Start inschrijving Vrijwilligerssubsidie 2015

Vrijwilligersorganisaties in Maastricht kunnen zich dit jaar van 16/2 t/m 31/3 inschrijven voor de 1e tranche van de Vrijwilligerssubsidies 2015. Dit geschiedt in de vorm van een tender (inschrijving) rondom het thema “Samenwerken over Grenzen”. Alle inschrijvingen worden getoetst door een jury. De beste ideeën worden beloond met een subsidiebedrag. In de 1e tranche is hiermee een subsidiebedrag van € 215.000 gemoeid.

Beleidswijziging subsidies

Vrijwilligersorganisaties leveren een essentiële bijdrage aan de maatschappelijke opgaven van de stad. Maastricht heeft vorig jaar een beleidswijziging ingezet met betrekking tot het toekennen van vrijwilligerssubsidies. Het doel hiervan is om de toekenning van de subsidies meer aan te laten sluiten bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Met de subsidies worden activiteiten van vrijwilligersorganisaties gestimuleerd die aan dit beleid een bijdrage leveren, zoals het versterken van preventie, de eigen kracht en sociale netwerken van bewoners. Het subsidie-instrument wordt via tenders (inschrijvingen) gebruikt om vrijwilligersorganisaties te faciliteren in het concretiseren van ideeën en activiteiten. Het totaal beschikbare budget voor 2015 bedraagt: € 590.000 verdeeld over 3 tenders die gedurende het jaar worden uitgezet.

Basis- en flexibele subsidie

Met ingang van 2015 wordt subsidie aan vrijwilligersorganisaties verstrekt in de vorm van een basissubsidie (voor vaste kosten) en een flexibele subsidie (voor gerichte activiteiten, verstrekt in de vorm van tenders).  

Voor de tenders 2015 staan de volgende thema’s centraal:
- tender 1 : samenwerken over grenzen (aanvraag 16/2 t/m 31/3 2015), gericht op meer samenwerking, van elkaar leren en kennis delen. Ruimte, begrip en respect voor de diversiteit in onze samenleving.

- tender 2: zoveel mogelijk mensen doen mee (aanvraag 15/4 t/m 31/5 2015), meedoen in de samenleving (mensen uit hun isolement halen), jong, oud, gehandicapt, iedereen.
- tender 3: vrijwilligers waarderen (aanvraag 15/9 t/m 31/10 2015), vrijwilligers maximaal ondersteunen, benodigde competenties geven.
De thema’s worden per tender geconcretiseerd per subthema. Voor de flexibele subsidies is, op basis van de nu beschikbare cijfers, voor 2015 een bedrag beschikbaar van € 280.000.

Doelgroep tenders

De tenders staan open voor alle Maastrichtse vrijwilligersorganisaties (incl. buurtplatforms). Dat zijn de reeds bekende organisaties, maar ook nieuwe en onbekende vrijwilligers-organisaties. Ongeorganiseerde vrijwilligers worden gestimuleerd om samenwerking aan te gaan met een bestaande organisatie.

Aanvraag

Nadere informatie, zoals het elektronisch aanvraagformulier, is op te vragen via www.maastrichtdoet.nl  en www.maastricht.nl/meervoorelkaar.

Vragen kunnen per e-mail gesteld worden via meervoorelkaar@maastricht.nl.

Ondersteuning van aanvragen kan via de welzijnsonderneming Trajekt:  043 - 763 00 00 of trajekt@trajekt.nl.