Variantenstudie Tram Vlaanderen Maastricht gereed

Eindhalte Mosae Forum gelijkwaardig alternatief

Een tijdelijke eindhalte Mosae Forum voor de Tram Vlaanderen Maastricht is een nagenoeg gelijkwaardig alternatief voor het oorspronkelijke tracé. De aanleg van een tijdelijke eindhalte op de westelijke Maasoever heeft nauwelijks effect op de vervoerswaarde en kan technisch, financieel en ruimtelijk binnen de kaders worden uitgevoerd. Dat blijkt uit de variantenstudie, gedaan door de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Aanleiding voor de variantenstudie waren de in februari 2015 geconstateerde kostenoverschrijdingen en grote technische knelpunten onder meer bij de Wilhelminabrug.

Duurzame verbinding Hasselt-Maastricht

De Tram Vlaanderen Maastricht moet zorgen voor een duurzame grensoverschrijdende verbinding tussen de steden Maastricht en Hasselt en de omliggende regio’s. Deze doelstelling van het project blijft met de inkorting van het tracé onverminderd overeind. Een goede bereikbaarheid van de stad en regio is cruciaal voor de economie van Maastricht en de regio en het behoud van werkgelegenheid. Robuuste grensoverschrijdende verbindingen met andere steden en stedelijke gebieden in de Euregio zijn daarvoor onmisbaar. De Tram Vlaanderen Maastricht draagt bij aan een aantrekkelijk en betrouwbaar Euregionaal vervoernetwerk en verbetert zo de (grensoverschrijdende) bereikbaarheid van de regio’s Maastricht en Hasselt. 

Gelijkwaardig alternatief

Met de tijdelijke eindhalte Mosae Forum is een nagenoeg gelijkwaardig alternatief gevonden. De vervoerswaarde van de oorspronkelijke sneltramverbinding blijft nagenoeg gehandhaafd. Het verlies aan reizigerspotentieel is met vier procent zeer beperkt en er is een makkelijke overstap van tram op bus en andersom.

Binnen de kaders 

De variantenstudie toont aan dat het project Tram Vlaanderen Maastricht vanaf de landsgrens tot aan Mosae Forum binnen de financiële (kosten: 65,8 miljoen; budget: 70,1 miljoen) en ruimtelijke (binnen bestemmingsplan) kaders kan worden gerealiseerd. Beide colleges stellen de gemeenteraad en Provinciale Staten daarom voor in te stemmen met de scopewijziging en de uitvoer van het project.

Besluitvorming

De gemeenteraad vergadert op 13 en 20 oktober over het voorstel van beide colleges. Voor de Provinciale Staten worden de vergaderdata nog vastgesteld. Ook aan Vlaamse zijde is besluitvorming nodig. De aangegane kaderovereenkomst verplicht de samenwerkende partijen om constructief met elkaar te overleggen. Voorstellen tot afwijking van de afspraken, zoals de voorgestelde scopewijziging, dienen zorgvuldig en met welwillendheid te worden beoordeeld door de samenwerkende partijen.

Inloopdagen

Ter voorbereiding op de besluitvorming organiseren de gemeente Maastricht en de Provincie Limburg op 7 en 8 oktober twee openbare inloopmiddagen over het project. Raads- en statenleden en andere geïnteresseerden kunnen tijdens deze dagen een nadere toelichting verkrijgen over de resultaten van de studie naar tijdelijke eindhaltes in Maastricht-West. Op 7 oktober is er een inloopmiddag in het Provinciehuis (16.00 – 20.00 uur, Peter Debeyzaal, Limburglaan 10 te Maastricht), op 8 oktober in het infocentrum Belvédère (16.00 – 20.00 uur, Boschstraat 24 te Maastricht).

Meer informatie

Voor de volledige variantenstudie en meer informatie over het project: www.tramvlaanderenmaastricht.nl .