Streekproducenten gezocht!

Open oproep voor initiatieven stadslandbouw en streekproductie

Afbeelding volkstuintjes

De gemeente Maastricht zoekt naar vernieuwende en originele initiatieven op het gebied van stadslandbouw en streekproductie. Daarom stelt de gemeente Maastricht meerdere percelen van in totaal 13 hectare (ongeveer 26 voetbalvelden) in de Landgoederenzone ter beschikking. Vanaf 14 juli tot en met 13 september kunnen burgers en organisaties projecten voor deze percelen indienen bij de gemeente. Een onafhankelijke commissie zal de initiatieven toetsen op basis van een aantal beoordelingscriteria zoals landschapsinpassing, financiële onderbouwing en sociale binding/educatie. De beste initiatieven krijgen de gronden ter beschikking (waarvan maximaal vijf jaar kosteloos).

Ruimte voor experiment

Wethouder Gerdo van Grootheest: “Door het experiment met het beschikbaar stellen van de gronden willen we samen met burgers en ondernemers meer inzicht krijgen in hoe stadslandbouw toegepast kan worden in en om de stad. Bewust bezig zijn met voedsel en duurzaamheid biedt niet alleen voordelen op het gebied van het natuurlijk milieu maar biedt ook kansen voor de sociale binding in de woonwijken en de openluchtrecreatie”.

Stadslandbouw

Duurzaam ruimtelijk beleid en stadslandbouw wordt steeds belangrijker. In de Structuurvisie 2030 is stadslandbouw benoemd als belangrijk onderdeel van het toekomstig ruimtelijk beleid. Vorig jaar organiseerde de gemeente daarom een tweedaagse conferentie over stadslandbouw en openbaar groen. Doel van de conferentie was om samen met de bewoners van Maastricht de groene plannen verder uit te werken en te onderzoeken hoe zelfstandige groenprojecten kunnen bijdragen aan grote duurzaamheidvraagstukken. Naar aanleiding van de conferentie is er een plan van aanpak stadslandbouw opgesteld. Hier wordt nu een concreet vervolg aangegeven.

Landgoederenzone

De percelen zijn gelegen aan De Weerdt, tegenover kasteel Vaeshartelt en ter hoogte van de spoorlijn. De gronden maken deel uit van de Landgoederenzone en de Groene Gastvrije Gordel. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeentes Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg. Voornaamste doelstelling is een groenere leefomgeving voor de inwoners van het gebied en het openbaar toegankelijk maken voor natuur- en landschapsbeleving, openluchtrecreatie en stadslandbouw en streekproductie. Om daar invulling aan te geven worden bewoners en ondernemers nauw betrokken bij de inrichting, onderhoud en beheer van het gebied. Daarom is ervoor gekozen om de percelen juist in dit gebied ter beschikking te stellen.

Meedoen?

Initiatiefnemers die mee willen doen dienen hun plan voor 13 september 2014 ingediend te hebben bij de gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Dit kan ter attentie van de heer H. (Bert) van de Boorn. Voor geïnteresseerden is er op 19 juli en 16 augustus de mogelijkheid om een rondleiding en een toelichting te krijgen. Zo kunnen initiatiefnemers zich een beeld vormen van wat er aangeboden maar ook gevraagd wordt en aan welke voorwaarden het plan moet voldoen. De inleiding vindt om 10.30 uur plaats in buitenplaats Vaeshartelt, gevolgd door een wandeling door het gebied. Vervolgens is er op 26 augustus in het gemeentehuis nog een mogelijkheid voor initiatiefnemers om een eerste toets te krijgen van hun in te dienen plan.

Meer informatie

Meer informatie over de beoordelingscriteria en de voorwaarden zijn te vinden op www.gemeentemaastricht.nl/stadslandbouw.