Uitspraak in juridische procedure bouw Geusseltbad

De Raad van Arbitrage voor de bouw (RvA) heeft uitspraak gedaan in de bodemprocedure omtrent de bouw van het Geusseltbad. Deze procedure is aangespannen door Van Wijnen tegen de gemeente.
De procedure betrof een aantal claims. De gemeente heeft ook een aantal claims tijdens de procedure ingebracht. Op elk daarvan is apart vonnis gewezen. Ze worden hieronder toegelicht.

Financieel

Samenvattend betekent de uitspraak financieel het volgende. De claim van Van Wijnen bedroeg in totaal circa 1,7 miljoen euro. Het vonnis leidt er toe dat de gemeente Maastricht volgens de arbiters per saldo een bedrag van 384.000 euro moet betalen aan Van Wijnen, te vermeerderen met de gedeelde proceskosten van 15.000 euro evenals nog te berekenen rente en BTW.

Daarentegen heeft de RvA ook geoordeeld dat Van Wijnen in gebreke is gebleven door het niet afsluiten van de door de gemeente in het bestek afgesproken garantieverzekeringen. Dit zijn verzekeringen voor dekking van de kosten van verborgen gebreken die blijken na de opleverdatum. De RvA kan echter niet aangeven hoeveel Van Wijnen hierover aan de gemeente verschuldigd is en geeft aan dat de gemeente met Van Wijnen daarvoor in onderhandeling moet.
Dit betekent dat het uiteindelijk door de gemeente aan Van Wijnen te betalen bedrag nu nog niet vastgesteld kan worden.    

Claims

De belangrijkste diverse claims van Van Wijnen en de uitspraak van de RvA zijn als volgt.

De kosten voor het repareren van de scheefstand van de gevels
De arbiters zijn van mening dat van alle geclaimde kosten (van beide partijen) 25% voor rekening van Van Wijnen komen als gevolg van maatfouten. Ze oordelen verder dat  75% terug te herleiden is tot het complexe ontwerp. De gekozen houten constructie leidde volgens de RvA tot meer werking dan verwacht op basis van het bestek en daardoor ook meer scheefstand. Het verweer van de gemeente dat Van Wijnen tijdens de bouw de houten spanten niet goed genoeg had  afgedekt en daardoor meer werking ontstond, hebben de arbiters niet overgenomen.

De onderconstructie kozijnen van de dubbel en triple glazen ramen
De arbiters zijn het met de gemeente eens dat de onjuiste ondersteuning van de raampuien een fout is van de aannemer. De extra kosten voor het herstel dient Van Wijnen aan de gemeente te vergoeden. Echter, nu de gemeente akkoord is gegaan met uitvoering van het herstelplan acht de RvA Van Wijnen niet meer verantwoordelijk voor de condensvorming. Daarom wordt de claim slechts gedeeltelijk toegewezen.

De verzakkingen van de buitenbaden
Na ingebruikname deden zich vanaf medio 2013 verzakkingen voor bij de buitenbaden. De gemeente is van mening dat dit komt doordat de aannemer verkeerde verdichtingen heeft toegepast. De RvA vindt dit echter niet aangetoond en volgt de aannemer in zijn redenering dat de ondergrond werd samengeperst door het aangebrachte grondpakket en de aanwezigheid van een veenlaag. De RvA is van oordeel dat deze niet beïnvloedbare tegenvaller de aannemer niet kan worden verweten.

Korting bouwtijdverlenging
Door de extra aanpassingen en meerwerken is de uiteindelijke bouwtijd flink verlengd. In het bestek stond een boetebeding van 2.500 euro per kalenderdag voor alle bouwtijd na de overeengekomen opleverdatum. Een deel van de verlenging was al eerder geaccordeerd als gevolg van uitloop door bemaling van de bouwput (eerder vonnis) en de tijd voor het aanpassen van de onderconstructie in de kozijnen ter ondersteuning van het triple glas (overeengekomen regeling). Daarnaast geeft de RvA aan dat niet alle kalenderdagen mogen worden meegeteld maar alleen werkbare dagen. In dit kader is ook de formele opleverdatum vastgesteld op 21 februari 2013. De arbiters vinden dat de gemeente recht heeft op een korting van 0,17 mln als gevolg van de bouwtijdverlenging.

Vervolg

Deze week worden de eerste afspraken gemaakt voor het voeren van de onderhandelingen met Van Wijnen over de garantieverzekeringen. De stadsadvocaat zal zo spoedig mogelijk adviseren over het eventueel instellen van hoger beroep. Ook moet worden afgewacht of Van Wijnen wel of niet in hoger beroep gaat.