Onderzoek naar eindhalte in Maastricht West

Tram Vlaanderen Maastricht

De gemeente Maastricht en de Provincie Limburg gaan twee alternatieve eindhaltes, Boschstraat en Mosae Forum, onderzoeken voor de aanleg van het tramtracé Vlaanderen-Maastricht. Tot dit besluit zijn de beide projectpartners aan Nederlandse zijde gekomen, na overleg met de Vlaamse partners, op basis van een actualisatie (‘review’) van de kosten, het risicodossier en techniek. Uit deze review, gedaan door de gemeente en Provincie, bleken majeure technische knelpunten te bestaan, onder meer bij de westelijke aanlanding van de Wilhelminabrug, en een kostenoverschrijding tussen de 20 en 40 mln. euro. Met het onderzoek wordt bekeken  op welke wijze het project, binnen de door de gemeenteraad en Provinciale Staten in 2012 gestelde (financiële) kaders, kan worden gerealiseerd.      

Review

Rond de zomer 2014 nam de stuurgroep van het project, bestaande uit de portefeuillehouders Mobiliteit van de beide projectpartners, de gemeente Maastricht (John Aarts) en de Provincie Limburg (Patrick van der Broeck), kennis van signalen over mogelijke technische knelpunten en budgettaire overschrijdingen. De stuurgroep heeft daarop direct opdracht gegeven tot het uitvoeren van een review op het gehele dossier.

Vertrouwelijkheid

De Nederlandse projectpartners hebben sinds de zomer 2014 in vertrouwelijkheid geopereerd. Een besluit, dat de stuurgroep richting raad, staten en inwoners zwaar is gevallen, maar vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid noodzakelijk was. De review moest uitwijzen of de signalen over technische en budgettaire problemen wel juist waren en de resultaten moesten eerst worden gedeeld met de Vlaamse partners, te weten De Lijn en de Vlaamse minister van mobiliteit (de heer Weyts). In december 2014 is de stuurgroep in overleg getreden met de Vlaamse partners. Medio februari 2015 is de review afgerond. Op 24 februari 2015 hebben de colleges van Maastricht en Limburg een besluit genomen over de review. Zo spoedig mogelijk daarna, op 25 februari, zijn raad en staten geïnformeerd in een openbare bijeenkomst.

Financiën

Uit de review blijkt dat het project met als eindhalte station Maastricht niet binnen de door de gemeenteraad en Provinciale Staten beschikbare financiële kaders (besluit 2012: 62,5 mln. euro) kan worden gerealiseerd. De budgetoverschrijding wordt ingeschat tussen 20 en 40 mln. euro. Vandaar dat er een onderzoek komt naar alternatieven, zodat de samenwerkende partijen gezien de gerezen problematiek keuzes kunnen maken over het vervolgproces. De overschrijding komt voort uit hogere kosten voor de aanpassing van de op het tracé gelegen kunstwerken en diverse andere posten (onder andere meerkosten voor flora en fauna, archeologie, rioleringen, Wet lokaal spoor). Uit de review blijkt eveneens dat de beheers- en exploitatiekosten hoger uitvallen.

Wilhelminabrug / tunneldek Maasboulevard

Voor de Wilhelminabrug komen drie problemen naar voren. De review wijst uit dat meer aanpassingen nodig zijn aan de brugconstructie dan vooraf voorzien. Deze aanpassingen vragen om (meer) draagkracht verstevigende maatregelen. Daarnaast is bij de detailuitwerking van de plannen gebleken dat er bij de aanlanding van de Wilhelminabrug op de westelijke Maasoever sprake is van oneffenheden in de brugconstructie. Deze oneffenheden dienen te worden opgevuld. De kosten voor deze benodigde aanpassingen en maatregelen worden ingeschat op 10 mln. De benodigde opvulling van de oneffenheden zorgt daarnaast voor hoogteverschil bij de aanlanding van de brug op de Maasboulevard. Voor de combinatie van hoogteverschillen en oneffenheden, tezamen met de benodigde bochten bij de aanlanding, is nog geen oplossing gevonden. Wel is duidelijk dat een (definitieve) oplossing voor deze problematiek additionele consequenties zal hebben voor financiën, stedelijke inpassing en bestemmingsplan. 

Maastricht-West

Vasthoudend aan de ambitie van euregionaal openbaar vervoer en uitvoering van de overeenkomst zal er de komende zes maanden een variantenstudie worden uitgevoerd. De projectpartners aan Nederlandse zijde gaan daarbij onderzoeken of een eindhalte aan de Boschstraat of aan de Maasboulevard (Mosae Forum) kan worden gerealiseerd als eventueel alternatief voor het huidige tracé, zodat een bredere afweging kan worden gemaakt tussen de verschillende tracés. Onderzoek en overleg met de Vlaamse partners moeten de haalbaarheid van deze varianten uitwijzen. Besluitvorming over de review en de variantenstudie is voorzien na de zomer. 

Onafhankelijk onderzoek

De stuurgroep wil het proces tot dusverre grondig evalueren en stelt daartoe een onafhankelijk onderzoek in. Dit onderzoek moet na de zomer gereed zijn. In de Provinciale Staten is een motie aangenomen die het college van Gedeputeerde Staten opdraagt te onderzoeken waarom de technische en budgettaire problemen pas in het najaar van 2014 aan het licht zijn gekomen. Beide projectpartners willen in dialoog met de raad en Staten om te bezien op welke wijze dit onafhankelijk onderzoek kan worden vormgegeven.   

Bestemmingsplan

Op 11 februari heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Tram Vlaanderen Maastricht. De uitspraak vergt beperkte technische aanpassingen (op het gebied van geluid en trillingen). De Raad van State draagt de gemeente op om binnen 16 weken op deze onderdelen een nieuwe besluit te nemen. Het college van Burgemeester en Wethouders zal hiertoe een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.

Besluitvorming

Omstreeks de zomer worden de resultaten van de studie naar alternatieven aan de gemeenteraad en Provinciale Staten gepresenteerd. Na de zomer kan besluitvorming plaatsvinden.