Toekenning 1e tranche Vrijwilligerssubsidies 2015: ‘Samenwerken over Grenzen’

In het kader van de 1e tranche Vrijwilligerssubsidie 2015 kent de gemeente Maastricht 16 organisaties een subsidiebedrag toe voor de uitvoering van sociale projecten in de stad. Het centrale thema voor deze 1e subsidieronde is “Samenwerken over Grenzen”, waarmee een subsidiebedrag van € 215.000 is gemoeid. Alle inschrijvingen zijn getoetst door een jury en de beste ideeën worden beloond. Sociaal en saamhorig Maastricht bruist van de sociale initiatieven, in totaal werden er 53 ideeën ingedie

Wethouder Jack Gerats (Welzijn, burgerparticipatie) is blij met het resultaat: “Een overzicht van de sociale initiatieven in de stad levert een indrukwekkend beeld op van de inzet en betrokkenheid van de Maastrichtse burgers. Overal in de stad borrelt het van oude en vooral ook nieuwe sociale initiatieven. Sociaal Maastricht laat zich zo van zijn beste kant zien!”

De gehonoreerde projecten en de toegekende subsidiebedragen staan in het overzicht toekenningen tenders (PDF, 1,66 Kb).

2e Tranche Vrijwillgerssubsidies “Zoveel mogelijk mensen doen mee”

Met dit thema richt deze 2e tranche subsidies van dit jaar zich op het meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld door mensen uit hun isolement te halen, jong, oud, gehandicapt, iedereen. Mensen voelen zich gewaardeerd, zijn sterker en kunnen dus ook tegen een stootje zodra ze mee kunnen doen, tolerantie en wederzijds respect ervaren, ruimte en vertrouwen krijgen. Vrijwilligersorganisaties, professionals, overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers spelen hier een rol in. Gezocht wordt naar inspirerende ideeën en activiteiten die mensen aanzet om ook zelf (weer) actief te worden, nieuwe mensen te leren kennen en ook zichzelf opnieuw ontdekken. Dit kan gaan over:

- ‘Participatie’, ongeacht afkomst, geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid, lichamelijk en psychische beperkingen moet iedereen mee kunnen doen in onze maatschappij. Bestaande voorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk zijn; 

- ‘Een gezonde leefstijl’, niet mee kunnen doen kan tot gezondheidsproblemen leiden, zowel lichamelijk als geestelijk (eenzaamheid, somberheid, angstigheid). Gezondheid is verbonden met SAMEN sporten, bewegen en werken aan een bewuste leefstijl.

- ‘Mensen zijn zelfredzaam’, bevorderen van de zelfredzaamheid draagt bij aan het mee kunnen doen.  

- ‘Aandacht voor en ondersteuning mantelzorgers’, zorgvrijwilligers doen vaak mee vanuit  bevlogenheid of grote betrokkenheid. Mantelzorgers rollen vaak vanzelf in de zorg voor iemand anders. Dit raakt de balans tussen de draaglast van de zorg en de draagkracht van de mantelzorger.

- ‘Opgroeien en Ontplooien & Ondersteunen’, soms helpt het als iemand je als maatje kan ondersteunen bij die opvoeding of je kind naar een activiteit kan brengen of begeleiden.

- ‘Meer voor Ouderen’, met plannen waardoor meer ouderen mee kunnen doen aan de Maastrichtse samenleving. Dit vermindert hun isolement en vergroot hun sociale leefomgeving.

De inschrijving voor deze 2e tranche (‘Zoveel mogelijk mensen doen mee’) loopt nog t/m 30 mei a.s. Per initiatief is het maximale subsidiebedrag € 20.000.

Subsidiebeleid

Vrijwilligersorganisaties leveren een essentiële bijdrage aan het maatschappelijke klimaat van de stad. Met ingang van 2015 heeft Maastricht een beleidswijziging ingezet om de toekenning van de subsidies meer aan te laten sluiten bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente, zoals het versterken van preventie, het ontwikkelen van de eigen kracht en de uitbouw sociale netwerken van bewoners. Het subsidie-instrument wordt via tenders gebruikt om vrijwilligersorganisaties te faciliteren in het concretiseren van ideeën en activiteiten. Het totaal beschikbare budget voor 2015 bedraagt: € 590.000 verdeeld over 3 tenders die gedurende het jaar worden uitgezet.

Doelgroep tenders

De tenders staan open voor alle Maastrichtse vrijwilligersorganisaties (incl. buurtplatforms). Dat zijn de reeds bekende organisaties, maar ook nieuwe en onbekende vrijwilligers-organisaties. Ongeorganiseerde vrijwilligers worden gestimuleerd om samenwerking aan te gaan met een bestaande organisatie. De eerste tender van 2015 leverde 53 inschrijvingen op.