Tram Maastricht-Hasselt: de stand van zaken

Op 15 december 2016 hebben de samenwerkende partijen in het tramdossier een nieuwe overeenkomst gesloten die de weg vrijmaakt voor de tramverbinding tussen Maastricht en Hasselt. Het afgelopen halfjaar zijn door de partners verschillende stappen gezet. Op 22 mei 2017 heeft hier bestuurlijk overleg over plaatsgevonden. Tijd voor een tussenstand.

Belang project weer centraal

Met het sluiten van de overeenkomst in december 2016 is het belang van het grensoverschrijdende project weer centraal komen te staan en is de focus gericht op de realisatie van deze voor beide Limburgen zo belangrijke robuuste OV-verbinding.

Intensivering samenwerking

Sinds de ondertekening in december is de samenwerking op tal van terreinen geïntensiveerd. Er is een nauwe overlegstructuur opgezet, waarbij zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt gewerkt aan de realisatie. Thema’s als risicomanagement, communicatie, de planning, het bestemmingsplan en de Wet Lokaal Spoor worden in gezamenlijkheid opgepakt.

Communicatie

In het belang van het project en een goede communicatie naar alle betrokkenen is besloten om te komen tot een gezamenlijke communicatieaanpak. Dat betekent dat de komende maanden gezamenlijk een set aan communicatiemiddelen wordt ontwikkeld zodat eenduidig en via één en hetzelfde kanaal over de voortgang van het project, als onderdeel van het totale Spartacusplan, wordt gecommuniceerd.

De integrale planning

De afgelopen maanden is gewerkt aan de planning van het project, waarbij de planningen aan Vlaamse en Nederlandse zijde zijn geïntegreerd in een integrale planning. In deze geïntegreerde planning zijn niet alleen de spoorweginfrastructuur en het trammaterieel meegenomen maar ook alle aanverwante zaken langs het gehele tracé zoals haltes, (elektrische) parkeervoorzieningen voor fietsers en auto’s, spoorwegovergangen, aanpassing van infrastructuur et cetera. De geïntegreerde planning is door de partijen vastgesteld, maar kan de komende tijd nog iets wijzigen in relatie tot alle aanverwante zaken.

In deze geïntegreerde planning vormen het bestemmingsplan aan Nederlandse zijde en de voorbereiding van de realisatie van het trammaterieel en de spoorinfrastructuur met aanverwante zaken belangrijke thema’s in combinatie met de veelheid aan processen die daarmee samenhangen. Daarvoor is de periode tot ongeveer 2020 gereserveerd. Voor de uitvoering van het werk wordt ruim 2,5 jaren uitgetrokken. Start rijden is voorzien eind 2023 en in de loop van 2024 zal de tramlijn volledig in exploitatie worden genomen. De samenwerkende partijen bekijken mogelijkheden om dit proces te versnellen.

Stand van zaken bestemmingsplan Nederlandse zijde

Als gevolg van de scopeaanpassing is een nieuw bestemmingsplan nodig aan Nederlandse zijde. Het voorontwerp bestemmingsplan is in voorbereiding en wordt de komende maanden besproken met de daarvoor aangewezen instanties. In de zomermaanden worden de overlegreacties verwerkt, waarna het bestemmingsplan in het najaar 2017 ter visie wordt gelegd. Vaststelling is voorzien begin 2018.