Stedelijke programmering woningbouw geactualiseerd

De juiste woningen op de juiste plekken

Door de vergrijzing, onze ambities en andere ontwikkelingen is de woningbehoefte in zowel Zuid-Limburg als Maastricht veranderd. Die veranderende behoefte heeft de gemeente Maastricht in kaart gebracht. En vertaald naar een toekomstplan over wonen, de zogenaamde woonprogrammering. Deze woonprogrammering heeft als doel de aantrekkelijkheid van Maastricht te versterken als het gaat om wonen. En te zorgen dat de juiste woningen op de juiste plekken worden aangeboden.

Aangezien deze ontwikkelingen niet alleen gelden voor Maastricht, maar voor geheel Zuid-Limburg is regionale afstemming noodzakelijk. Daarom loopt de actualisatie van de woonprogrammering Maastricht parallel aan de regionale structuurvisie Wonen Zuid-Limburg die zojuist is opgesteld in samenwerking met de  Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg.

Terugblik

In 2010 heeft de gemeenteraad besloten het woningbouwprogramma voor de periode 2010-2014 ten opzichte van eerdere plannen (fors) te verlagen. Daarmee werd driekwart van de destijds opgestelde woningbouwplannen geschrapt: van circa 12.000  naar zo’n 4.000 woningen. Op basis van deze raadsbeslissing heeft de gemeente haar grondposities in diverse projecten afgeboekt. Ook in de periode na dit raadsbesluit heeft Maastricht haar verantwoordelijkheid genomen en onder andere in Belvedere en Malberg de plannen bijgesteld.

Concept woonprogrammering

De concept woonprogrammering moet ervoor zorgen dat het woonprogramma afgestemd wordt op de verwachte vraag en dat Maastricht haar aantrekkelijkheid als woonstad behoudt, zich blijft vernieuwen en de juiste woningen op de juiste plekken biedt. Zonder bijsturing ontstaat er namelijk een overschot aan bepaalde woningen. Dit komt omdat de planvoorraad groter is dan de behoefte aan nieuwe woningen, namelijk 3500 woningen (exclusief studentenhuisvesting) ten opzicht van een behoefte van circa 500-1000 woningen tot het jaar 2020. Ook is de woonbehoefte veranderd. Er is tegenwoordig meer behoefte aan betaalbare kleinere woningen. Bovendien verschuift de voorkeur steeds meer naar wonen in de luwte van de binnenstad. 

Kort samengevat betekent dit dat:

  •         in de rustige stadsbuurten, zoals de Groene Loper en het Sphinxkwartier, de komende jaren nog nieuwe woningen kunnen worden toegevoegd;
  •         reeds gemaakte plannen die niet meer voorzien in de nieuwe behoefte worden geschrapt;
  •         daarin neemt de gemeente alvast haar verantwoordelijkheid en schrapt 100-150 woningen;
  •         in woonbuurten aan de rand van de stad is kwaliteitsverbetering en verdunning nodig;
  •         bij nieuwe initiatieven komt de focus te liggen op herbestemming en woningsplitsing voor specifieke
  • doelgroepen zoals zorgvragers, vergunninghouders en studenten;
  •         voor studentenhuisvesting komt een aparte programmering.

Wethouder Gerdo van Grootheest (Wonen): “Het actualiseren van de woonprogrammering is noodzakelijk. Aan de ene kant betekent dit het schrappen van een aantal plannen. Dat is nodig om te voorkomen dat er overaanbod is en teveel van hetzelfde gebouwd wordt. Dit kan leiden tot leegstand en dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid maar ook voor de waarde van bijvoorbeeld je huis. Daarnaast is er een flinke vraag in Maastricht. Er is behoefte aan woningen in rustige buurten rond de stad en bijvoorbeeld goedkope huurwoningen en zorgwoningen. Daar liggen kansen. We moeten dus én overaanbod schrappen én zorgen voor de woningen waar behoefte aan is. Door dat te doen houden we onze stad aantrekkelijk”.

Structuurvisie Wonen Zuid Limburg

Er is besloten om de actualisering van de woonprogrammering parallel te laten lopen aan het proces van de regionale structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. De Provincie heeft via de vaststelling van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) in 2014 duidelijke kaders vastgesteld waar de woningbouwprogrammering op lokaal niveau aan moet voldoen. Dit is op regionaal niveau uitgewerkt in de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL). De SVWZL is een gezamenlijke ruimtelijke visie op de Zuid-Limburgse woningmarkt en is opgesteld door 18 gemeenten in Zuid-Limburg. Dit moet ertoe leiden dat er betere beleidsafstemming is over de bestaande en toekomstige woningvoorraad. Immers ruimtelijke ontwikkelingen in één gemeente hebben directe invloed op andere gemeenten. 

De presentatie van de plannen

In januari en februari 2016 worden zowel de ontwerp-Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en de concept Woonprogrammering Maastricht gepresenteerd aan de stad, partners en de gemeenteraad. Ook gaan we met hen het gesprek aan over de consequenties voor zowel bestaande als nieuwe woningplannen. Dat gebeurt via een stadsronde, een regionale raadsconferentie, een open-inloopbijeenkomst en spreekuur. In die bijeenkomsten vertellen we over onze plannen en luisteren we naar reacties op de plannen.  

Besluitvorming

In maart 2016 neemt de gemeenteraad een besluit over de woonprogrammering Maastricht. In juni 2016 wordt in de 18 gemeenteraden een besluit genomen over de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.