Schoolbesturen en gemeente Maastricht maken plan voor Integrale Kindcentra

Uniek plan in Nederland

Schoolbesturen* in het primair onderwijs en kinderopvangorganisaties in Maastricht hebben samen met de gemeente een plan ontwikkeld om te komen tot een netwerk van Integrale kindcentra (IKC’s)* in de stad. Dit integraal huisvestingsplan richt zich in de periode 2015-2024 op het geleidelijk samenvoegen van scholen en kinderopvang op strategische plekken in de stad. Het plan is vrij uniek in Nederland en tot stand gekomen na een intensief proces van een aantal jaren.

Ontgroening

In 2011 heeft wethouder Mieke Damsma het initiatief genomen om samen met schoolbesturen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk te komen tot een visie op een toekomstige pedagogische basisinfrastructuur voor kinderen van 0-13 jaar. Dit resulteerde in het zogenaamde Manjefiek Akkoord (genoemd naar de locatie waar het akkoord is gesloten) waarin werd afgesproken om, in samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gemeente, te komen tot het realiseren van een goede spreiding van kwalitatief hoogwaardige Integrale Kindcentra in Maastricht. Dit is noodzakelijk, omdat door de ontgroening het aantal leerlingen fors daalt en dit heeft geleid tot gemiddeld 22% leegstand in de Maastrichtse schoolgebouwen, oplopend tot 28% in 2024. De 30 scholen die er nu nog zijn op 35 locaties worden de komende jaren teruggebracht tot ca. 25 locaties.

Kwaliteitsimpuls

De realisatie en omvorming naar IKC’s is een geleidelijk proces, dat jaren in beslag neemt. Geleidelijk aan worden scholen samengevoegd en omgevormd tot IKC’s. Per locatie zullen de komende jaren ouders en personeel door de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties worden meegenomen in dat proces.

“Door scholen en kinderopvang geleidelijk aan samen te voegen en IKC’s te vormen op strategische plekken in de stad, wordt een grote kwaliteitsimpuls gegeven aan de pedagogische basisinfrastructuur van de stad”, aldus wethouder Mieke Damsma.

De realisatie van IKC’s heeft een positief effect op de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen. Niet alleen omdat gebouwen duurzaam worden aangepast, maar ook door het programma dat geboden wordt. Rust en regelmaat in de opvang maar ook thema’s als gezonde voeding, veiligheid, bewegingsonderwijs/sport en cultuurparticipatie zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de wijze waarop school en kinderopvang, vanuit één pedagogisch plan en als één team, onder één leiding, zich als Kindcentrum zullen profileren.

Investering

Het huisvestingsplan dat is opgesteld, wordt binnenkort besproken door de gemeenteraad en in januari voorgelegd aan de raad ter besluitvorming. Alle toekomstige financiële aanvragen van schoolbesturen primair onderwijs voor onderwijshuisvesting zullen aan dit integraal huisvestingsplan getoetst worden.

De gemeente investeert de komende jaren € 16.235.000 (incl. btw) voor de realisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Daarnaast zal het verlaten en sluiten van gebouwen de financiële positie van school­besturen verbeteren, waardoor extra geïnvesteerd kan worden in onderwijs en ontwikkeling van kinderen.

*De schoolbesturen zijn: Stichting Kom Leren, MosaLira, Suringar, El Habib en Pallas

*IKC: Een integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij gedurende de dag (bijvoorbeeld tussen 7 uur en 19 uur) komen om te leren, spelen, zich te ontwikkelen, te ontspannen en ontmoeten. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. Personeel, ouders en kinderen, gefaciliteerd door management, bestuur en gemeente, geven samen vorm aan de pedagogische visie en de praktijk van het dagprogramma.