Regelgeving Maastricht

Regelgeving

Bekendmaking van verordeningen verandert per 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 gebruiken wij Stadskrant De Ster niet meer voor de aankondiging van de bekendmaking van (wijzigingen van) verordeningen. Denkt u bijvoorbeeld aan de aanpassing van de verordening hondenbelasting Maastricht. Of aan de aanpassing van de legesverordening waarin de kosten zijn opgenomen die u bijvoorbeeld betaalt voor een vergunning in Maastricht. Het Gemeenteblad, waarin nu de verordeningen worden bekendgemaakt, gaat de digitale tour op. Vanaf dan vindt u de veranderingen in onze verordeningen of de bekendmaking van nieuwe verordeningen op www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.

Officiëlebekendmakingen.nl

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle gemeentes wettelijk verplicht om nieuwe verordeningen of aanpassingen in hun verordeningen digitaal bekend te maken. U vindt deze bekendmakingen van de gemeente Maastricht daarom voortaan op www.officielebekendmakingen.nl onder het kopje Gemeenteblad.

GVOP?

Voor de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl maken we gebruik van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Dit landelijk systeem maakt het ons mogelijk om onze regelgeving rechtsgeldig digitaal bekend te maken. De Regeling bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden stelt hoge technische eisen aan het elektronisch publicatieblad op het gebied van bijvoorbeeld beveiliging en continuïteit. Een gemiddelde website is in de praktijk niet ingericht conform die eisen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om onze verordeningen rechtsgeldig bekend te maken via de GVOP en niet via onze eigen website.

CVDR?

Voor de publicatie van de regelgeving maken we sinds enige tijdgebruik van de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) op overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving. Dit landelijk systeem maakt het ons mogelijk om onze regelgeving digitaal te publiceren. In tegenstelling tot de GVOP hebben de teksten die u hier vindt alleen een informatieve waarde en zijn ze niet juridisch bindend. Alleen de oorspronkelijke bekendmakingen via officiëlebekendmakingen.nl zijn juridisch bindend.

Geen internet?

Bij het GemeenteLoket en in Centre Céramique kunt u gratis www.officielebekendmakingen.nl raadplegen. Tegen betaling kunt u een print van een verordeningstekst krijgen.

Op papier

Uiteindelijk willen we bijvoorbeeld ook beleidsregels en (ontwerp)besluiten alleen nog maar elektronisch bekendmaken. Maar dat is toekomstmuziek. De gemeente Maastricht zal ook na 1 januari 2014 de overige besluitvorming – tenzij het bijvoorbeeld betreft besluiten waarvoor een speciale bekendmakingsregeling is getroffen zoals bestemmingsplannen of verkeersbesluiten en besluiten gericht tot een of meer belanghebbenden - in Stadskrant De Ster blijven bekendmaken en voorzover noodzakelijk – ter inzage leggen bij het GemeenteLoket. We laten op tijd weten als dit verandert.

E-mailservice

Op www.overheid.nl kunt u zich ook abonneren op een e-mailservice waarbij u wordt geïnformeerd over nieuwe of aangepaste verordeningen in de gemeente Maastricht. Omdat wij onze hele besluitvorming nog niet volledig digitaal aanbieden, is deze service nog beperkt. Zodra deze service wordt uitgebreid, leest u dit in Stadskrant De Ster en op de gemeentelijke website. Het blijft dus noodzakelijk dat u ook na 1 januari 2014 de bekendmakingen in onder meer Stadskrant De Ster bekijkt om op de hoogte te blijven van alle overige besluitvorming en berichtgeving.

Rechtsgeldigheid

De bekendmaking van onze algemeen verbindende voorschriften vindt rechtstreeks plaats op www.officielebekendmakingen.nl en alleen die bekendmaking is rechtsgeldig.

Indien onze website om wat voor reden dan ook niet functioneert danwel de link naar de GVOP op onze site buiten gebruik is, kunt en moet u rechtstreeks naar www.officielebekendmakingen.nl gaan om daar het algemeen verbindend voorschrift te raadplegen.

Deze link naar de GVOP via onze website is in het leven geroepen als een extra service voor u. Wij benadrukken, dat u - bij niet functioneren van de link naar de GVOP danwel bij buiten gebruik zijn van onze website - altijd de mogelijkheid heeft om rechtstreeks in te loggen op www.officielebekendmakingen.nl als functionaliteit van www.overheid.nl.

Meer informatie

Bent u op zoek naar meer informatie? Op www.overheid.nl vindt u meer informatie.