Nieuwe sociale dienst voor Heuvelland start op 1 januari in Maastricht

De nieuwe (centrale) sociale dienst voor de Heuvellandgemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals (voorheen samenwerkend in Pentasz Mergelland), Valkenburg aan de Geul en Maastricht gaat op 1 januari van start onder de naam Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie wordt onderdeel van de gemeentelijke organisatie van centrumstad Maastricht. De taak van deze nieuwe organisatie is het uitvoeren van de Participatiewet voor de zes genoemde gemeenten.

Het samengaan betekent dat de betrokken medewerkers van Pentasz Mergelland en de gemeente Valkenburg aan de Geul in dienst komen van de gemeente Maastricht. De ‘hoofdzetel’ van de nieuwe uitvoeringsorganisatie is gevestigd aan de Randwycksingel in Maastricht. Het gaat om circa 60 medewerkers die de overstap maken van Pentasz Mergelland en de gemeente Valkenburg a/d Geul naar Maastricht. In totaal werken er dan rond de 400 werknemers op de centrale locatie in Randwyck.

Met het oog op de drie decentralisaties in het sociaal domein werkten de zes gemeenten al nauw samen. Een van die decentralisaties betreft de Participatiewet. De uitvoering daarvan ligt voortaan dus bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Daarnaast heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul ook de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo op basis van een overeenkomst uitbesteed aan de gemeente Maastricht.

In het voorjaar van 2014 hebben de colleges van de zes gemeenten al het principebesluit genomen om tot één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvelland te komen. Daarop is de bedrijfsplanfase gestart, die heeft geleid tot een zogeheten Centrumregeling met als titel ‘de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvelland’. Hierbij zijn ook de ondernemingsraden betrokken.

Als sluitstuk van het formele besluitvormingstraject is deze week de dienstverleningsovereenkomst in de zes deelnemende gemeenten vastgesteld. Hierin zijn de praktische werkafspraken tussen de gemeenten geregeld met als belangrijkste punten het juridisch kader en de financiële verdeelsleutel.Inmiddels is er ook gewerkt aan de huisvesting in het gebouw aan de Randwycksingel in Maastricht, het treffen van de noodzakelijke ICT-voorzieningen, de communicatie naar burgers en ketenpartners en de invulling van het personeelsplan (plaatsingsprocedure).

Het doel van deze samenwerking is een meer efficiënte uitvoering van de Participatiewet en betere dienstverlening voor de cliënten. Dat is inclusief het minimabeleid en re-integratieactiviteiten. Het beleid rond deze thema's wordt al zoveel mogelijk gezamenlijk ontwikkeld.