Start inschrijving 3e tranche Vrijwilligerssubsidie 2015

Sociale en saamhorige stad

De gemeente Maastricht nodigt organisaties in de stad uit om projecten in te dienen voor de 3e ronde van de Vrijwilligerssubsidies 2015. Dat kan dit jaar t/m 18 oktober. Ook nu geschiedt dit in de vorm van een tender (inschrijving met beoordeling). Het centrale thema is dit keer “Vrijwilligers koesteren”. Alle inschrijvingen worden getoetst door een jury. De beste ideeën worden beloond met een subsidie. In deze 3e ronde is hiermee in totaal € 178.000 gemoeid.

Vrijwilligers koesteren

De derde tender “vrijwilligers koesteren” richt zich op het versterken van het vrijwilligerswerk, het bevorderen van competenties van vrijwilligers en het opheffen van drempels om als vrijwilligers actief te participeren in de samenleving. Deze derde en laatste tranche van de flexibele subsidies 2015 is dan ook gericht op het versterken van de kracht van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Het richt zich met name op het ondersteunen van vrijwilligers, het bieden van de juiste competenties en ondersteuning b.v. door opleidingstrajecten of kennisdeling. Maar het kan ook gaan over het bieden van een rustmoment voor mantelzorgers om hen zodoende te ondersteunen en te waarderen.

Wethouder Jack Gerats (Welzijn, burgerparticipatie) zegt hierover: “De inzet van vrijwilligersorganisaties en hun bijdrage aan het maatschappelijk functioneren leveren een essentiële bijdrage aan de maatschappelijke opgave waar de stad voor staat. Vrijwilligers zijn de haarvaten van onze maatschappij! De kanteling naar meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven en de eigen leefomgeving, meer eigen kracht en meer samenkracht, vraagt om actieve en participatieve sociale netwerken. Vrijwilligersorganisaties zijn daar de basis van”.

Doelgroep tenders

De tenders staan open voor alle Maastrichtse vrijwilligersorganisaties (incl. buurtplatforms). Dat zijn de reeds bekende organisaties, maar ook nieuwe en onbekende vrijwilligersorganisaties. Ongeorganiseerde vrijwilligers worden gestimuleerd om samenwerking aan te gaan met een bestaande organisatie. De komende weken worden alle aanvragen individueel beoordeeld door een jury. Medio november 2015 zal het college van B&W beslissen over de toekenningen.