Resultaten metingen luchtkwaliteit

De gemeente Maastricht vindt de luchtkwaliteit in de stad belangrijk. Daarom meten we en volgen we de ontwikkeling van de luchtkwaliteit op 34 plaatsen in Maastricht. Dit gebeurt door middel van diffusiebuisjes en meetstations. Zo kan vastgesteld worden of er sprake is van een dalende, gelijkblijvende of stijgende trend van de concentraties NO2 in de lucht. In 2008 is de gemeente gestart met deze metingen en de metingen worden vanaf 2013 voor een periode van vijf jaar herhaald. 
Het eerste jaar is nu afgerond en de resultaten van de metingen zijn bekend. De belangrijkste conclusie is dat er sprake is van een daling in de concentratie van NO2 in de lucht. Op een aantal van de gemeten locaties in de stad zoals de Noorderbrug en de singels is nog sprake van hogere waarden. Daar worden maatregelen voor genomen. Op andere plekken zoals de Wilhelminasingel komt nog nader onderzoek.

Resultaten metingen

Ten opzichte van de meetresultaten in 2008/2009 is er een daling waar te nemen. Dit is onder andere het gevolg van de maatregelen die de gemeente heeft genomen zoals het verbeteren van de doorstroming van het verkeer, het stimuleren van alternatieve brandstoffen en het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen. Ook zijn de voertuigen de afgelopen jaren schoner geworden als gevolg van landelijke en Europese maatregelen.

Op een aantal locaties zijn hogere waarden gemeten. Dit is voor een deel te verklaren doordat er dichter op de weg gemeten is dan is voorgeschreven (bijvoorbeeld uit praktisch oogpunt). Voor een groot deel van deze locaties geldt ook dat de luchtkwaliteit positief beïnvloed zal worden door de infrastructurele wijzigingen. Deze zijn al in uitvoering of staan gepland in de komende jaren, zoals de ondertunneling van de A2 en de verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug.

Voor de locaties waar hoge waarden gemeten worden en die niet beïnvloed worden door de infrastructurele wijzigingen, zal nader onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak van deze hogere waarden. Op basis van dit onderzoek zullen daar waar mogelijk maatregelen genomen worden.

Vervolgstappen in 2015

In 2015 wordt onderzocht  wat de te verwachten effecten op de meetresultaten zijn van de veranderingen in de verkeersstructuur door zowel de A2 als de verlegging van de Noorderbrug.
Op de locaties waar hoge waarden gemeten worden zullen meer meetpunten worden ingericht om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de hoge waarden. Ook worden er in de buurten die te maken krijgen met de geplande infrastructurele wijzigingen voldoende meetpunten ingericht om de wijzigingen aan de wegen te bewaken. Zo is in overleg met de buurten in het kader van het Ruimtelijk Mobiliteitsplan Noord al overleg gevoerd en wordt er gekeken naar extra meetpunten nabij de Rotonde Gentelaan en de aansluiting Brusselseweg/Belvederelaan (ter hoogte van Kantoorweg). Daarnaast wordt de meetperiode van het Noorderbrugtraject verlengd. Ook wordt er gewerkt aan een plan van aanpak bewustwording van luchtkwaliteit.Actuele luchtkwaliteit

De gemeente Maastricht vindt het belangrijk om haar bewoners te informeren over de actuele luchtkwaliteit in de stad. De metingen met deze diffusiebuisjes bieden een goed inzicht in de stadsbrede ontwikkeling van de luchtkwaliteit. Ook moet de informatie begrijpelijk en toegankelijk zijn voor alle inwoners, zodat bijvoorbeeld groepen die gevoelig zijn voor een slechtere luchtkwaliteit kunnen anticiperen op de actuele situatie. Daarom zijn de meetgegevens van de diffusiebuisjes te zien op www.luchtmeetnet-maastricht.nl. Om de vier weken worden de cijfers geüpdate als de buisjes worden vervangen.