Milieuzone Maastricht wacht op witte rook staatssecretaris

Het college van B&W heeft vandaag aan de gemeenteraad het ontwerp voor een milieuzone gepresenteerd voor het centrum van Maastricht. Na tussenkomst van het Rijk wordt gehandhaafd middels camera’s in plaats van vignetten. Omdat een groot deel van het Maastrichtse verkeer uit Duitsland en België afkomstig is, is het belangrijk dat de automatische nummerplaatherkenning van deze buitenlandse kentekens is gegarandeerd. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft toegezegd de automatische handhaving van buitenlandse voertuigen zo spoedig mogelijk te regelen. Zij geeft ook aan dat een oplossing in de maak is, maar kan momenteel geen garanties bieden. Het college acht dit punt zo wezenlijk voor het succes van de milieuzone, dat het de gemeenteraad adviseert een definitief invoeringsbesluit pas te nemen zodra de staatssecretaris aangeeft wanneer de automatische nummerplaatherkenning van buitenlandse voertuigen zal zijn geregeld.

De milieuzone is een vergaande duurzaamheidsmaatregel, en daarvoor is maatschappelijk draagvlak erg belangrijk. Dat wordt volgens het college verkregen door zekerheid te bieden aan betrokkenen en waar nodig ook de helpende hand te bieden. 

Zekerheid

Het Rijk wil dat in heel Nederland dezelfde normen worden gehanteerd voor milieuzones. Dat betekent dus ook voor Maastricht dat in een aantal stappen kan worden toegewerkt naar een volledig emissieloos verkeersaanbod in 2030. Het landelijke model bestaat uit de volgende stappen. Elke nieuwe stap vergt een raadsbesluit.

1-1-2020: euronorm 4 verplicht in de milieuzone voor alle diesels, voor andere brandstofvormen    geen norm

1-1-2022: euronorm 6 voor vrachtverkeer op diesel

1-1-2025: euronorm 5 voor niet-vrachtverkeer op diesel en nul-emissie voor vrachtverkeer

1-1-2030: al het verkeer in de milieuzone emissieloos

Sloopregeling

Omdat met bovenstaand tijdpad voor iedereen glashelder is wat de persoonlijke of zakelijke consequenties zijn van de milieuzone, kunnen bewoners, bezoekers en bedrijven zich ruimschoots voorbereiden en hun wagenpark of mobiliteit aanpassen. Voor sommige betrokkenen komt de eerste invoeringsdatum vroeg, en daarom stelt het college ook voor dat er een sloopregeling komt voor voertuigen die staan geregistreerd binnen het gebied waarvoor de milieuzone gaat gelden en die niet voldoen aan de norm.

Gebied

Grofweg omvat de milieuzone het centrum van Maastricht, exclusief de Kennedybrug omdat deze een regionale functie heeft. In het raadsvoorstel worden verschillende varianten voor de omvang van de zone vergeleken, waarbij toekomstige uitbreidingen van de milieuzone altijd mogelijk zijn.

Wethouder Krabbendam (Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit):

“Met de milieuzone verschaft de stad zichzelf een instrument om stap voor stap de uitstoot van het verkeer naar nul te brengen in 2030. Dat is een grote ambitie van deze coalitie. De effecten voor de leefbaarheid in de stad zijn enorm, zeker als de raad het gebied in de toekomst uitbreidt. Ik vertrouw volledig op de staatssecretaris dat zij snel resultaat bereikt met de buurlanden, want dat is niet alleen een Maastrichts belang, maar ook voor alle andere steden met een milieuzone.”

 Bijlage: Brief staatssecretaris