Organisaties voor Jeugdhulp krijgen extra geld voor vernieuwende plannen

Zes organisaties voor Jeugdhulp krijgen extra geld van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten om de vernieuwende plannen die ze hebben bedacht uit te gaan voeren. De plannen zijn erop gericht dat uiteindelijk minder kinderen gebruik hoeven maken van zwaardere vormen van gespecialiseerde Jeugdzorg. Het geld, in totaal ruim € 4,5 ton, komt ten goede aan de ideeën van Stichting Kinderleven, Stichting Levanto Groep, Stichting Mondriaan, Orbis GGZ, Radar en regionaal Instituut voor Dyslexie. Ook Topaze hoort bij deze groep van organisaties, indien ze binnen de gestelde termijn aan de laatste voorwaarde voldoen.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet. Naast deze zogenaamde transitie van jeugdtaken naar de gemeenten is er ook een transformatie noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat minder kinderen afhankelijk worden van de zware vormen van jeugdhulp. Daarvoor is het belangrijk om op een andere manier te gaan werken. Daarbij is preventie en vroeg signaleren van eventuele problemen onontbeerlijk. In de zorg wordt ook meer gekeken naar, wat kan de cliënt zelf of wat kan eventueel binnen zijn netwerk worden opgepakt. En hoe kan dat netwerk beter ondersteund worden.

Extra budget

Om deze nieuwe manier van werken vorm te geven zijn nieuwe plannen en samenwerkingsvormen noodzakelijk. De 18 Zuid-Limburgse gemeenten die samenwerken in de jeugdhulp hebben budget, ruim € 2 miljoen, beschikbaar gesteld voor innovatieve plannen. De ca 130 zorgaanbieders in de zwaardere Jeugdzorg waar de gemeenten dienstverleningsovereenkomsten mee hebben afgesloten, zijn de afgelopen periode benaderd om met vernieuwende plannen en ideeën te komen. Hierop hebben 14 organisaties plannen ingediend, die beoordeeld zijn op allerlei criteria waaronder: realistisch, organisatieoverstijgend, organisatiekracht, looptijd, cofinanciering etc. De plannen van de organisaties die eerder zijn genoemd voldoen aan de criteria en worden financieel gehonoreerd. In totaal gaat het om  € 452.142,-.

Het restant van € 1.605.173 wordt gebruikt voor de tweede tranche. Binnenkort worden zorgaanbieders opnieuw benaderd met de vraag om innovatieve plannen in te dienen.

Voor sommige organisaties kwam de sluitingsdatum van de eerste tranche te snel en voor een aantal was het ook de eerste keer dat zij innovatieplannen in konden dienen voor extra middelen. De laatste groep heeft nu ook de kans om hun plannen inhoudelijk te verbeteren en opnieuw in te dienen.

Gehonoreerde plannen

Het plan van Stichting Kinderleven richt zich op de jeugdgezondheidszorg. Stichting Kinderleven begeleidt jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen om hechtingsproblemen tussen ouder en kind vroeg te onderkennen en daarop te handelen. Hechtingsproblemen vormen dikwijls de basis voor opvoedproblemen. Bedrag € 35.800

De Levantogroep richt zich op hulpverleningsvormen, die met, door en voor jongeren ontwikkeld en uitgevoerd zullen worden en waarin ook de ervaringsdeskundigheid van de jongeren een belangrijk element in de aanpak zal zijn. Bedrag € 50.000

Stichting Mondriaan wil dat de jongere actief aan de slag gaat met zijn/haar verslaving. Daarvoor willen ze een online behandelmodule ontwikkelen voor jongeren. Die module wordt in het voorstel gecombineerd met behandeling op een locatie dicht bij de jongere (bijv.op school) en door het betrekken van belangrijke personen in zijn omgeving, zoals vrienden, vertrouwenspersoon op school. Bedrag: € 88.642,00

Orbis GGZ is gevestigd in de westelijke Mijnstreek en wil een nieuwe toegang en integrale aanpak ontwikkelen voor kinderen met complexe en meervoudige problematiek. Hiervoor zal intensief worden samen gewerkt met andere partijen (aanbieders van jeugdhulp en Xaveriusschool). Bedrag € 66.700

Radar richt zich op de ondersteuningsvraag van bijv. ouders, peuterleidster, sportcoach of leerkracht van kinderen met een verstandelijke beperking of autisme. Doel van het project is om hen hulpmiddelen te bieden en kennis te laten maken met methodieken om de omgang met de kinderen te verbeten en zo (terug) plaatsing binnen de residentiële jeugdzorg te voorkomen. Bedrag € 100.000

Regionaal Instituut Dyslexie. Dyslexiezorg is de laatste jaren sterk gegroeid. De groei is niet overal in Nederland en binnen regio’s hetzelfde geweest. In het plan gaat het RID onderzoeken hoe die cijfers voor Zuid-Limburg liggen en gaat op basis van de bevindingen ook scholen tools en tips geven om problemen op school voor te zijn. Bedrag € 20.000