Meebewegen om meer te bewegen

Nieuw sportaccommodatiebeleid leidt tot sluitingen

 

De sportbeoefening is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Dat heeft gevolgen voor gebruik, bezetting en onderhoud van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Willen we als gemeente dat de inwoners meer bewegen, moeten we in het accommodatiebeleid meebewegen met de veranderingen.

Meerdere maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot de noodzaak voor een volledig nieuw beleid voor de binnensportaccommodaties.
Dat is om te beginnen een kentering in sportvoorkeuren. Als gevolg van onder andere de individualisering en de 24-uurs economie kiezen mensen vaker voor de sportschool dan voor de sportvereniging. De commerciële fitnesscentra hebben in de afgelopen decennia dan ook een explosieve groei doorgemaakt. Daarnaast is het individueel sporten zoals joggen en wielrennen zeer in zwang geraakt.
De tweede relevante verandering is de vergrijzing en ontgroening. Hierdoor ontstaan andere wensen omtrent inrichting en benutting van sportaccommodaties. Bovendien neemt de vraag van onderwijsinstellingen naar accommodaties af.
De derde factor van belang is de financiële. Dat wil zeggen dat we in Maastricht al jaren een structureel tekort hebben op het sportbudget. In belangrijke mate veroorzaakt door het feit dat onze sportaccommodaties van hoge leeftijd zijn en de kosten voor beheer en onderhoud oplopen.
“De conclusie is dat de huidige fijnmazige spreiding van de binnensportaccommodaties in Maastricht qua bezetting, functionaliteit, leeftijd  en kosten niet te handhaven is. En in die omvang, gezien de trends en ontwikkelingen, ook niet meer nodig”, aldus wethouder André Willems van sport.

Het doel van de nu gepresenteerde nota Toekomstbestendige Binnensportaccommodaties is om te komen tot optimale voorzieningen, die inspelen op de wensen en behoeften, die meer mensen aan het bewegen krijgen en waarmee we onderbezetting en financiële tekorten terugdringen. Uitgangspunt is bovendien dat vrijwel elke bewoner binnen een straal van 1000 meter om zijn woning beschikt over een binnensportaccommodatie. Dit met uitzondering van de dorpen Borgharen en Itteren, waar we streven naar behoud van een gymzaal voor beide wijken.

Uitgaande van een minimale bezettingsgraad (de verhouding tussen het totaal aantal beschikbare uren en het daadwerkelijk aantal verhuurde uren) van 70 procent is er een overcapaciteit van zeven gymzalen/sportzalen. Deze overcapaciteit wordt gefaseerd, in verband met de nauwe relatie op dit gebied met de onderwijsontwikkelingen, teruggebracht.
In de praktijk betekent dat onder meer dat er sportzalen gesloten gaan worden. Het gaat om de volgende gymzalen/sportzalen:

2015
Sportzaal Heer/ Petrus Bandenplein.
Gymzaal Itteren 
Sportzaal Boschpoort

Sportzaal Biesland
Gymzaal WVV
2016
Gymzaal Nazareth
Gymzaal Limmel 

“Het sluiten van gymzalen en sportzalen is voor alle gebruikers vervelend; ook voor gebruikers van locaties die niet gesloten worden. Maastricht Sport, de verhuurder van de gemeentelijke gymzalen en sportzalen, gaat daarom snel in overleg met de gebruikers om deze operatie zo probleemloos als mogelijk te laten verlopen. Uiteraard vindt ook overleg plaats met de onderwijsorganisaties”, aldus wethouder Willems.