Nieuw meetstation luchtkwaliteit bij de noordelijke tunnelmonden A2

De gemeente Maastricht vindt de luchtkwaliteit in de stad belangrijk. Daarom meten we en volgen we de ontwikkeling van de luchtkwaliteit op meer dan 34 plaatsen in Maastricht. Dit gebeurt door middel van diffusiebuisjes en meetstations. Zo kan vastgesteld worden of er sprake is van een dalende, gelijkblijvende of stijgende trend van de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de lucht. De gemeente heeft besloten om, in overleg met en op advies van het Platform Luchtkwaliteit, een derde luchtmeetstation te plaatsen. Dit tijdelijke meetstation komt te staan bij de noordelijke tunnelmonden van de A2, ter hoogte van de tweede flat aan de Kasteel Hillenraadweg vanaf de Viaductweg. Voor deze locatie is gekozen omdat, mede op verzoek van het Platform Luchtkwaliteit, er behoefte is om al voor de openstelling van de tunnel metingen te kunnen verrichten. Het meetstation wordt naar verwachting in april 2015 geplaatst en zal voor een periode van vijf jaar blijven staan.

Meetstation noordelijke tunnelmonden

De verspringende tunnelmonden voldoen, volgens de berekeningen, ruim aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit. Maar daar bovenop wil de gemeente een vinger aan de pols kunnen houden. Het meetstation aan de noordelijke tunnelmond van de A2 is het derde meetstation dat in de stad in gebruik is. De meetstations langs de N2 aan de Nassaulaan en de Hoge Fronten zijn al langer in gebruik. Het nieuwe tijdelijke meetstation meet fijn stof (PM 2,5) en zwarte rook. Dit zijn volgens deskundigen op dit moment de beste indicatoren voor het monitoren van de gezondheidseffecten van luchtkwaliteit.
In eerste instantie zou het nieuwe meetstation aan de Geusselt-zijde geplaatst worden. Dit bleek echter niet mogelijk, omdat de bouwactiviteiten een dusdanig beslag leggen op het gebied dat er tot 2018 geen mogelijkheid is om daar voor de openstelling van de tunnel een definitief meetstation te plaatsen.

Groenvoorziening

Om het station te kunnen plaatsen, moeten de vier populieren gekapt worden. Hiervoor is een vergunning aangevraagd. De huidige groenvoorziening, eigendom van Woonpunt, is de laatste jaren alleen marginaal bijgehouden gezien de werkzaamheden aan de A2. Na de realisatie van het A2-project zorgt Woonpunt samen met de gemeente voor het terugplanten van de bomen. Na de openstelling van de tunnel wordt het gehele groengebied opnieuw ingericht. Dit past in het afwerkingsplan van de A2 waarin ruim aandacht is voor de groene herinrichting.

Meetprogramma luchtkwaliteit

Het nieuwe meetstation maakt deel uit van het meetprogramma Luchtkwaliteit en is opgesteld in nauw overleg met het Platform Luchtkwaliteit. Het project wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd tussen de provincie Limburg en gemeente Maastricht. De kosten voor het totale meetprogramma bedragen in totaal circa 540.000 euro. Dit bedrag wordt gefinancierd uit luchtkwaliteitgelden en door de gemeente Maastricht. De resultaten van de metingen van zowel de meetstations als de diffusiebuisjes zijn terug te vinden op www.luchtmeetnet-maastricht.nl of www.luchtmeetnet-limburg.nl.