Veranderingen in jeugd, zorg en werk en inkomen

Deel I: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Pictogram van een mevrouw met rollator

Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in. De Wmo is er voor mensen die langdurig zorg nodig hebben. Deze wet gaat uit van het principe dat mensen zo lang mogelijk zelf kunnen meedoen in de samenleving. 

De gemeenten voeren al Wmo-taken uit, maar daar komen in 2015 de individuele begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen en kortdurend verblijf nog bij. Deze vormen van zorg vallen nu nog onder de Algemene wet bijzondere bijstand (Awbz).

Overgangsjaar 2015

2015 wordt een overgangsjaar. Uw lopende Awbz-indicatie blijft geldig in 2015. Als uw indicatie in 2015 afloopt, nemen wij tijdig met u contact op. Indicaties die doorlopen na 2015, vervallen per 1 januari 2016. Voor die datum maken wij nieuwe afspraken met u over uw ondersteuning. Verloopt uw indicatie in januari of februari 2015? Dan nemen wij voor het einde van dit jaar contact met u op. U hoeft ons hier niet voor te bellen. 

De gemeente informeert u dit jaar nog per brief als u te maken krijgt met de Wmo. Door de overdracht van gegevens is dit helaas pas eind november, begin december. Ook andere (landelijke) instanties zoals zorgkantoren, verzekeraars of de Sociale Verzekeringsbank geven u per brief informatie hierover. 

Hoe verder na 1 januari?

In 2015 gaat de gemeente samen met partners zorg anders organiseren. Dit vraagt om een andere benadering, waarbij wij zorg en ondersteuning zo veel mogelijk dichtbij de burger willen vormgeven. Wij kijken eerst naar wat u zelf nog kunt en of u hulp kunt krijgen uit uw naaste omgeving. Aanvullend bekijken wij wat u met onze hulp nog moet regelen.

Samen met de regio

In samenwerking met de Heuvellandgemeenten is Maastricht volop bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Wmo per 2015. 

Via onze websitepagina over de decentralisaties en Stadskrant de Ster houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen op de vlakken van Wmo, Jeugdzorg en de Participatiewet.