, verbouwen pand tot winkel met appartementen, 14-0685WB, 11-12(WB06)

6211 HX, Hondstraat 12, vervangen kozijn door schuifpui op eerste verdieping achterzijde, 14-1793WB, 08-12(WB01)

6211 JD, Tafelstraat 28, uibreiden horecafunctie met lunchzaak, 14-1207WB, 11-12(WB02)

6211 LC, Vrijthof 2, plaatsen nieuwe terrasschermen, 14-1783WB, 05-12(WB01)

6211 PL, Statensingel 15, aanvraag revisie omgevingsvergunning, 14-1200WB, 09-12(WB02)

6211 RR, Capucijnenstraat 2, wijzigen aanzicht uitbouw, 14-1794WB, 08-12(WB01)

6211 SX, Grote Gracht 56, realisatie twee hotelkamers begane grond, 14-0791WB, 11-12(WB02)

6212 **, St. Pietersberg - Akker, afplaggen bovengrond voor bevorderen zeldzame flora en storten grond, 14-0832WB, 08-12(WB02)

6212 **, St. Pietersberg - Duchateau, afplaggen bovengrond voor bevorderen zeldzame flora en storten grond, 14-0831WB, 08-12(WB02)

6212 **, St. Pietersberg - Kannerheide, afplaggen bovengrond voor bevorderen zeldzame flora en storten grond, 14-0830WB, 08-12(WB02)

6212 **, St. Pietersberg - Westhelling, afplaggen bovengrond voor bevorderen zeldzame flora en storten grond, 14-0829WB, 08-12(WB02)

6212 **, St. Pietersberg - Zonneberg (oosthelling), afplaggen bovengrond voor bevorderen zeldzame flora en storten uitkomende grond, 14-0827WB, 08-12(WB02)

6212 AL, Lage Kanaaldijk 98, uitbreiden eerste verdieping achterzijde woonhuis, 14-1810WB, 09-12(WB01)

6212 HA, Wilgenlaan 17, kappen drie berkenbomen, 14-1797WB, 09-12(WB01)

6214 SW, Anjelierenstraat 35, plaatsen kozijn in rechter zijgevel, 14-1778WB, 11-12(WB02)

6214 SW, Anjelierenstraat 35, plaatsen kozijn rechter zijgevel, 14-1778WB, 03-12(WB01)

6214 XE, Trichterveld 25 soc. won. (deel 3) Bandoengweg 4, vervangende nieuwbouw, 25 sociale nieuwbouw woningen, 14-1809WB, 09-12(WB01)

6215 EZ, Claudiushof 1 A, kappen boom, 14-1636WB, 08-12(WB02)

6215 VL, Jupiterhof 1 tot en met 7, kappen twee  bomen, 14-1641WB, 09-12(WB02)

6216 EM, Elisabeth Gruytersstraat 18 B, kappen boom, 14-1640WB, 08-12(WB02)

6217 KV, Franquinetstraat 38 A, veranderen voorgevel, 14-1507WB, 08-12(WB02)

6219 AR, Voedingskanaalweg 10 A, verbouwen winkel tot woonruimte, 14-1144WB, 08-12(WB02)

6221 AN, Matthias Wijnandsstraat 4, vernieuwen kozijnen en dakbeschot, 14-1594WB, 11-12(WB02)

6221 AR, Turennestraat 29, plaatsen tien zonnepanelen op plat dak, 14-1779WB, 05-12(WB01)

6221 EG, Rechtstraat 55, maken toog in muur naar keuken, 14-1789WB, 05-12(WB01)

6222 BD, Balijeweg 17, aanleggen nieuwe inrit, 14-1620WB, 09-12(WB02)

6222 NA, Willem Alexanderweg 21, inpandig verbouwen vleugel H, 14-1785WB, 05-12(WB01)

6222 NK, Sleperweg 16, kappen 24 bomen, 14-1781WB, 04-12(WB01)

6224 GC, Marconistraat 5-7, vestigen centrum voor jeugd en gezin, 14-1708WB, 08-12(WB02)

6225 BH, Hélène Schoenmaeckersstraat 7, wijzigen gebruik huis tot kamerverhuur voor vier studenten, 14-1240WB, 09-12(WB02)

6225 HC, Hagerhofpad, kappen en vervangen vier bomen, 14-1803WB, 10-12(WB01)

6226 BS, Wethouder van Caldenborghlaan 41, vervangen overkapping door tuinkamer, 14-1811WB, 09-12(WB01)

6226 DR, Gerbergaplantsoen 16, uitbreiden woning op tweede verdieping, 14-1576WB, 09-12(WB02)

6226 DR, Gerbergaplantsoen 17, uitbreiden woning op tweede verdieping, 14-1657WB, 09-12(WB02)

6226 WH, Meidoorn 121 A, realiseren aanbouw begane grond, 14-1782WB, 04-12(WB01)

6227 AW, Mathijs Heugenstraat 18, wijzigen winkelfunctie in haarstudio, 14-1805WB, 08-12(WB01)

6227 CT, De Leim 5, vervangen handelsreclame, 14-1796WB, 08-12(WB01)

6227 CT, De Leim 9, plaatsen vier buitenunits dak HEMA filiaal, 14-1777WB, 04-12(WB01)

6229 PN, Windmolen 4-6, uitbreiden bedrijfsactiviteiten bestaand afvalverwerkend bedrijf, 14-1574WB, 11-12(WB04)

6229 PN, Windmolen 4-6, uitbreiden bedrijfsactiviteiten van een bestaand afvalverwerkend bedrijf, 14-1574WB (WB05) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB04   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB06   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf maandag 22 december 2014 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf maandag 22 december 2014 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).