Mededelingen/bekendmakingen week 52 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AW, Boschstraat 93 A, uitbreiden keuken, 14-1821WB, 12-12 (WB01)

6211 AZ, Boschstraat 108, vernieuwen dakleien, 14-1815WB, 11-12 (WB01)

6211 CE, Gubbelstraat 38, realiseren twee appartementen op verdieping, 14-0425WB, 16-12 (WB02)

6211 CJ, Markt 11-13, wijzigen indeling en interieur, 14-1425WB, 15-12 (WB03)

6211 EN, Kesselskade 59, aanbrengen reclame en zonwering, 14-1525WB, 12-12 (WB03)

6211 GN, Wolfstraat 4, vervangen bestaande lichtreclame-uitingen, 14-1820WB, 12-12 (WB01)

6211 PD, Brusselsestraat 109, verbouwen pand naar vijf wooneenheden, 14-1510WB, 15-12 (WB03)

6212 CA, Sint Willibrordusstraat 19, verwijderen esdoorn met dubbele stam, 14-1814WB, 11-12 (WB01)

6212 CB, Sint Willibrordusstraat 14, verbouwen woonhuis, 14-1680WB, 15-12 (WB02)

6213 CG, Sint Theresiaplein 18, realiseren entree, 14-1297WB, 16-12 (WB02)

6213 GX, Loupiaclaan 3, vervangen en verbreden bestaande dakkapel, 14-1689WB, 15-12 (WB02)

6216 BW, Via Regia 175, wijzigen Esso Synergy reclameaanduidingen op afleverzuilen/prijzenbord en plaatsen spreaders en infozuilen, 14-1828WB, 16-12 (WB01)

6217 HZ, Weustenraadstraat 24, wijzigen bestemming, 14-1273WB, 15-12 (WB02)

6219 NT, Sortieweg 65, bouwen nieuwe loods achter bestaande loods, 14-1508WB, 16-12 (WB03)

6221 EZ, Cörversplein 3, wijzigen bestemming van detailhandel naar horeca, 14-1825WB, 15-12 (WB01)

6222 PC, Klipperweg, tijdelijke versterkingsmaatregel brug Itteren, 14-1823WB, 05-12 (WB01)

6223 **, De Kanjel, lozen grondwater op riolering voor het ontgraven (en afvoeren) van grond uit de nieuwe beekloop en het aanbrengen van grond in de bestaande beekloop, 14-1784WB, 16-12 (23)

6224 HW, Eburonenweg 4, maken doorgang tussen keuken en woonkamer, 14-1697WB, 15-12 (WB02)

6225 **, Hagerhof kavel M6, nieuw bouwen woonhuis, 14-1829WB, 15-12 (WB01)

6225 **, Hagerhof M2, bouwen woning, 14-1617WB, 16-12 (WB03)

6226 BC, Bergerstraat 133, kappen boom, 14-1733WB, 15-12 (WB02)

6226 CH, Gerechtigheidslaan 18, wijzigen bestemming naar kamerverhuur, 14-1560WB, 15-12 (WB08)

6226 GC, Monseigneur Soudantstraat 3, kappen twee coniferen, 14-1819WB, 12-12 (WB01)

6226XZ, Aartshertogenplein 1, slopen Guliëlmuskerk met sacristie, 14-1817WB, 08-12 (WB01)

6227 BP, Dorpstraat 72-74, verbouwen en splitsen bestaande twee naar drie wooneenheden, 14-1690WB, 16-12 (WB02)

6228 SX, Kortenbosch 21,23,25,27, wijzigen vier woningen (type A) van de reeds verleende vergunning 09-0041B, Vroendaal-Zuid, 14-1824WB, 12-12 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.  

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).